verk 2018/19 uu0

verk 2018/19:uu0-1001837

-46990

2018/19

0

0

2018/19

STYLEREF "\1"


Utrikesutskottets verksamhet riksmötet

2018/19

Utrikesutskottets beredningsområde

Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete – allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 7 Internationellt bistånd tillhör utrikesutskottets beredningsområde.

I utskottets uppgifter ingår även uppföljning och utvärdering av tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet och bevakning av EU-frågor.

Utrikesutskottet

Utrikesutskottets sammansättning

Under riksmötet 2018/19 hade utrikesutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Kenneth G Forslund (S), vice ordförande t.o.m. 2019-02-28, ordförande fr.o.m. 2019-02-28

Hans Wallmark (M), ordförande t.o.m. 2019-02-28, vice ordförande fr.o.m. 2019-02-28

Olle Thorell (S)

Hans Rothenberg (M)

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

Håkan Svenneling (V)

Margareta Cederfelt (M)

Björn Söder (SD)

Roza Güclü Hedin (S), t.o.m. 2019-02-15

Sara Heikkinen Breitholtz (S), fr.o.m. 2019-02-15

Lars Adaktusson (KD)

Aylin Fazelian (S)

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

Annica Hjerling (MP), t.o.m. 2019-01-21

Alice Bah Kuhnke (MP) fr.o.m. 2019-01-23 t.o.m. 2019-02-07

Janine Alm Ericson (MP), suppleant t.o.m. 2019-02-07, ledamot fr.o.m.
2019-02-07

Johanna Jönsson (C), t.o.m. 2019-03-29

Magnus Ek (C), suppleant fr.o.m. 2018-10-16 t.o.m. 2019-03-29, ledamot fr.o.m. 2019-03-29

Suppleanter

Anders Österberg (S)

Erik Andersson (M), t.o.m. 2018-11-11

Magdalena Schröder (M), fr.o.m. 2018-11-15 t.o.m. 2019-06-25

Jamal El-Haj (S)

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

Ann-Sofie Alm (M), t.o.m. 2019-06-17

Boriana Åberg (M), fr.o.m. 2019-06-17

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP), fr.o.m. 2018-10-09

Tobias Billström (M)

Jonas Millard (SD), fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-01-31

Mats Nordberg (SD), fr.o.m. 2019-02-07

Julia Kronlid (SD), fr.o.m. 2018-10-09

Tina Acketoft (L), fr.o.m. 2018-10-09

Robert Hannah (L), fr.o.m. 2018-10-09

Elisabeth Falkhaven (MP), fr.o.m. 2019-02-07

Abir Al-Sahlani (C), fr.o.m. 2019-01-16 t.o.m. 2019-06-19

Lotta Johnsson Fornarve (V), fr.o.m. 2018-10-16

Mikael Oscarsson (KD), fr.o.m. 2018-10-16

Sofia Damm (KD), fr.o.m. 2018-10-16

Jasenko Omanovic (S), fr.o.m. 2019-02-27

Cecilia Widegren (M), fr.o.m. 2019-02-27

Carina Ohlsson (S), fr.o.m. 2019-04-03

Extrasuppleanter

Hannah Bergstedt (S) fr.o.m. 2019-02-26

Katarina Olofsson (SD) fr.o.m. 2019-06-03 t.o.m. 2019-06-27

Henrik Edin (L) fr.o.m. 2019-03-13 t.o.m. 2019-05-16

Utskottets kansli

Under riksmötet hade utskottets kansli följande sammansättning:

Martin Brothén, kanslichef

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Eva Nilsson Mansfeld, föredragande

Ingrid Svensson, föredragande

Ludwig Höghammar Mitkas, utskottshandläggare

Josefina Kildjer, utskottshandläggare

Marlene Quinones Marquez, utskottsassistent, tjänstledig t.o.m. 18-12-10, därefter avslutad tjänst

John Wernberg, utskottsassistent, föräldraledig fr.o.m. 2019-03-04 t.o.m. 2019-08-30

Martin Broberg, utskottsassistent, fr.o.m. 2019-01-07 t.o.m. 2019-08-11, utskottshandläggare fr.o.m. 2019-08-12

Utskottets verksamhet

Utskottet lämnade under verksamhetsåret 12 betänkanden och 1 utlåtande till kammaren samt 4 yttranden till andra utskott. Sammanfattningarna återges nedan.

Utskottets verksamhetsplan

Utskottets planering är långsiktig och tematisk. Utskottet avser att behandla olika ämnesområden under en mandatperiod och att kontinuerligt arbeta med uppföljning och utvärdering.

Under verksamhetsåret 2018/19 påbörjade utskottet diskussionen kring prioriteringar för verksamheten under innevarande mandatperiod.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Bet. UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:1 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan och nio yrkanden i motioner från allmänna mo-tionstiden 2018/19.

Utskottet tillstyrkte propositionens förslag om anslag för utgiftsområde 5 och avstyrkte de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande när det gällde anslagsbeslutet och redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

Bet. UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:1 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och ett trettiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om en biståndsram på 1 procent av den bruttonationalinkomst (BNI) för 2019 som beräknades vid budgeteringstillfället enligt det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). Utskottet tillstyrkte delvis en motion (M) som innebär förändringar i anslagen 1:1 och 1:2 jämfört med regeringens förslag. I övrigt tillstyrktes regeringens och Riksrevisionens förslag i budgetpropositionen om anslag och bemyndiganden. Övriga motionsförslag avstyrktes.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna avstod från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisade i stället sina överväganden i särskilda yttranden. I betänkandet fanns en reservation (SD).

Bet. UU3 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Utskottet beredde under riksmötet proposition 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan. Regeringen inkom den 11 juni med skrivelse 2018/19:149 i vilken den meddelade att propositionen återkallades. En ny proposition, prop. 2018/19:156, rörande samma avtal hänvisades till utskottet den 5 september.

Utl. UU4 Kommissionens arbetsprogram 2019

I utlåtandet granskade utskottet kommissionsdokumentet Kommissionens arbetsprogram 2019 – Uppfylla löften och forma framtiden (COM(2018) 800).

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utskottets utlåtande till handlingarna.

Konstitutionsutskottet, finansutskottet, skatteutskottet och miljö- och jordbruksutskottet yttrade sig över arbetsprogrammet.

I utlåtandet fanns två motivreservationer (SD, V) och två särskilda yttranden (V, L).

Bet. UU5 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

I betänkandet behandlade utskottet redogörelse 2018/19:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2018.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna.

Bet. UU6 Europarådet

I betänkandet behandlade utskottet redogörelse 2018/19:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna.

Bet. UU7 Interparlamentariska unionen (IPU)

I betänkandet behandlade utskottet 2018/19:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2018.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna.

Bet. UU8 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

I betänkandet behandlade utskottet skrivelse 2018/19:104 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018, tolv yrkanden i tre följdmotioner och ett femtiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rörde en oberoende utvärdering av medlemskapet. Därutöver föreslog utskottet att samtliga övriga yrkanden skulle avslås och att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

I betänkandet fanns 20 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och ett särskilt yttrande (C).

Bet. UU9 Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

I betänkandet behandlade utskottet skrivelse 2018/19:114 Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, sju yrkanden i följdmotioner samt fyra yrkanden i motioner från allmänna mo-tionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle avslå alla motionsyrkanden som behandlats i betänkandet.

I betänkandet fanns en reservation (V) och två särskilda yttranden (M, C).

Bet. UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

I betänkandet behandlade utskottet skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018, ett åttiotal yrkanden i följdmotioner och ett fyrtiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrka motionerna.

Konstitutionsutskottet, finansutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet yttrade sig över skrivelsen och följdmotionerna. EU-nämnden yttrade sig över skrivelsen.

I betänkandet fanns 38 reservationer (M, SD, C, V, KD, L).

Bet. UU11 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

I betänkandet behandlade utskottet redogörelse 2018/19:RS2 för verksamheten inom den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2018.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna.

Bet. UU12 Säkerhetspolitik

I betänkandet behandlade utskottet ett femtiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om säkerhetspolitik och massförstörelsevapen.

I ärendet fanns 14 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och två särskilda yttranden.

Bet. UU13 Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:63 Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Armenien.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna partnerskaps- och samarbetsavtalet.

Bet. UU14 Norden

I betänkandet behandlade utskottet redogörelse 2018/19:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2018, skrivelse 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018, 14 yrkanden i två följdmotioner och 14 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen och redogörelsen till handlingarna och att motionsyrkandena skulle avslås.

I betänkandet fanns sju reservationer (M, SD, C, KD).

Yttr. UU1y Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Utskottet yttrade sig, i de delar som berörde utrikesutskottets beredningsområde, över regeringens skrivelse 2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndighe-terna och motion 2018/19:3000, som behandlades i konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

Utskottet ansåg att konstitutionsutskottet borde avstyrka motion 2018/19:3000.

I yttrandet fanns en avvikande mening (M, KD) och ett särskilt yttrande (SD).

Yttr. UU2y Offentlig förvaltning

Utskottet yttrade sig, i de delar som berörde utrikesutskottets beredningsområde, över motionerna 2018/19:15 yrkande 2, 2018/19:85, 2018/19:386 yrkandena 1 och 2, 2018/19:634, 2018/19:1195, 2018/19:1367 yrkande 7 och 2018/19:1383 yrkande 2, som behandlades i konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU28 Offentlig förvaltning. Motionerna rörde Sveriges representation i andra länder.

Utskottet ansåg att konstitutionsutskottet borde avstyrka motionerna.

I yttrandet fanns två avvikande meningar (SD, KD, L).

Yttr. UU3y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Utskottet yttrade sig, i de delar som berörde utrikesutskottets beredningsområde, över regeringens skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till reger-ingen – åtgärder under 2018 jämte eventuella följdmotioner, som behandlades i konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser.

Yttr. UU4y Vårändringsbudget för 2019

Utskottet yttrade sig, i de delar som berörde utrikesutskottets beredningsområde, över proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 jämte eventuella motioner, som behandlades i finansutskottets betänkande 2018/19:FiU21 Vårändringsbudget för 2019.

Utrikesutskottet föreslog att finansutskottet skulle tillstyrka regeringens förslag och avstyrker de aktuella motionerna i de delar som berör utgiftsområde 7.

I yttrandet finns tre avvikande meningar (M, SD, V, KD).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utrikesutskottet och försvarsutskottet beslutade i separata beslut under riksmötet 2018/19 att genom deputerade i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. UFöU sammanträdde vid sammanlagt sex tillfällen med en total sammanträdestid om tre timmar. Under riksmötet har tre propositioner och tolv motionsyrkanden hänvisats till utskottet. Propositionerna och motionsyrkandena har behandlats i totalt tre betänkanden som sedermera lämnats till kammaren. UFöU upprättar en egen verksamhetsberättelse.

EU-frågor

En stor del av utrikesutskottets arbete har en koppling till EU-frågor, framför allt rörande EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och biståndspolitik. Under riksmötet 2018/19 följde utskottet EU-frågorna genom fortlöpande hantering av dokument från olika EU-organ samt genom betänkanden, utlåtanden, besök, internationella konferenser och föredragningar.

Kammaren hänvisade både den årliga skrivelsen om EU:s verksamhet och kommissionens arbetsprogram till utrikesutskottet, eftersom utskottet har en sammanhållande roll inom riksdagen vad gäller EU-frågor. Därtill beredde utskottet ett ärende om ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Armenien och ett ärende om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Kuba. I ärendet om Kuba fick utskottet information av utrikesminister Margot Wallström vid sammanträdet den 14 mars och av utrikesrådet Anna-Karin Eneström den 4 april.

Vid elva utskottssammanträden redogjorde representanter för regeringen för aktuella frågor och svenska ståndpunkter inför utrikesrådet (FAC) och allmänna rådets (GAC) möten. Kabinettssekreterare Annika Söder informerade utskottet vid sju av dessa tillfällen och vid två informerade utrikesrådet Anna-Karin Eneström. Statssekreterare Eva Svedling, statssekreterare Per Olsson Fridh och tillförordnade utrikesrådet Carl-Magnus Nesser informerade vid varsitt tillfälle.

Utskottet har också fått information om andra aktuella EU-frågor från representanter för regeringen och Regeringskansliet. Bl.a. informerade EU-minister Hans Dahlgren den 12 februari om Brexit och processen kring EU:s framtidsfrågor, miljö- och klimatminister Isabella Lövin den 4 april om kommissionens meddelande om ett hållbart Europa 2030, departementsrådet Gustaf Lind den 11 april om en möjlig global EU-sanktionsregim för mänskliga rättigheter och statssekreterare Per Olsson Fridh den 13 juni om EU:s och medlemsländernas stöd i genomförandet av Agenda 2030 i utvecklingsländerna. Den 6 november 2018 hade utskottet en överläggning om kommissio-nens arbetsprogram för 2019 med EU- och handelsminister Ann Linde. Se vidare under avsnittet Interna och offentliga utfrågningar.

Under riksmötet hänvisades ett betydande antal av EU-kommissionens och den höga representantens meddelanden och förslag till utrikesutskottet.

Utskottet gjorde under riksmötet subsidiaritetsprövningar av följande fem kommissionsförslag:

Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien (COM(2017) 559)

Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Ukraina (COM(2018) 127)

Inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (COM(2018) 460)

Inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) (COM(2018) 465)

Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet) (COM(2018) 461).

Utrikesutskottet behandlade under perioden åtta faktapromemorior från
Regeringskansliet.

Utrikesutskottet var representerat vid den återkommande interparlamentariska konferensen om EU:s utrikes- och säkerhetspolitik samt säkerhets- och försvarspolitik (IPC-CFSP/CSDP). Under riksmötet 2018/19 arrangerades dessa konferenser i Wien den 10–11 oktober, Bukarest den 7–8 mars och Helsingfors den 4–6 september.

Uppföljning och utvärdering

Liksom tidigare år fortsatte utskottet, i enlighet med 4 kap. 8 § regeringsformen, under riksmötet 2018/19 sitt arbete med uppföljning och utvärdering genom att följa upp riksdagens beslut med betänkandearbete, resor, studiebesök och föredragningar.

Den 13 juni fick utskottet information om Afghanistan och Irak från utrikesminister Margot Wallström med medarbetare, försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare samt från brigadgeneral Lena Persson Herlitz, Försvarsmakten, med medarbetare.

Den 22 januari fick utskottet en uppföljning av det svenska styrkebidraget till Resolute Support Mission i Afghanistan från t.f. enhetschef Mikael Bäfverfeldt, FOI, med medarbetare.

Därtill fick utskottet vid ett fyra tillfällen information om Sveriges ordförandeskapsarbete i FN:s säkerhetsråd från representanter för regeringen och Regeringskansliet.

Under riksmötet har utskottet granskat regeringens regleringsbrev inom utskottets beredningsområde. Årligen genomförs också en granskning av reger-ingens s.k. skrivelse 75 i syfte att undersöka om det finns behov av yttrande till konstitutionsutskottet som ansvarigt utskott.

Interna utfrågningar

Under riksmötet 2018/19 genomförde utskottet följande interna utfrågningar:

Den 4 oktober fick utskottet tillsammans med finansutskottet (FiU) information inför IMF och Världsbankens årsmöten från ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin och statssekreterare Eva Svedling med medarbetare, statssekreterare Karolina Ekholm med medarbetare samt riksbankschef Stefan Ingves med medarbetare.

Den 26 oktober fick utskottet information om dels små och lätta vapen (SALW) dels strategisk exportkontroll från enhetschef Andrés Jato, UD, med medarbetare.

Den 6 november 2018 hade utskottet en överläggning om kommissionens arbetsprogram för 2019 med EU- och handelsminister Ann Linde, med medarbetare. Ministern lämnade vid detta sammanträde också information om brexit och EU:s framtid.

Den 15 november fick utskottet information inför utrikesrådet (FAC) från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare. Vid samma tillfälle lämnade kabinettssekreteraren också information om EU:s beslutsformer inom GUSP och viss kompletterande information om FN:s säkerhetsråd och Kina.

Den 20 november samlade utskottet representanter för de myndigheter och institut som verkar under utskottets beredningsområde för att få informa-tion om deras aktuella och kommande verksamhet. Följande myndigheter och institut deltog: Nordiska Afrikainstitutet, Stockholm International
Peace Research Institute, Folke Bernadotteakademin, Svenska institutet, Utrikespolitiska institutet och Inspektionen för strategiska produkter. Därtill presenterade UD:s kabinettssekreterare utrikesförvaltningens ekonomi samt regeringens budgetförslag avseende utgiftsområde 5 Internationell samverkan.

Den 22 november fick utskottet information inför utrikesrådet (FAC-utveckling) från statssekreterare Eva Svedling med medarbetare.

Den 22 november fick utskottet information om Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd från enhetschef Efraim Gomez, UD, med medarbetare.

Den 27 november fick utskottet information om utgiftsområde 7 Interna-tionellt bistånd och myndighetsinformation från Sidas generaldirektör
Carin Jämtin, med medarbetare.

Den 28 november besökte utskottet Riksrevisionen och fick information från riksrevisorerna Helena Lindberg och Stefan Lundgren med medarbetare om myndighetens aktuella och kommande arbete.

Den 29 november fick utskottet information om budgetproposition 2018/19:1 om utgiftsområde 7 från statsrådet Isabella Lövin med medarbetare.

Den 29 november fick utskottet information om Sveriges arbete med global hälsa från statssekreterare Eva Svedling med medarbetare.

Den 29 november fick utskottet information om det globala migrationsramverket och globala flyktingramverket från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare.

Den 6 december fick utskottet information inför utrikesrådet (FAC) från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare. Kabinettssekreteraren lämnade också information om FN:s utredning om mordet på Zaida Catalán och Unaids.

Den 6 december fick utskottet information om samarbetet EU-Afrika av enhetschef Helena Rietz, UD, med medarbetare.

Den 6 december fick utskottet information om budgetrubriken "Grannskapet och omvärlden" i nästa fleråriga budgetram 2021–2027 av utrikesrådet Johannes Oljelund, UD, med medarbetare.

Den 12 december fick utskottet information om utgiftsområde 7 Interna-tionellt bistånd (UU2) från kansliråd Catharina Cappelin, UD, med medarbetare.

Den 13 december fick utskottet information om Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd från enhetschef Efraim Gomez, UD, med medarbetare.

Den 13 december fick utskottet information från Europarådets svenska delegationsordförande Boriana Åberg (M) och vice ordförande Carina Ohlsson (S).

Den 13 december fick utskottet information från statssekreterare Lars Westbratt med medarbetare om förordningen om export av produkter med dubbla användningsområden.

Den 17 januari fick utskottet information från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare, dels inför utrikesrådet (FAC), dels om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndighe-terna.

Den 17 januari fick utskottet information om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna från riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare.

Den 22 januari fick utskottet en uppföljning av det svenska styrkebidraget till Resolute Support Mission i Afghanistan från tf. enhetschef Mikael Bäfverfeldt, FOI, med medarbetare.

Den 23 januari besökte utskottet Sida och fick en introduktion till myndighetens arbete med utvecklingssamarbete från generaldirektör Carin Jämtin med medarbetare.

Den 24 januari fick utskottet information om utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen (NBT) från den särskilda utredaren Lars-Erik Lundin.

Den 12 februari fick utskottet information om brexit och processen kring EU:s framtidsfrågor från EU-minister Hans Dahlgren med medarbetare.

Den 14 februari fick utskottet information dels inför utrikesrådet (FAC), dels om en viss konsulär fråga, från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare.

Den 28 februari fick utskottet information, dels om arbetet i FN:s säkerhetsråd, dels om en viss konsulär fråga, från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare.

Den 14 mars fick utskottet information om ett avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan från utrikesminister Margot Wallström med medarbetare.

Den 14 mars fick utskottet information inför utrikesrådet (FAC) från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare.

Den 26 mars fick utskottet vid ett möte med Sidas ramorganisationer information från följande organisationsrepresentanter om deras respektive verksamhet: Monica Lorensson, Plan International Sverige, Anna Tibblin, We Effect, Cecilia Nilsson Kleffner, Diakonia och Lena Ingelstam, Rädda Barnen. Deltog och svarade på frågor gjorde även Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet, Andreas Stefansson, Svenska Afghanistankommittén, Niclas Lindgren, PMU, Ruben Wågman, Union to Union, Anna Sundström, Olof Palmes Internationella Center, Anna Stenvinkel, Forum Syd, Victor Åström, Naturskyddsföreningen, Erik Lysén, Svenska kyrkan, Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinna, Louise Lindfors, Afrikagrupperna, Anna-Karin Johansson, RFSU, Håkan Wirtén, WWF, Minna Ljunggren, Röda Korset, Peter Sörbom, Concord, och Jesper Hansen, My Right.

Den 2 april fick utskottet information om avräkningar från biståndsramen och regeringens prioriteringar inom det biståndspolitiska området från ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson med medarbetare.

Den 4 april fick utskottet information om de svenska ordförandeskapen i Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd och Barentsrådet från statsrådet Margot Wallström med medarbetare.

Den 4 april fick utskottet information dels inför utrikesrådet (FAC), dels om ett avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan från utrikesråd Anna-Karin Eneström med medarbetare.

Den 4 april fick utskottet information om kommissionens meddelande om ett hållbart Europa 2030 från statsrådet Isabella Lövin med medarbetare.

Den 9 april fick utskottet tillsammans med FiU information inför IMF och Världsbankens vårmöten från finansminister Magdalena Andersson och statssekreterare Max Elger med medarbetare, ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson med medarbetare och vice riksbankschef Per Jansson med medarbetare.

Den 11 april fick utskottet en återrapportering från statsministerns möte med Rysslands president Putin i samband med Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg från kabinettssekreterare Annika Söder.

Den 11 april fick utskottet information om en möjlig global EU-sanktionsregim för mänskliga rättigheter från departementsrådet Gustaf Lind, UD, med medarbetare.

Den 24 april besökte utskottet Sida och fick information på temat demokrati, klimat och korruption från generaldirektör Carin Jämtin med medarbetare.

Den 25 april fick utskottet information om situationen för barn med koppling till Sverige i f.d. Daesh-kontrollerade områden från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare.

Den 2 maj fick utskottet information om EU:s framtid från EU-minister Hans Dahlgren med medarbetare.

Den 9 maj fick utskottet information inför utrikesrådet (FAC) från utrikesråd Anna-Karin Eneström med medarbetare. Vid samma sammanträde fick utskottet information inför utrikesrådet (FAC-utveckling) från statssekreterare Per Olsson Fridh med medarbetare.

Den 16 maj fick utskottet information från kanslichef Jan Pettersson, Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), med medarbetare.

Den 16 maj fick utskottet information från ordförande Boriana Åberg (M) och vice ordförande Carina Ohlsson (S) från den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling.

Den 4 juni fick utskottet information om Kina från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare.

Den 13 juni fick utskottet information om Afghanistan och Irak från utrikesminister Margot Wallström med medarbetare, försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare samt från brigadgeneral Lena Persson Herlitz, Försvarsmakten, med medarbetare.

Den 13 juni fick utskottet information om UNDP m.m. från chefen för det nordiska UNDP-kontoret Camilla Brückner.

Den 13 juni fick utskottet information inför utrikesrådet och inför allmänna rådet från kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare.

Den 13 juni fick utskottet information om UNDP m.m. samt om EU:s och medlemsländernas stöd i genomförandet av Agenda 2030 i utvecklingsländerna från statssekreterare Per Olsson Fridh med medarbetare.

Den 11 juli fick utskottet information inför utrikesrådet (FAC) från tf. utrikesrådet Carl-Magnus Nesser.

Inga offentliga utfrågningar arrangerades av utskottet under riksmötet. Den 12 december medverkade ledamöter från utskottet i panelen vid talmannens seminarium med Nobels fredspristagare Dr. Denis Mukwege.

Resor och besök

Under riksmötet 2018/19 gjorde utskottet följande resa i delegation:

Den 4–5 mars till Finland för att träffa representanter för parlament, reger-ing och organisationer. Fokus låg huvudsakligen på regionala säkerhetspolitiska frågor.

Utskottet deltog även med delegationer i internationella konferenser:

Den 10–11 oktober 2018 deltog utskottet i ett interparlamentariskt möte om framtiden för valobservation arrangerat i Bryssel av Europaparlamentet tillsammans med utrikestjänsten.

Den 28–29 oktober deltog utskottet i en nordisk-baltisk konferens (NB8) i Vilnius.

