Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Yttrande 2019/20:SoU1y

Socialutskottets yttrande

2019/20:SoU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett socialutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1 Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som kan komma att väckas om inkomster och utgiftsramar som berör utskottets beredningsområde. Socialutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2020 samt de preliminära utgiftsramarna för 2021 och 2022 för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns fyra avvikande meningar (M, SD, V och KD).

Utskottets överväganden

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Propositionen

I propositionens yrkande 6 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ska uppgå till 84167142000 kronor 2020. Regeringen föreslår även i yrkande 9 i denna del att utgifterna för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 83266 respektive 80477 miljoner kronor för utgiftsområde 9.

Motionerna

I partimotion 2019/20:3060 yrkande 3 i denna del föreslår Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson m.fl. (M) att utgiftsramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2020 sänks med 6 070 000 000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Jimmie Åkesson m.fl. (SD) föreslår i partimotion 2019/20:2682 yrkande 5 i denna del att utgiftsramen för utgiftsområdet för 2020 höjs med 4460000000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 7 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Jonas Sjöstedt m.fl. (V) föreslår i partimotion 2019/20:2915 yrkande 7 i denna del att utgiftsramen för utgiftsområdet för 2020 höjs med 3325000000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 8 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Ebba Busch Thor m.fl. (KD) föreslår i partimotion 2019/20:3341 yrkande3 i denna del att utgiftsramen för utgiftsområdet för 2020 höjs med 7137000000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I följande tabeller redovisas dels förslaget till utgiftsram för utgiftsområdet för 2020, dels förslaget till preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren därefter.

Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 9

Tusental kronor

År

Regeringen

M

SD

V

KD

2020

84167142

–6070 000

+4460 000

+3325000

+7137000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 9

Miljoner kronor

År

Regeringen

M

SD

V

KD

2021

83266

–6314

+4810

+5475

+8268

2022

80477

–4894

+5060

+5475

+9877

Utskottets ställningstagande

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och står sig väl i jämförelse med andra länder. Samtidigt står hälso- och sjukvården inför en rad utmaningar, bl.a. när det gäller kompetensförsörjning, tillgänglighet och struktur. Socialutskottet välkomnar därför att regeringen i budgetpropositionen för 2020 föreslår ytterligare satsningar på hälso- och sjukvården. Utskottet vill särskilt framhålla förslagen om förstärkta satsningar på barn- och ungdomspsykiatri ochförbättrade möjligheter till vidareutbildning och införande av karriärtjänster för sjuksköterskor.

Socialutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2020 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionsförslagen bör avstyrkas i motsvarande delar.

Stockholm den 22 oktober 2019

På socialutskottets vägnar

Acko Ankarberg Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Acko Ankarberg Johansson (KD), Kristina Nilsson (S), Ann-Christin Ahlberg (S), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C), Karin Rågsjö (V), Ulrika Heindorff (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Dag Larsson (S), Pernilla Stålhammar (MP), Michael Anefur (KD), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Barbro Westerholm (L) och Lars-Arne Staxäng (M).

Avvikande meningar

 

1.

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (M)

Ulrika Heindorff (M), Ulrika Jörgensen (M) och Lars-Arne Staxäng (M) anför:

Moderaternas inriktning är att ge regionerna bättre långsiktiga förutsättningar genom att reducera antalet riktade statsbidrag, och vi prioriterar därför höjningar av de generella statsbidragen framför riktade satsningar. Inom utgiftsområde 9 föreslår vi vidare bl.a. en annan utformning av kömiljarden än regeringen samt en utveckling av den nationella cancerstrategin. Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 3 i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetmotionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

2.

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SD)

Per Ramhorn (SD), Carina Ståhl Herrstedt (SD) och Clara Aranda (SD) anför:

Sverigedemokraterna anser att en nationell sjukvårdsreform behövs för att vända utvecklingen av vårdköer. Inom utgiftsområde 9 prioriterar vi därför införandet av en s.k. patienträttsgaranti. Vi föreslår också bl.a. en satsning på psykiatrin samt en höjning av schablonen för timersättningen inom den personliga assistansen. Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 5 i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetmotionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

3.

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (V)

Karin Rågsjö (V) anför:

Vänsterpartiets budgetförslag syftar till att öka jämlikheten samtidigt som vi stärker välfärden. Inom utgiftsområde 9 prioriterar vi bl.a. en tandvårdsreform med förslag till ett nytt högkostnadsskydd, riktade insatser för att förstärka personalens villkor inom hälso- och sjukvården samt en bred satsning på psykiatrin. Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. yrkande 7 i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetmotionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

4.

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD) och Michael Anefur (KD) anför:

Kristdemokraternas budgetförslag innehåller stora resurstillskott till vård, omsorg och socialtjänst för att säkra välfärd för alla. Inom utgiftsområde 9 föreslår vi bl.a. en vårdplatsgaranti, en ändrad inriktning av medel till förlossningsvården samt en satsning på att äldreomsorgens personal ska få bättre arbetsvillkor och fler möjligheter till fortbildning. Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fk. (KD) yrkande 3 i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetmotionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-10-15 Justering: 2019-10-22 Trycklov: 2019-10-23