Indelning i utgiftsområden

Yttrande 2015/16:UbU9y

Utbildningsutskottets yttrande

2015/16:UbU9y

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition förslagspunkt­erna 211 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till förslagspunkterna 7–9 och partimotion 2015/16:3403 (L) yrkande 2.

Utbildningsutskottet anser att konstitutionsutskottet bör tillstyrka proposi­tionen i de berörda delarna och avstyrka motionen i motsvarande del.

I yttrandet finns en avvikande mening (L).

Utskottets överväganden

Indelning i utgiftsområden

Propositionen

Särskilt utbildningsstöd

I propositionen 2016 års ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100) förslagspunkt 7 föreslår regeringen att de ändamål och verksamheter som avser särskilt utbildningsstöd till folkhögskolor, universitet och högskolor och som finansieras från anslaget 1:15 Särskilt utbildningsstöd inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ska flyttas till utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Regeringen anger följande skäl för sitt förslag. Specialpedagogiska skolmyndigheten fördelar särskilt utbildningsstöd till folkhögskolor, univer­sitet och högskolor enligt förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd. Syftet med stödet är att underlätta studier för personer med funktionsnedsättning. Det särskilda utbildningsstödet fördelas till övervägande del till folkhögskolor. De övriga anslagen som riktas till folkbildningen finns inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Enligt regeringen är avsikten att Specialpedagogiska skolmyndigheten även fortsättningsvis ska fördela bidraget till folkhögskolor, universitet och högskolor. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropo­sitionen för 2017 med förslag till ändringar av utgiftsramar och anslag.

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

I förslagspunkt 8 föreslås att de ändamål och verksamheter som rör bidrag till teckenspråkstolkutbildning i folkhögskolors regi samt administrationen av bidraget och som finansieras från anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom univer­sitet och högskolor inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforsk­ning ska flyttas till utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Regeringen anger följande skäl för sitt förslag. Efter förslag i budgetpropositionen för 2012 överfördes 36579000 kronor från det tidigare anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid till anslaget 2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:77). Regeringen avsåg att medlen skulle användas för utbildning av främst teckenspråkstolkar. Syftet med överföringen var att göra det möjligt att genomföra tolk- och teckenspråkstolkutbildningar som högskoleutbildning och delvis finansiera dem genom de medel som avsatts för bidraget till teckenspråkstolkutbildning.

Eftersom kandidatprogrammet i teckenspråkstolkning vid Stockholms universitet har utökats successivt har den del av bidraget som fortsatt att användas till bidrag till teckenspråkstolkutbildning vid folkhögskolor successivt minskat sedan 2013. Från och med 2017 kommer därmed nivån för det bidrag till teckenspråkstolkutbildning som fördelas till folkhögskolorna att ligga på en stabil nivå. Enligt regeringen finns det därför skäl för att 2017 återföra den del av bidraget som avser teckenspråkstolkutbildning i folkhögskolors regi och styrningen av detta bidrag till det utgiftsområde inom vilket folkbildningen hanteras.

För 2017 beräknas förslaget öka utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid med 21000000 kronor och minska utgiftsramen för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med motsvarande belopp.

Upprustning av skollokaler

Vidare föreslår regeringen i förslagspunkt 9 att de ändamål och verk­samheter som avser statsbidrag för renovering av skollokaler och utemiljöer för förskolor, skolor och fritidshem och som finansieras från anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik ska flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Som skäl för förslaget anger regeringen att stödet för upprustning av skollokaler och utemiljöer bör hanteras tillsammans med övriga utbildnings­frågor. För 2017 beräknas förslaget öka utgiftsramen för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med 480000000 kronor och minska utgiftsramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik med motsvarande belopp.

Motionen

I partimotion 2015/16:3403 yrkande 2 (L) framhåller motionärerna att statsbidraget för renovering av skollokaler och utemiljöer för förskolor, skolor och fritidshem bör avskaffas. Tills så sker, anför motionärerna, bör de ändamål och verksamheter som avser statsbidrag för renovering av skollokaler och utemiljöer för förskolor, skolor och fritidshem och som finansieras från anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler inom utgiftsområde 18 Samhälls­planering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik inte betraktas som en utbildningspolitisk insats och därmed inte finansieras inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att riksdagen avslår regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 18 respektive 16 vad avser statsbidrag för renovering av skollokaler och utemiljöer för förskolor, skolor och fritidshem.

Utskottets ställningstagande

Utskottet instämmer i regeringens bedömning att de ändamål och verksamheter som avser anslagen 1:15 Särskilt utbildningsstöd och 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor som i dag ligger inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik bör flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (förslagspunkterna 7 och 8).

När det gäller regeringens förslag att flytta anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler inom utgiftsområde 18 till utgiftsområde 16 (förslagspunkt 9) delar utskottet regeringens bedömning att det är rimligt att dessa frågor hanteras samlat med övriga utbildningsfrågor. Med hänvisning till vad som nu anförts anser utbildningsutskottet att konstitutionsutskottet bör tillstyrka propositionen i berörda delar och avstyrka motionen i motsvarande del.

Stockholm den 19 maj 2016

På utbildningsutskottets vägnar

Lena Hallengren

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lena Hallengren (S), Christer Nylander (L), Camilla Waltersson Grönvall (M), Thomas Strand (S), Caroline Helmersson Olsson (S), Stefan Jakobsson (SD), Michael Svensson (M), Håkan Bergman (S), Ulrika Carlsson i Skövde (C), Jabar Amin (MP), Gunilla Svantorp (S), Robert Stenkvist (SD), Daniel Riazat (V), Annika Eclund (KD), Roza Güclü Hedin (S), Maria Stockhaus (M) och Ida Drougge (M).

Avvikande mening

Indelning i utgiftsområden (L)

Christer Nylander (L) anför:

Jag anser att statsbidraget för renovering av skollokaler och utemiljöer för förskolor, skolor och fritidshem ska avskaffas. Tills så sker bör dock anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik inte betraktas som en utbildningspolitisk insats och därmed inte sortera inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Mot denna bakgrund föreslår jag att riksdagen ska avslå regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som avser statsbidrag för renovering av skollokaler och utemiljöer för förskolor, skolor och fritidshem och som finansieras från anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Mot bakgrund av det anförda anser jag att konstitutionsutskottet bör tillstyrka motion 2015/16:3403 yrkande 2 och avstyrka punkt 9 i propositionen.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2016-05-10 Justering: 2016-05-19 Trycklov: 2016-05-20