Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv

Yttrande 2013/14:NU1y

2013/14:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv

Näringsutskottets yttrande

2013/14:NU1y

Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) och motioner i de delar de berör respektive utskotts ansvarsområde.

Näringsutskottet bereder ärenden om anslag inom de tre utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv. Utskottet begränsar sitt yttrande till förslagen om utgifternas fördelning på utgiftsområden. I ett senare skede av riksdagens prövning av regeringens budgetförslag kommer näringsutskottet att mer ingående behandla förslagen till individuella anslag med tillhörande motioner i tre separata budgetbetänkanden (bet. 2013/14:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, bet. 2013/14:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt och bet. 2013/14:NU3 Utgiftsområde 21 Energi).

I yttrandet föreslår näringsutskottet att finansutskottet ska tillstyrka regeringens förslag till ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt (ca 2 973 miljoner kronor), 21 Energi (ca 2 830 miljoner kronor) och 24 Näringsliv (ca 5 588 miljoner kronor). Motstående motionsförslag i dessa delar bör avstyrkas.

Avvikande meningar har avgetts från S, MP, SD och V till förmån för förslagen om de tre här aktuella utgiftsområdena i respektive partimotion.

Utskottets överväganden

Propositionen

I budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) föreslås beslut om fördelning av utgifterna på utgiftsområden för 2014 och godkännande av en preliminär fördelning för utgiftsramarna för 2015–2017. I tabell 1 redovisas regeringens förslag till ramar för de tre aktuella utgiftsområdena under perioden 2014–2017. För en närmare beskrivning av regeringens underlag för förslagen till ramar inklusive de förslag till anslag som ramarna är baserade på hänvisas till budgetpropositionen i aktuella delar.

Tabell 1 Regeringens förslag till ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv för åren 2014–2017 samt oppositionspartiernas motsvarande förslag uttryckt i skillnader mot regeringens förslag (miljoner kronor)

 

 

2014

2015

2016

2017

Utg. omr. 19

Regeringen

2 973

2 699

3 226

3 326

 

S

0

*

*

*

 

MP

+220

+220

+220

+220

 

SD

+30

+60

+90

+120

 

V

+50

+50

+50

**

Utg. omr. 21

Regeringen

2 830

2 416

2 513

2 297

 

S

+50

*

*

*

 

MP

+565

+1 015

+1 115

+1 165

 

SD

+30

+60

+90

+120

 

V

+659

+659

+659

**

Utg. omr. 24

Regeringen

5 588

5 132

5 292

5 337

 

S

+1 010

*

*

*

 

MP

+2 195

+2 195

+2 195

+1 495

 

SD

+110

+140

+170

+200

 

V

+1 151

+1 181

+1 180

**

* Socialdemokraterna har inte föreslagit någon preliminär utgiftsram för 2015–2017.

** Vänsterpartiet har inte föreslagit någon preliminär utgiftsram för 2017.

Motionerna

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

I Socialdemokraternas partimotion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. yrkande 4 föreslås ingen annan ram för utgiftsområde 19 Regional tillväxt under 2014 än den ram som regeringen föreslår.

Miljöpartiet föreslår i partimotion 2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. yrkande 4 att ramen för utgiftsområde 19 Regional tillväxt höjs med 220 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. I motionen framgår det att merparten av ökningen avser finansiering av bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Sverigedemokraternas förslag till höjning av utgiftsområdets ram jämfört med regeringens förslag framgår av partimotion 2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. yrkande 4. Höjningen syftar till att kompensera företag i de fyra nodligaste länen för kostnadsnackdelar till följd av längre transportavstånd.

Vänsterpartiet förordar, enligt vad som anförs i partimotion 2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. yrkande 4, en höjning av ramen för utgiftsområde 19 Regional tillväxt med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I partimotion 2013/14:N357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) framgår det att ökningen avser mackstöd och stöd för utveckling av lanthandeln.

Utgiftsområde 21 Energi

Socialdemokraterna föreslår i partimotion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. yrkande 4 att ramen för utgiftsområde 21 Energi höjs med 50 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Höjningen avser ett nytt stöd till investeringar i solenergi.

Enligt partimotion 2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. yrkande 4 vill Miljöpartiet öka ramen för utgiftsområde 21 Energi med 565 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Miljöpartiet föreslår satsningar på minskad energianvändning och energieffektivisering samt produktion av förnybar energi, vilket görs genom ökningar av vissa av utgiftsområdets befintliga anslag samt även förslag om ett antal nya anslag.

I Sverigedemokraternas partimotion 2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. yrkande 4 föreslås en ökning av utgiftsområdets ram med 30 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. För att Sverige på sikt ska bli oljeoberoende ökar Sverigedemokraterna anslagen för energiforskning och energieffektiviseringsprogram.

Vänsterpartiets förslag till ökning av utgiftsområdets ram framgår av partimotion 2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. yrkande 4. Motionärerna vill öka ramen med 659 miljoner kronor för utgiftsområde 21 Energi jämfört med regeringens förslag för satsningar på energiforskning, energiteknik och energieffektiviseringsprogram.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Socialdemokraternas förslag till ökning av ramen för utgiftsområde 24 Näringsliv framgår av partimotion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. yrkande 4 och är 1 010 miljoner kronor högre än vad regeringen föreslår. Nästan hälften av ökningen ska gå till att skapa samverkansprogram mellan näringsliv, akademi, arbetstagarorganisationer och politiska beslutsfattare för att adressera framtidens samhälleliga möjligheter och utmaningar. Bland de övriga anslag som Socialdemokraterna vill höja finns anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet samt nya anslag till en nyföretagargaranti och ett kompetenscentrum för offentlig upphandling.

Miljöpartiet föreslår i partimotion 2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. yrkande 4 att ramen för utgiftsområde 24 Näringsliv höjs med 2 195 miljoner kronor i förhållande till vad regeringen föreslår. Det är främst anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. som ökningen gäller. Miljöpartiet föreslår bl.a. inrättandet av en innovationsfond och ett ökat stöd till demonstrations- och pilotanläggningar.

Enligt partimotion 2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 4 vill Sverigedemokraterna öka ramen för utgiftsområdet med 110 miljoner kronor i förhållande till regeringen. Anslagsökningar som resulterar i att ramen blir högre för utgiftsområdet gäller bl.a. anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. och anslaget 1:7 Turistfrämjande. Vidare föreslås i nyssnämnda motion en reformering av mineralersättningen, vilket väntas ge staten en intäkt på 2 000 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2014.

I Vänsterpartiets partimotion 2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. yrkande 4 föreslås en ökning av ramen för utgiftsområdet med 1 151 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Förslaget avser bl.a. en miljöteknikfond under anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. Därtill avvisar motionärerna regeringens förslag om kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag. Vänsterpartiet vill 2014 höja nuvarande mineralersättning från 2 promille till 10 procent. Intäkterna ska bl.a. användas till att finansiera en ny gruvfond, vilket framgår av partimotion 2013/14:N358 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

Utskottets ställningstagande

Den svenska ekonomin och arbetsmarknaden har dämpats av den globala finans- och skuldkrisen. Den utdragna internationella konjunkturen har fått konsekvenser även för arbetstillfällen och välfärd i Sverige. Samtidigt är Sverige ett av få EU-länder som under krisen lyckats försvara och stärka sin ställning. Utskottet delar regeringens uppfattning att i dessa tider ska styrkan i Sveriges offentliga finanser användas för att stödja tillväxt och sysselsättning. De svenska företagens konkurrenskraft kan upprätthållas och förstärkas genom satsningar på innovation och entreprenörskap. På så sätt skapas ett dynamiskt näringsliv i hela landet, där företagen växer och anställer fler.

Enligt utskottets mening är det även angeläget att den förda energipolitiken fortsätter bidra till minskade växthusgasutsläpp och konkurrenskraftiga energipriser för både hushållen och företagen.

Utskottet noterar därtill att såväl Sverigedemokraterna som Vänsterpartiet föreslår ändringar av den nu gällande mineralersättningen som, utan någon närmare beredning, redan 2014 skulle ge fullt utfall på inkomstsidan i statsbudgeten. Utskottet anser att en sådan förändring varken är önskvärd eller rimlig.

Utskottet anser att regeringens förslag i budgetpropositionen väl avspeglar den inställning som utskottet har gett uttryck för ovan. Mot den bakgrunden ser utskottet inget skäl att – med anledning av de aktuella motionerna – föreslå någon förändring av ramarna för de tre utgiftsområdena som utskottet bereder. I respektive budgetbetänkande kommer utskottet att närmare behandla regeringens förslag till fördelning av medel på olika anslag.

Sammanfattningsvis föreslår utskottet att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt (ca 2 973 miljoner kronor), 21 Energi (ca 2 830 miljoner kronor) och 24 Näringsliv (ca 5 588 miljoner kronor) och avstyrker motionerna 2013/14:Fi308 (S) yrkande 4, 2013/14:Fi319 (MP) yrkande 4, 2013/14:Fi282 (SD) yrkande 4 och 2013/14:Fi254 (V) yrkande 4 i de delar som här är aktuella.

Stockholm den 24 oktober 2013

På näringsutskottets vägnar

Mats Odell

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Mats Odell (KD), Lars Hjälmered (M), Jennie Nilsson (S), Hans Rothenberg (M), Carina Adolfsson Elgestam (S), Olof Lavesson (M), Krister Örnfjäder (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ann-Kristine Johansson (S), Eva Flyborg (FP), Börje Vestlund (S), Helena Lindahl (C), Ingemar Nilsson (S), Anna Hagwall (SD), Kent Persson (V), Johan Johansson (M) och Lise Nordin (MP).

Avvikande meningar

1.

Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv (S)

 

Jennie Nilsson (S), Carina Adolfsson Elgestam (S), Krister Örnfjäder (S), Ann-Kristine Johansson (S), Börje Vestlund (S) och Ingemar Nilsson (S) anför:

Sverige har under många år varit ett av världens bästa länder att leva i. Den svenska ekonomin är underliggande stark, och Sverige har hittills klarat sig jämförelsevis lindrigt undan krisen i Europa. Samtidigt syns allt fler tecken på att Sverige är på väg åt fel håll, och oron för framtiden växer. Arbetslösheten har stigit till ungefär 8 procent samtidigt som kunskapsresultaten i grundskolan sjunker och Sverige tappar i konkurrenskraft. En viktig anledning till detta är att regeringen har prioriterat sänkta skatter framför investeringar i framtiden.

Det är, anser vi, dags för förändring. Enligt oss socialdemokrater måste jobben komma i första hand. Vi vill stärka Sveriges innovationsklimat och därigenom skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram. Samarbete krävs för att svenska företag ska kunna växa och anställa, vilket i sin tur möjliggör för ökade satsningar på den gemensamma välfärden. Vi står därför bakom den politik som förordas i Socialdemokraternas motion 2013/14:Fi308.

Vi vill dra nytta av den svenska samverkansmodellen. Inom utgiftsområde 24 Näringsliv förordar vi fr.o.m. 2014 en kraftfull satsning på samverkansprogram mellan privata och offentliga aktörer (500 miljoner kronor under 2014). Genom dialog mellan näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna kan en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i centrala framtidsutmaningar för Sverige utvecklas. Rätt hanterade kan de samhälleliga utmaningarna innebära betydande möjligheter att stärka svensk konkurrenskraft och därmed skapa nya jobb.

Inom näringspolitiken ser vi även behov av att satsa mer på exportfrämjande åtgärder än vad regeringen gör. Om svenska företag i högre utsträckning kan ta vara på de möjligheter en växande exportmarknad innebär kan världsekonomin hjälpa Sverige ut ur lågkonjunkturen. En stark export är därför avgörande för att skapa fler jobb och högre tillväxt. Vi vill särskilt fokusera på de små och medelstora företagens exportmöjligheter och föreslår en ökning av exportfrämjande åtgärder. För att ytterligare främja tillväxten och företagandet samt motverka arbetslösheten vill vi införa en nyföretagargaranti, stimulera innovationer genom upphandling och främja besöksnäringen genom utökade marknadsföringsinsatser.

Socialdemokraterna har som mål att energipolitiken ska bidra till att dagens energisystem blir långsiktigt hållbart. Inom utgiftsområde 21 Energi föreslår vi därför ett ökat investeringsstöd till solenergi och att en ny fördelningsmodell för stödet tas fram så att det kan nå fler mottagare.

Vi föreslår inga andra ramar för utgiftsområde 19 Regional tillväxt än regeringen, men till skillnad från regeringen accepterar vi inte att regionalpolitiken reduceras till en oambitiös politik för gles- och landsbygd. Regionalpolitiken måste anta utmaningen att formulera övergripande tillväxtstrategier för hela landet, och det är angeläget att solidariteten mellan Sveriges regioner bevaras.

Mot denna bakgrund anser vi att finansutskottet bör avstyrka regeringens förslag till utgiftsramar för 2014 för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv och i stället tillstyrka det förslag som finns i motion 2013/14:Fi308 (S) yrkande 4 i berörda delar. Innebörden är att ramen för utgiftsområde 21 Energi blir 30 miljoner kronor högre än regeringens förslag och att den för utgiftsområde 24 Näringsliv blir 1 010 miljoner kronor högre än regeringens förslag. För utgiftsområde 19 Regional tillväxt förordar vi ingen annan ram än den regeringen har föreslagit.

2.

Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv (MP)

 

Lise Nordin (MP) anför:

Miljöpartiet vill, som framgår av motion 2013/14:Fi319 (MP), skapa ett hållbart samhälle som möter klimatutmaningen, ger alla barn en ärlig chans i skolan och skapar förutsättningar för nya jobb. Jag anser att det behövs en framåtsyftande politik med investeringar i klimat, jobb och skola, i stället för de skattesänkningar som regeringen föreslår. Jag vill stärka Sveriges innovationsklimat och skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram. Jag vill också ställa om Sveriges energisystem till 100 procent förnybar energi.

Framtidens jobb finns till stor del hos Sveriges små och medelstora företag. Dessa företag behöver en politik som stöder entreprenörskap och innovationer, en politik som underlättar för nya företag att starta upp, utvecklas och anställa fler. Miljöpartiet vill minska regelbördan för företag för att på så sätt göra det lättare för särskilt mindre företag att växa och utvecklas.

Inom utgiftsområde 24 Näringsliv vill Miljöpartiet 2014 satsa drygt 2 miljarder kronor mer än regeringen. Miljöpartiet vill bl.a. inrätta en innovationsfond vars syfte är att stimulera forskning i svenska företag för att utveckla miljöanpassade produkter och produktionstekniker som ökar Sveriges konkurrenskraft och skapar nya jobb. Det finns en stor potential för nya gröna svenska exportframgångar. Andra förslag som presenteras i den nämnda motionen är en ny riskkapitalsatsning, medel för ett demonstrationsprogram för svensk miljöteknik och ökat stöd till statlig finansiering av Sveriges inkubatorer.

I motion 2013/14:Fi319 (MP) presenteras även Miljöpartiets satsningar på energiområdet. Miljöpartiets förslag syftar till att uppnå ett helt förnybart el- och värmesystem till 2030. I detta inbegrips att Sverige måste fasa ut kärnkraften och ersätta den med förnybar energi. För att nå detta mål finns två huvudlinjer – en smartare användning av energin och en ökad produktion av energi som kommer från förnybara energikällor.

Jag är starkt kritisk till regeringens passivitet i fråga om att använda energi mer effektivt och till att stödet till förnybara energikällor har minskat med 70 procent sedan 2010. Sverige behöver en energipolitik som ger hushållen och företagen verktyg för att kunna använda energin smartare.

I likhet med vad som sägs i motion 2013/14:Fi319 (MP) förordar jag ytterligare stöd till energieffektiviseringsprogram och ett utökat ekonomiskt stöd till utbyggnaden av förnybar energi.

När det gäller utgiftsområde 19 Regional tillväxt delar jag uppfattningen i tidigare nämnda motion om att ramen för utgiftsområdet bör ökas i förhållande till regeringens förslag. Jag tycker att det är viktigt att det i hela Sverige finns tillgång till service och goda kommunikationer. Eftersom det på landsbygden ofta är långt att ta sig till serviceinrättningar och myndigheter är det angeläget att medborgare får tillgång till den service som ges via bredband. Mot denna bakgrund har Miljöpartiet föreslagit en satsning på bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

Sammanfattningsvis anser jag att finansutskottet bör avstyrka regeringens förslag till utgiftsramar för 2014 för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv och i stället tillstyrka det förslag som finns i motion 2013/14:Fi319 (MP) yrkande 4 i de delar som här berörs. Innebörden är att ramen för utgiftsområde 19 Regional tillväxt blir 220 miljoner kronor högre än regeringens förslag, att den för utgiftsområde 21 Energi blir 565 miljoner kronor högre än regeringens förslag och att den för utgiftsområde 24 Näringsliv blir 2 195 miljoner kronor högre än regeringens förslag.

3.

Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv (SD)

 

Anna Hagwall (SD) anför:

Enligt mig och Sverigedemokraterna behövs en mer Sverigevänlig politik än vad regeringen för och vad de övriga riksdagspartierna förordar. Jag står bakom en politik som vilar på principen om grundläggande social rättvisa i kombination med värdekonservativa idéer och där folkhemstanken bidrar med inspiration.

Grunden för välfärd och trygghet är arbete. Därför tar Sverigedemokraternas politik sikte på full sysselsättning, och den jobbskapande politik jag står bakom innebär framför allt satsningar på småföretagande, en ökad matchning på arbetsmarknaden samt forskning och utveckling. En mer ansvarsfull invandringspolitik är en annan viktig hörnsten för att klara sysselsättningen. Jag anser att invandringen måste begränsas kraftigt för att det förödande arbetskraftsöverskottet inte ska bli ännu större.

Vad gäller utgiftsområde 24 Näringsliv förordar jag förslaget i Sverigedemokraternas motion 2013/14:Fi282 om att ramen för utgiftsområdet bör höjas med 110 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Jag står också bakom förslaget till en reformerad mineralersättning som väntas öka statens inkomster med 2 000 miljoner kronor årligen. För att staten ska kunna ha en aktiv roll inom gruvnäringen måste den få ersättning för det gemensamma värde som bryts ur en gruva. Sverigedemokraterna vill således höja mineralersättningen till 5 procent och vill att mineralersättningen ska gälla all befintlig brytning och inte som i dag enbart de mineraler som regleras i minerallagen.

Jag instämmer i vad som sägs i nämnda motion om att Sverige måste föra en energipolitik som säkerställer prisvärd och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv för att landet ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard. Vidare instämmer jag i att Sverige måste bibehålla och utveckla sitt energisystem, med fokus på leveranssäkerhet och miljöansvar. Jag delar uppfattningen i motion 2013/14:Fi282 (SD) om att ramen för utgiftsområde 21 Energi bör höjas med 30 miljoner kronor för en satsning på energiforskning och energieffektiviseringsprogram, som ett led i Sverigedemokraternas övergripande och långsiktiga målsättning om ett oljeoberoende Sverige.

Avslutningsvis vill jag också lyfta fram vikten av insatser inom det regionalpolitiska området, där Sverigedemokraterna föreslår en höjning av ramen för utgiftsområde 19 Regional tillväxt med 30 miljoner kronor jämfört med regeringen. En särskild satsning på regionala tillväxtåtgärder och transportbidrag behövs för att kompensera företag i de fyra nordligaste länen för kostnadsnackdelar till följd av längre transportavstånd.

Det ovan sagda innebär sammantaget att jag anser att finansutskottet bör avstyrka regeringens förslag till utgiftsramar för 2014 för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv och i stället tillstyrka det förslag som finns i motion 2013/14:Fi282 (SD) yrkande 4 i berörda delar. Innebörden är att ramen för utgiftsområde 19 Regional tillväxt blir 30 miljoner kronor högre än regeringens förslag, att den för utgiftsområde 21 Energi blir 30 miljoner kronor högre än regeringens förslag och att den för utgiftsområde 24 Näringsliv blir 110 miljoner kronor högre än regeringens förslag.

4.

Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv (V)

 

Kent Persson (V) anför:

Vänsterpartiet vill se ett samhälle byggt på omtanke och solidaritet. Ett samhälle där klyftorna mellan människor inte ökar och där regeringen inte väljer skattesänkningar före satsningar på den gemensamma välfärden. Sverige står nu inför ett vägval, och jag menar att det är dags för en ny färdriktning. Jag instämmer i det som anförs i Vänsterpartiets motion 2013/14:Fi254 om att kampen mot arbetslösheten måste ske genom den ekonomiska politiken och förordar därför kraftfulla satsningar på välfärden i form av bl.a. investeringar i infrastruktur, utbildning och klimatomställning.

För att klara den globala konkurrensen behöver Sverige ställa om till en innovationsdriven tillväxt. Jag välkomnar de satsningar inom näringspolitiken som föreslås i nyssnämnda motion. Samverkan mellan företag, universitet, forskningsinstitut och myndigheter är av yttersta vikt, och Vänsterpartiet föreslår ökade satsningar på särskilda strategiska innovationsområden, såsom klimatutmaningen, den åldrande befolkningen och globaliseringen. Investeringar i miljö- och energiteknik är för många aktörer för kapitalkrävande och riskabelt. Vänsterpartiet vill därför inrätta en miljöteknikfond med inriktning mot hållbar industriell utveckling genom minskad resursanvändning och energiförbrukning. Vidare stöder jag Vänsterpartiets förslag om att stärka industriforskningsinstitutens verksamhet, särskilt med inriktning mot miljöteknik och innovation.

Jag förordar även, i likhet med vad som anförs i motion 2013/14:Fi254 (V), en höjning av mineralersättningen, från 2 promille till 10 procent, vilket väntas öka statens inkomster med ca 240 miljoner kronor årligen. Inkomsterna från den höjda mineralersättningen ska främst finansiera en gruvfond för olika typer av investeringar i gruvregionerna.

När det gäller utgiftsområde 21 Energi instämmer jag i Vänsterpartiets förslag till höjning av ramen för utgiftsområdet. Jag och Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften och anser att Sveriges energisystem bör vara helt förnybart till 2040. Jag vill därför satsa på energieffektiv teknik, energieffektivisering och förnybar energi. Inom energiforskningen vill jag se ett utökat stöd till bl.a. solenergi, energilagring och smarta nät. Vidare vill jag stimulera användningen av exempelvis solel, solvärme och biogas.

Jag delar även uppfattningen i motion 2013/14:Fi254 (V) när det gäller behovet av en större ram för utgiftsområde 19 Regional tillväxt än vad regeringen föreslår. Den kommersiella servicen på landsbygden behöver stärkas. Lanthandlarna och bensinmackarna spelar en viktig roll för glesbygdens utveckling och attraktivitet. Nedmonteringen måste stoppas, och därför vill jag införa ett mackstöd och ett stöd för utveckling av lanthandeln.

Sammantaget innebär det anförda att finansutskottet bör avstyrka regeringens förslag till utgiftsramar för 2014 för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv och i stället tillstyrka det förslag som finns i motion 2013/14:Fi254 (V) yrkande 4 i berörd del. Innebörden är att ramen för utgiftsområde 19 Regional tillväxt blir 50 miljoner kronor högre än regeringens förslag, att den för utgiftsområde 21 Energi blir 659 miljoner kronor högre än regeringens förslag och att den för utgiftsområde 24 Näringsliv blir 1 151 miljoner kronor högre än regeringens förslag.