med anledning av propositionen 1978/79:112 om regionalpolitik såvitt gäller tjänst som professor i regionalekonomi jämte motion

Yttrande 1978/79:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

UbU 1978/79: 2 y Utbildningsutskottets yttrande

1978/79: 2 y

med anledning av propositionen 1978/79:112 om regionalpolitik så­vitt gäller tjänst som professor i regionalekonomi jämte motion

Till arbetsmarknadsutskottet

Genom beslut den 5 april 1979 har arbetsmarknadsutskottet hem­ställt om UtbUdningsutskottets yttrande över vad som anförts i avsnittet 10.3 i propositionen 1978/79: 112 om regionalpolitik (s. 134 samt hem­ställan under punkterna 8 och 9 på s. 136).

En under allmänna motionstiden väckt och till utbildningsutskottet remitterad motion 1978/79: 1881 har utbildningutskottet behandlat i detta sammanhang. Med överlämnande av denna motion vill utskottet anföra följande.

Utskottet anser i likhet med vad som anförs i propositionen 1978/79: 112 (s. 134) och motionen 1978/79: 1881 att en tjänst som professor i regionalekonomi vid universitetet i Umeå skulle stärka den regionaleko­nomiska forskningen i landet och medföra en betydelsefull breddning av universitetets regionalpolitiska forskningsverksamhet. Den skulle också förstärka forskningen kring de regionalpolitiska problemen i Norrland. Arbetsmarknadsutskottet bör därför enligt utbildningsutskottets mening med bifall till propositionen 1978/79: 112 och motionen 1978/79: 1881 bemyndiga regeringen att inrätta en tjänst som professor i regionaleko­nomi vid universitetet i Umeå den 1 juli 1979.

Riksdagen har genom beslut den 4 april 1979 under anslagsmbriken Samhällsvetenskapliga fakulteterna under nionde huvudtiteln för budget­året 1979/80 anvisat ett reservationsanslag av 106 611000 kr. (prop. 1978/79: 100, UbU 1978/79: 25, rskr 1978/79: 244). Utskottet tillstyrker att arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen med ändring av sitt nämnda beslut anvisar ett reservationsanslag av 106 911 000 kr.

Stockholm den 19 april 1979

På utbildningsutskottets vägnar CLAES ELMSTEDT

Närvarande vid ärendets slutbehandling: Claes Elmstedt (c), Ove Nord­strandh (m), Bengt Wiklund (s), Sven Johansson (c), Lars Gustafsson (s), Gösta Karlsson (c), Helge Hagberg (s), Hans Nyhage (m), Christina Rogestam (c), Jörgen Ullenhag (fp), Margit Sandéhn (s), Iris Mårtens­son (s), Marianne Stålberg (s), Egon Jacobsson (s) och Ylva Annerstedt (fp).

1   Riksdagen 1978/79.14 saml. Yttr. nr 2

NORSTEDTS TRYCKERI   STOCKHOLM 1979