Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2013/14:FöU2y

2013/14:FöU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Försvarsutskottets yttrande

2013/14:FöU2y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet anmodade den 25 mars 2014 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och de motioner som kan komma att väckas med anledning av skrivelsen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde. I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för de åtgärder som den har vidtagit med anledning av de riksdagsbeslut som har meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen.

Försvarsutskottet har gått igenom behandlingen av de skrivelser som riktats till regeringen med anledning av utskottets betänkanden.

Utskottets överväganden

Skrivelsen

Totalt redovisar regeringen 13 riksdagsskrivelser som riktats till regeringen med anledning av försvarsutskottets betänkanden (s. 178): en från 2010/11, en från 2011/12, sju från 2012/13 och fyra från 2013/14. Av dessa redovisas sju som slutbehandlade och sex som inte slutbehandlade.

Antalet tillkännagivanden som redovisas är sammantaget tio. Samtliga redovisas under Försvarsdepartementet (s. 37–41) utom ett, som redovisas under Socialdepartementet (s. 58). Hälften av tillkännagivandena bedöms vara slutbehandlade.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan inledningsvis konstatera att hälften av de redovisade tillkännagivandena bedöms vara slutbehandlade. Det äldsta ännu inte slutbehandlade tillkännagivandet är från våren 2011. Även ett tillkännagivande från hösten 2011 redovisas som ännu inte slutbehandlat. Övriga ännu inte slutbehandlade tillkännagivanden härrör från föregående riksmöte. Utskottet noterar att regeringen i samtliga fall av ännu inte slutbehandlade tillkännagivanden har vidtagit beredningsåtgärder. Utskottet ser positivt på dessa åtgärder som innebär att onödig tidsutdräkt kan undvikas.

När det gäller redovisningen av enskilda tillkännagivanden noterar utskottet vad som anges i skrivelsen om behandlingen av tillkännagivandet om en översyn av rekryteringsfrågan avseende deltidsbrandmän. I det aktuella betänkandet (2010/11:FöU2) framhöll utskottet att faktorer som t.ex. försämrad ersättning, bristande försäkringsskydd, förändringar i a-kassan gällande deltidsarbete och de generella förändringarna på arbetsmarknaden kunde spela in när det gäller att lösa problemen med bemanningen av deltidsbrandkårerna. Det var enligt utskottet angeläget att en översyn av rekryteringsfrågan genomförs för att ta fram förslag på åtgärder som kan falla på statsmakterna att vidta, och översynen borde bl.a. belysa om ytterligare ekonomiska incitament eller regeländringar var nödvändiga för att trygga bemanningen framöver. De beredningsåtgärder som nu redovisas av regeringen tar, såvitt utskottet kan bedöma, inte sikte på gruppen deltidsbrandmän (s. 37). I de tilläggsdirektiv (2012:90) till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet som regeringen hänvisar till omnämns inte det aktuella tillkännagivandet utan endast två tillkännagivanden med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkanden. Utskottet vill erinra om att tillkännagivandet, som ännu inte är slutbehandlat, avser de problem som finns när det gäller bemanningen av deltidsbrandkåren och utgår från att regeringen framöver vidtar de beredningsåtgärder som svarar mot detta.

Tillkännagivandet om Hemvärnets insatsberedskap gäller tillsättandet av en utredning för att överväga förutsättningarna att öka hemvärnsförbandens insatsberedskap vid extraordinära kriser. Av utskottets betänkande (2012/13:FöU10) framgår att utredningen skulle avse förutsättningarna för en utvidgad tjänstgöringsskyldighet utöver vad som följer av ett eget avtal eller med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I skrivelsen redovisar regeringen att tillkännagivandet ännu inte är slutbehandlat och att frågan hanteras av Utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning (s. 40). Enligt sina direktiv (2013:94) ska utredaren bl.a. klarlägga förutsättningarna enligt dagens regelverk för att öka hemvärnets tillgänglighet i fredstid. Utredaren ska föreslå förändringar för att möjliggöra en utökad användning av hemvärnet i fred, bl.a. i fråga om t.ex. tjänstgöringskontrakt. Utskottet vill i detta sammanhang understryka att tillkännagivandet inte enbart tar sikte på förändringar inom ramen för gällande regelverk. I direktiven anges också att utredaren ska lämna förslag till författningsändringar som är nödvändiga för att genomföra utredningens förslag.

Slutligen vill utskottet uppmärksamma tillkännagivandet om hjärtstartare. I betänkandet (2012/13:FöU8 res. 3) anfördes att möjligheterna att lagstifta om hjärtstartare i miljöer där många människor vistas borde ses över. Regeringen redovisar i skrivelsen att frågan bereds i Regeringskansliet och att avsikten är att ärendet ska slutbehandlas i samband med att Socialstyrelsen under 2015 avrapporterar ett regeringsuppdrag om att ta fram ett kunskapsunderlag om verktyg för att öka överlevnaden vid akut hjärt- och kärlsjukdom. I vad mån uppdraget till Socialstyrelsen även inbegriper en möjlighet att lämna förslag till lagstiftning om hjärtstartare är inte fullt klart för utskottet. Utskottet vill mot denna bakgrund peka på att ytterligare utredning än den som nu görs av Socialstyrelsen kan vara nödvändig för att tillkännagivandet ska kunna bedömas som slutbehandlat.

Utskottet förutsätter att fortsatt beredning sker av regeringen vad gäller tillkännagivandena, men det vore att gå för långt av utskottet att tala om hur det ska ske eftersom det förutsätter att det måste finns en anvisad finansiering.

Stockholm den 29 april 2014

På försvarsutskottets vägnar

Peter Hultqvist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Hultqvist (S), Cecilia Widegren (M), Hans Wallmark (M), Åsa Lindestam (S), Peter Jeppsson (S), Anders Hansson (M), Allan Widman (FP), Clas-Göran Carlsson (S), Staffan Danielsson (C), Anna-Lena Sörenson (S), Johan Forssell (M), Peter Rådberg (MP), Mikael Oscarsson (KD), Mikael Jansson (SD), Torbjörn Björlund (V), Stefan Caplan (M) och Eva Sonidsson (S).

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.