Den 20–25 januari reste utskottet till Malawi för att delta i ett program arrangerat av vaccinalliansen GAVI.

Den 13–15 februari reste utskottet till Paris för att delta i en konferens som OECD återkommande arrangerar för parlamentariker.

Den 11–12 mars deltog utskottet i en nordisk-baltisk konferens (NB8) i Bergen, Norge.

Den 31 mars–2 april deltog utskottet i en interparlamentarisk konferens om EU:s framtid i Bukarest, arrangerad av det rumänska ordförandeskapet.

Den 10–12 juli deltog utskottet i en konferens i Batumi, Georgien, som uppmärksammade Östliga partnerskapets tio år.

Den 15–19 juli deltog utskottet i FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling i New York.

Den 5–6 september deltog utskottet i invigningen av Sverigehuset i Oslo. Utskottet hade även möten med representanter för Stortinget, norska utrikesministeriet och två tankesmedjor.

Utskottet tog under riksmötet emot ett flertal delegationer och andra besök:

Den 8 november tog utskottet emot Dacs Peer Review Team från organisationen OECD som en del i den granskning som OECD/Dac gör av svenskt utvecklingssamarbete.

Den 14 november tog utskottet emot tidigare ambassadören Anders Oljelund för en ämnesmässig introduktion till det svenska biståndets grunder.

Den 21 november tog utskottet emot Said Mahmoudi, professor i interna-tionell rätt vid Stockholms universitet, för en ämnesmässig introduktion till folkrätten.

Den 22 november tog utskottet emot en delegation från Norges utenriks- och forsvarskomité.

Den 27 november tog utskottet emot Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för externa relationer och påverkansarbete vid UNDP.

Den 27 november tog utskottet också emot Dominik Stillhart, operativ chef för internationella rödakorskommittén (ICRC).

Den 28 november tog utskottet emot Björn Fägersten, vid Utrikespolitiska institutets Europaprogram, med medarbetare för en ämnesmässig introduktion till EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

Den 13 februari tog utskottet emot Mr. José X. Samaniego, UNHCR:s re-gionala koordinator för flyktingar och migranter från Venezuela samt Mr. Giovanni Bassu, UNHCR:s regionala representant för Centralamerika och Kuba.

Den 6 mars tog utskottet emot Colombias utrikesminister Carlos Holmes Trujillo García.

Den 26 mars tog utskottet emot Ungerns statssekreterare Zoltán Kovács.

Den 9 april tog utskottet emot säkerhetspolitiska rapportörer från Sveriges utlandsmyndigheter och Regeringskansliet.

Den 24 april tog utskottet emot tyska Bundestags EU-utskott.

Den 8 maj tog utskottet emot en delegation från Kenyas senat, utskottet för Powers and Privileges.

Den 9 maj tog utskottet emot Jamie McGoldrick, FN:s vice särskilda koordinator för fredsprocessen i Mellanöstern samt koordinator för de ockuperade palestinska områdena.

Den 14 maj tog utskottet emot Peter Maurer ordförande för Internationella Rödakorskommittén (ICRC).

Den 28 maj tog utskottet emot Kinas nationella folkkongress utskott för ethnic affairs.

Den 4 juni tog utskottet emot representanter för Världsbanken.

Den 11 juni tog utskottet emot Julia Gillard, ordförande för den interna-tionella organisationen Global Partnership for Education.

Utrikesutskottets ordförande och vice ordförande tog under perioden också emot ett stort antal besök av internationella delegationer och av ambassadörer från utländska beskickningar med placering i Stockholm.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2018/19 höll utskottet 40 allmänna sammanträden, för vilka den totala sammanträdestiden uppgick till 60 timmar och 30 minuter, samt 18 särskilda sammanträden i form av t.ex. seminarier och besök i utskottet, för vilka den totala sammanträdestiden uppgick till 19 timmar och 8 minuter.

Utskottet behandlade utöver utgiftsområdena 5 och 7 i budgetpropositionen även 4 skrivelser och 5 redogörelser. Totalt behandlades 316 motionsyrkanden om olika åtgärder.

Den totala tiden för utrikesutskottets ärendedebatter i kammaren uppgick till 14 timmar och 28 minuter.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019