Kvotplikt för biodrivmedel samt ramar för utgiftsområdena 20 och 23

Yttrande 2013/14:MJU2y

2013/14:MJU2y Kvotplikt för biodrivmedel samt ramar för utgiftsområdena 20 och 23

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

2013/14:MJU2y

Kvotplikt för biodrivmedel samt ramar för utgiftsområdena 20 och 23

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) och motioner i de delar de berör utskottets ansvarsområde. I propositionen föreslås bl.a. en lag om kvotplikt för biodrivmedel samt ramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Miljö- och jordbruksutskottet, som bereder ärenden om anslag inom de två utgiftsområdena 20 och 23, begränsar sitt yttrande till förslagen om utgifternas fördelning på utgiftsområden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida