Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2013/14:TU3y

2013/14:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Trafikutskottets yttrande

2013/14:TU3y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har den 25 mars 2014 anmodat övriga utskott att senast den 29 april 2014 yttra sig över skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och eventuella följdmotioner inom ramen för utskottens beredningsområden. I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av de riksdagsbeslut som tillkännagivits regeringen i ett antal skrivelser. Trafikutskottet har således granskat behandlingen av de skrivelser som riktats till regeringen med anledning av utskottets betänkanden.

En motion har väckts med anledning av skrivelsen. Trafikutskottet behandlar i yttrandet fyra av yrkandena i motionen.

I yttrandet finns en avvikande mening (M, FP, C).

Utskottets överväganden

Skrivelsen

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut som har fattats med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Sammanställningen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut under perioden den 1 januari till den 31 december 2013. I skrivelsen anges att redovisningen har fått omfatta även andra regeringsbeslut från tiden efter den egentliga redovisningsperiodens utgång för att ge riksdagens utskott en så aktuell beskrivning som möjligt för hur långt Regeringskansliet har hunnit i behandlingen av riksdagens skrivelser. Redovisningen omfattar även ett antal skrivelser från tidigare riksmöten som fortfarande är under behandling.

I skrivelsen redovisas beslut och beredningsläge för sammanlagt 25 riksdagsskrivelser till regeringen sedan 2004/05 med anledning av trafikutskottets betänkanden. Av dessa redovisas tolv som slutbehandlade medan beredningen fortfarande pågår för 13 riksdagsskrivelser.

Riksdagsskrivelser till regeringen med anledning av trafikutskottets betänkanden

Riksmöte

Antal skrivelser

Slutbehandlade

Inte slutbehandlade

2004/05

1

1

2005/06

3

1

2

2009/10

1

1

2010/11

1

1

2011/12

3

1

2

2012/13

13

7

6

2013/14

3

2

1

Summa

25

12

13

Källa: Skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Vidare lämnar regeringen i sin redogörelse uppgifter om vilka riksdagsskrivelser som innehåller tillkännagivanden där riksdagen angett något som sin mening. Av redogörelsen framgår att av de tolv riksdagsskrivelser som slutbehandlades under 2013 innehåller fyra tillkännagivanden riktade till regeringen.

Riksdagsskrivelser till regeringen med tillkännagivande som redovisats som slutbehandlade

Riksdagsskrivelse

Tillkännagivande/innebörd

2005/06:134

Åtgärder för att främja förnybara bränslen

2010/11:274

Register över järnvägsfordon

2012/13:179

Kommunikationsutrustning i fordon

2012/13:205

Regler om svavelhalter

Slutbehandlade tillkännagivanden

För de riksdagsskrivelser med tillkännagivanden som redovisas som slutbehandlade lämnar regeringen följande kommentarer.

I det första av de tillkännagivanden som regeringen slutbehandlat, efterlyser riksdagen i riksdagsskrivelse 2005/06:134 åtgärder för att främja användningen av förnybara bränslen. Efter ett riksdagsbeslut 2009 om att öka andelen förnybar energi i transportsektorn med minst 10 procent till 2020, beslutade regeringen att ändra i förordningen med instruktion till Statens energimyndighet med innebörden att myndigheten ska verka för att målet för förnybar energi i transportsektorn till 2020 ska uppnås. Därefter har Energimyndigheten utarbetat ett underlag till en nationell handlingsplan för energi från förnybara energikällor som också överlämnats till Europeiska kommissionen. Energimyndigheten har dessutom på regeringens uppdrag utrett ett förslag till kvotpliktssystem för biodrivmedel som riksdagen tog ställning till i november 2013 då den antog lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel. Ett annat regeringsuppdrag till myndigheten var att föreslå en sektorsövergripande biogasstrategi. Slutligen har regeringen lagt fram en proposition, En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi (prop. 2008/09:163), med den uttalade ambitionen att Sverige 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. För detta ändamål tillsattes under 2012 en särskild utredning för att analysera förutsättningar och möjliga åtgärder för att kunna uppnå den ovan nämnda prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta. Utredningens förslag resulterade sedermera i ett lagförslag som riksdagen antog hösten 2013 (prep. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56).

Riksdagsskrivelse 2010/11:274 innehåller ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om hur ett undantag från registerföring kan utformas för järnvägsfordon som nyttjas för turiständamål eller som är av historiskt intresse. Regeringen svarade med ett lagförslag om ändring i järnvägslagen (2004:519) enligt vilket ansvarig myndighet skulle få ett bemyndigande att i föreskrifter medge undantag från krav på registrering av järnvägsfordon och järnvägsinfrastruktur. Av säkerhetsskäl bedömdes det som olämpligt att medge ett generellt undantag. Transportstyrelsen har dock pekat på att det för ett flertal järnvägsfordon som används i kulturhistoriskt syfte inte kan medges undantag från registrering med hänvisning just till säkerhetsaspekterna. I stället meddelade regeringen i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 22) sin avsikt att vidta åtgärder för att Transportstyrelsen ska få befogenhet att sänka registeravgiften för järnvägsfordon som används för kulturhistoriska ändamål och i november 2013 beslutade regeringen om en ändring i järnvägsförordningen (2004:526) som gör det möjligt för Transportstyrelsen att frångå kravet på full kostnadstäckning.

Riksdagsskrivelse 2012/13:179 innehåller ett tillkännagivande om kommunikationsutrustning i fordon som regeringen redovisar som slutbehandlad med hänvisning till den ändring av trafikförordningen (1998:1276) som regeringen beslutade i oktober 2013. Tillägget i förordningen anger att förare av motordrivet fordon endast får nyttja mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. För att tydliggöra vad som gäller har regeringen också uppdragit åt Transportstyrelsen att utarbeta en långsiktig plan för informations- och samverkansinsatser avseende användandet av sådan teknisk utrustning och att myndigheten också ska genomföra sådana insatser i syfte att minska olycksrisken då kommunikationsutrustning används vid färd. Transportstyrelsen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 april 2014.

Det sista tillkännagivandet från trafikutskottet som regeringen slutbehandlade 2013 avser bestämmelser om svavelhalter i marint bränsle som regleras i EU:s nyligen reviderade svaveldirektiv. I budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 22) redogör regeringen för de åtgärder som vidtagits med anledning av tillkännagivandet i riksdagens skrivelse 2012/13:205. Trafikanalys ska bl.a. i samarbete med andra berörda myndigheter göra en ny konsekvensbeskrivning av de ändringar som gjorts i direktivet. Regeringen uppger att den noga ska bevaka genomförandet av direktivet och att den stödjer angelägna ansökningar om EU-bidrag till pilotprojekt med miljöanknytning för att därigenom öka och stimulera användningen av alternativa miljövänliga bränslen och nya tekniska lösningar för sjöfartsnäringen.

Tillkännagivanden under beredning av Regeringskansliet

Riksdagsskrivelser till regeringen med tillkännagivanden som redovisats som inte slutbehandlade.

Riksdagsskrivelse

Tillkännagivande/innebörd

2004/05:178

Kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar

2005/06:259

Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen

2009/10:228

Tillgång till förnybara bränslen

2011/12:195

Redovisningscentraler för taxi m.m., krav på lokalkännedom för taxiförare

2011/12:248

Flygtrafikledningstjänst

2012/13:119

Gruvnäringens transportbehov, medfinansiering, banavgifter och järnvägssystemets organisation

2012/13:170

Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar

2012/13:228

Konkurrensvillkoren inom yrkestrafiken, åtgärder mot illegal verksamhet i åkeribranschen, obligatoriska redovisningscentraler, översyn av taxibranschen

2012/13:259

Flygtrafikledningstjänst

Bland de tillkännagivanden från trafikutskottet som riksdagen har överlämnat till regeringen kan nämnas frågan om att införa kompetensbevis och hastighetsbegränsning för fritidsbåtar (rskr. 2004/05:178) som efter snart tio år alltjämt är under beredning. Regeringen meddelar att frågan har utretts och att det finns en departementspromemoria (Ds 2008:32) som har remissbehandlats. I denna anslutning vill regeringen även inkludera frågan om vattenskotrar som väcktes 2013 och ett eventuellt behov av reglering. Mot denna bakgrund fick Havs- och vattenmyndigheten ett särskilt regeringsuppdrag att granska de olägenheter som denna typ av farkoster kan utgöra och i november 2013 presenterade myndigheten sina slutsatser. Regeringen lämnar dock inget besked om när tillkännagivandet kommer att vara färdigbehandlat.

Vad gäller tillkännagivandet i riksdagsskrivelse 2005/06:259 om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen, pekar regeringen på att den tidigare hade tagit fram ett lagförslag om bl.a. redovisningscentraler som remissbehandlats men att inkomna synpunkter inte hade tillåtit regeringen att gå vidare. Genom Finansdepartementets försorg fick i stället en särskild utredare i uppdrag att redovisa förslag till skärpta redovisningskrav för taxibranschen, vilket presenterades i en departementspromemoria i mars 2013. Promemorian har remissbehandlats och regeringen sammanställde i mars 2014 en lagrådsremiss med ambitionen att i april 2014 kunna lägga fram en proposition som riksdagen kan ta ställning till. Regeringen har sedermera den 24 april 2014 beslutat om en proposition om redovisningscentraler för taxi (prop. 2013/14:223).

Det kan tilläggas att riksdagen i ett annat tillkännagivande (rskr. 2011/12:195) den 25 april 2012 förnyade sin begäran om besked om redovisningscentraler för taxi och krav på lokalkännedom för taxiförare. Regeringen påminner om att det i Transportstyrelsens föreskrifter redan finns bestämmelser om lokalkännedom för taxiförare. I en myndighetsrapport som presenterades för Regeringskansliet den 8 mars 2013 granskar Transportstyrelsen regelefterlevnaden inom yrkestrafiken och har där även behandlat frågan om lokalkännedom för taxiförare. Därefter har regeringen givit Transportstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av taxiverksamheten som helhet. Uppdraget redovisades sedermera den 28 februari 2014.

Riksdagens tillkännagivande i riksdagsskrivelse 2009/10:228 angående tillgång till förnybara bränslen handläggs av Miljödepartementet. Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att se över dispensförfarandet enligt lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel för att mildra konsekvenserna för bl.a. mindre försäljningsställen av fordonsbränsle i glesbygd. Efter att ha redovisat utfallet gavs Transportstyrelsen i uppgift att komplettera redovisningen med en konsekvensanalys av olika undantag. I mars 2012 lämnade myndigheten förslag på lättnader i lagen för berörda tankställen. Regeringen meddelar att den avser att överlämna en proposition om ändring i lagen under våren 2014, vilket sedermera skedde i mars 2014 (prop. 2013/14:181).

Ett annat tillkännagivande från ett av utskottets betänkanden inom luftfartsektorn behandlar frågan om flygtrafikledningstjänst (rskr. 2010/12:248). I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 22) redogör regeringen för innehållet i den utredning som man beställt. Utskottet har i ett nytt tillkännagivande (rskr. 2012/13:259) uppmärksammat regeringen på frågan om flygtrafikledning. Regeringen meddelar att ett utkast till lagförslag har remitterats men att kraftiga invändningar mot regleringens innehåll och konsekvenser har framförts i svaren. Regeringen delger sin avsikt att analysera dessa närmare.

Med anledning av riskdagsskrivelse 2012/13:119 med tillkännagivanden från utskottets betänkande 2012/13:TU2 om transportsystemets inriktning, redogör regeringen för vilka åtgärder man vidtagit i fråga om gruvnäringens transportbehov, medfinansiering, banavgifter och järnvägssystemets organisation. Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram beslutsunderlag och regeringens avsikt är att under våren 2014 överlämna en skrivelse till riksdagen med anledning av det stundande beslutet om den nationella planen 2014-2025. Vad gäller banavgifter ska Trafikverket slutrapportera vissa uppdrag i maj 2014. I frågan om järnvägssystemets organisation hänvisas till den utredning som tillsattes i maj 2013. Utredningen lämnade ett delbetänkande i december 2013 (SOU 2013:83) och ordnade ett remissmöte till vilket bl.a. riksdagsledamöter var inbjudna. Regeringen har sedermera beslutat om tilläggsdirektiv för utredningen.

Även riksdagens tillkännagivande i riksdagsskrivelse 2012/13:170 om Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar är föremål för fortsatt behandling i Regeringskansliet. Inga närmare besked lämnas om när ärendet kan bli slutbehandlat. Regeringen pekar dock på att hearing och seminarium har genomförts.

Med grund i betänkande 2012/13:TU16 om yrkestrafik- och taxifrågor riktar riksdagen ett antal tillkännagivanden (rskr. 2012/13:228) till regeringen med anledning av inkomna motioner. Det handlar om konkurrensvillkoren inom yrkestrafiken och åtgärder mot illegal verksamhet i åkeribranschen. Regeringen svarar att man givit Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att rapportera om situationen, vilket sedermera skedde i slutet av februari 2014. Dessutom har riksdagen återkommit till regeringen i fråga om krav på obligatoriska redovisningscentraler och om en översyn av taxibranschen. Vad gäller översynen av taxibranschen redovisade Transportstyrelsen ett regeringsuppdrag i slutet av februari i år. Som tidigare nämnts har regeringen sedermera den 24 april 2014 beslutat om en proposition om redovisningscentraler för taxi (prop. 2013/14:223).

Motionen

En följdmotion har väckts med anledning av skrivelsen. Björn von Sydow m.fl. (S) framför i kommittémotion 2013/14:K24 fyra motionsyrkanden som rör trafikutskottets beredningsområde. Motionärerna anför att det ska vara schysta, konkurrensneutrala villkor inom åkerinäringen. Enligt motionärerna har problemen inom branschen varit kända länge och påtalats av såväl åkeribranschen som Transportarbetarförbundet. Motionärerna anför att regeringen har väntat in i det sista med att vilja göra något och att en eventuell proposition byggd på Transportstyrelsens förlag inte kommer att kunna behandlas av riksdagen innan sommaruppehållet 2014. Motionärerna efterfrågar således att regeringen verkställer riksdagens tidigare beslut i fråga om att schysta villkor ska gälla och att en nationell samordnare tillsätts för att säkerställa bättre efterlevnad av reglerna i åkeribranschen (yrkande 6). Motionärerna efterfrågar vidare att regeringen verkställer riksdagens tidigare beslut i fråga om att reglerna för cabotage måste följas och om att fusket med dessa måste upphöra (yrkande 7). Motionärerna anger att de är beredda att införa den holländska modellen för åkerinäringen, vilket innebär att chaufförerna i regel ska vara anställda av det åkeri de kör för. De vill således att regeringen verkställer riksdagens tidigare beslut i fråga om att den holländska modellen bör prövas (yrkande 8). I kommittémotionen anförs vidare att för att slutföra arbetet mot skattefusk i taxibranschen behövs redovisningscentraler till vilka köruppdrag och ersättningar rapporteras. Motionärerna hänvisar till att Skatteverket i en hemställan till regeringen har begärt att obligatoriska redovisningscentraler införs och att en riksdagsmajoritet också krävde detta våren 2012. De anser att regeringen har dragit ut på frågan och konstaterar att taxibranschen för länge sedan skulle ha setts över samtidigt med kravet på redovisningscentraler. Motionärerna efterfrågar därför ett skyndsamt införande av obligatoriska redovisningscentraler (tömningscentraler) för taxametrar inom taxinäringen (yrkande 9).

Trafikutskottets ställningstagande

Regeringens skrivelse

Efter att ha gått igenom regeringens skrivelse anser trafikutskottet att redogörelsen som lämnats i allt väsentligt är korrekt och att den ger en rättvisande bild av hur riksdagens skrivelser från trafikutskottet har behandlats. Således har trafikutskottet inga invändningar mot regeringens formella redovisning av de beslut som riksdagen har fattat.

Det är enligt utskottets mening angeläget att riksdagens skrivelser behandlas med erforderlig skyndsamhet och att handläggningen sker samvetsgrant. Utskottet finner det också önskvärt att regeringen så långt som möjligt försöker ange när ett ärende som är under behandling kan tänkas vara avslutat.

Jämfört med föregående period noterar utskottet att antalet tillkännagivanden som inte har slutbehandlats har ökat under riksmötet 2012/13 då fyra nya skrivelser med tillkännagivanden delgavs regeringen. För flertalet oavslutade ärenden har enligt utskottets uppfattning regeringen på ett tillfredsställande sätt redogjort för att en beredning pågår av dessa. Trafikutskottet noterar också i sammanhanget att regeringen under våren 2014 kunnat redovisa vissa konkreta åtgärder i flera ärenden.

Följdmotionens yrkanden

Utskottet ser allvarligt på de stora problem som finns inom både åkerinäringen och taxibranschen men även på den saktfärdighet med vilken regeringen har hanterat frågorna. Utskottet vill därför erinra om att riksdagen i ett tillkännagivande påtalade behovet av åtgärder mot ekonomisk brottslighet inom taxinäringen redan för tio år sedan (rskr. 2005/06:259). Vidare krävde riksdagen i skrivelse 2011/12:95 bl.a. särskilda redovisningscentraler för taxi för att stävja ekonomiska oegentligheter inom branschen. Riksdagen ställde även krav på lokalkännedom för taxiförare. Nästa tillfälle riksdagen återkom till frågan om obligatoriska redovisningscentraler tillsammans med krav på en översyn av hela taxibranschen var i skrivelse 2012/13:228. I skrivelsen behandlades även konkurrensvillkor inom yrkestrafiken samt behov av åtgärder mot illegal verksamhet inom åkeribranschen. Behovet av åtgärder för att komma till rätta med problemen inom yrkestrafiken och taxinäringen är följaktligen ingen nyhet för regeringen och därför finner utskottet regeringens passivitet i beredningen av dessa frågor djupt beklaglig. Taxiresenärerna har under många år betalat priset för regeringens saktfärdighet i frågan. Inom åkerinäringen har den orättvisa konkurrenssituation som tyvärr fått råda alltför länge medfört att seriösa aktörer tvingats bort från marknaden då de inte haft möjlighet att konkurrera på lika villkor, missförhållanden som regeringen beklagligt nog negligerat.

I kommittémotion 2013/14:KU24 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkandena 6–9 framhålls att regeringen ska verkställa tidigare riksdagsbeslut inom åkeri- och taxiområdet. Utskottet vill här påminna om att man tidigare under riksmötet förespråkat motsvarande tillkännagivande inom yrkestrafikområdet i bet. 2013/14:TU14. Mot bakgrund av frågornas stora betydelse och regeringens hittills långsamma hantering finner utskottet det dock befogat att åter aktualisera frågorna i detta sammanhang.

Därmed tillstyrker utskottet motionsförslagen.

Stockholm den 29 april 2014

På trafikutskottets vägnar

Anders Ygeman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Ygeman (S), Jan-Evert Rådhström (M), Eliza Roszkowska Öberg (M), Monica Green (S), Jessica Rosencrantz (M), Sten Bergheden (M), Suzanne Svensson (S), Lars Tysklind (FP), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Lars Johansson (S), Edward Riedl (M), Stina Bergström (MP), Tony Wiklander (SD), Lotta Finstorp (M), Roza Güclü Hedin (S) och Bengt Berg (V).

Avvikande mening

Följdmotionens yrkanden (M, FP, C)

Jan-Evert Rådhström (M), Eliza Roszkowska Öberg (M), Jessica Rosencrantz (M), Sten Bergheden (M), Lars Tysklind (FP), Anders Åkesson (C), Edward Riedl (M) och Lotta Finstorp (M) anför:

Med anledning av kommittémotion 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. (S) och de yrkanden som hänför sig till yrkestrafiken (yrkandena 6–8) vill vi inledningsvis påminna om att dessa frågeställningar alldeles nyligen har behandlats i bet. 2013/14:TU14 och sedermera även resulterat i nya tillkännagivanden till regeringen (rskr. 2013/14:218).

Som framgår av regeringens skrivelse har ett flertal åtgärder vidtagits för att hörsamma riksdagens tidigare tillkännagivanden på området. Bland annat har Transportstyrelsen tidigare i år presenterat en fördjupad analys om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg och den 28 februari 2014 presenterade myndigheten sitt uppdrag i tre olika delredovisningar:

–     Konsekvenser av att polisen ges befogenhet att förhindra fortsatt färd för lastbilstransporter genom s.k. klampning av fordonen.

–     Förändrade konkurrensvillkor på grund av cabotagetransporter och beställaransvarets roll i detta.

–     Taxiverksamheten som helhet.

Rapporterna har remitterats för att därefter beredas inom Regeringskansliet tillsammans med inkomna remissvar. Remisstiderna för rapporterna löpte ut den 27 mars 2014 och den 28 april 2014.

Vad gäller motionsförslaget om taxinäringen (yrkande 9) kan vi nämna att trafikutskottet har för avsikt att senare under innevarande riksmöte behandla olika taxirelaterade frågor i ett särskilt betänkande. I sammanhanget vill vi också framhålla att regeringen den 24 april 2014 beslutade om propositionen Redovisningscentraler för taxi (prop. 2013/14:223). Propositionen kommer att behandlas i trafikutskottets taxibetänkande.

Med hänsyn till vad som anförts ovan om bl.a. pågående beredningsarbete och den proposition som lämnats om redovisningscentraler för taxi yrkar vi för att samtliga här behandlade motionsförslag avslås.