En utvecklad budgetprocess

Yttrande 2013/14:FiU9y

Finansutskottets yttrande 2013/14:FiU9y

En utvecklad budgetprocess

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 8 april att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess och eventuella följdmotioner. Propositionen överlämnades till riksdagen den 13 mars 2014. En motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att konstitutionsutskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motionen. I yttrandet finns en avvikande mening (V).

1

2013/14:FiU9y

Innehållsförteckning

Till konstitutionsutskottet ...............................................................................

1

Utskottets överväganden.................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida