Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

Yttrande 2013/14:MJU4y

2013/14:MJU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

2013/14:MJU4y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 20 mars 2014 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 och eventuella följdmotioner i de delar som rör utskottets beredningsområde.

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen i de delar som rör utskottets beredningsområde och över motionerna 2013/14:U11 (S) yrkandena 14 och 15, 2013/14:U13 (MP) yrkandena 4–6 samt 2013/14:U12 (SD) yrkandena 15, 33–35, 37 och 39.

I yttrandet finns tre avvikande meningar (S, MP, SD) och ett särskilt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida