Felaktiga avprickningar i röstlängd har inte ansetts inverka på valutgången. Även fråga om ordningen i vallokal, saknade valsedlar, särskilda personröster etc. - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2018:47 m.fl.

Länsstyrelsen fastställde i beslut den 22 september 2018 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län den 9 september 2018.

Redogörelse för överklagandena och länsstyrelsens, valnämndernas och Valmyndighetens yttranden

Avprickning i röstlängden

AA (308-2018) har överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län, valkrets Ost, och anfört bl.a. följande. Hon röstade i vallokalen på Saltängens skola, valdistrikt Saltsjö-Duvnäs, Saltängen Ö. När hon skulle lämna sina tre röstkuvert och visade upp röstkort och giltig legiti­ma­tion för valförrättarna fick hon beskedet att hon redan hade röstat. Det hade hon inte, ett misstag har skett. Hon yrkar att Valprövningsnämnden granskar händelsen.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över AA överklagande och därvid åberopat ett yttrande från Valnämnden i Nacka kommun som har anfört bl.a. följande.

Av protokollet som fördes på det aktuella valdistriktet kan det konstateras att en notering har gjorts om att en person inte fick rösta då denna redan var avprickad. Detta har gjorts i enlighet med Valmyndighetens instruktioner. Utbildningsmaterialet som Nacka kommun använde vid utbildningen av röstmottagare, och som tillhandahållits av Valmyndigheten, framgår tydligt hur röstmottagaren ska hantera den situation som har uppstått i det aktuella fallet. Troligtvis har den inträffade situationen uppstått när en annan medborgare har röstat och markering har gjorts på fel rad i röstlängden och detta beror på den mänskliga faktorn. En annan orsak kan vara att medborgaren i det här fallet varit och röstat tidigare på valdagen och sedan kommit tillbaka för att rösta en gång till. Det lär dock vara mindre troligt med tanke på vad som står i brevet från medborgaren till Valprövningsnämnden. Att felet skulle bero på avsiktlig försummelse lär inte vara fallet. Ordförande i valdistriktet har varit med i flera tidigare val och det har inte förekommit några felaktigheter eller klagomål i de distrikt där hen har varit ordförande.

BB (836-2018) har överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län, valkrets Sydost, och anfört att hon inte fick rösta på valdagen i sin vallokal i Huddinge eftersom hon redan var avprickad. Hon har även framhållit att hon fått fel information om att hon kunde kontakta Valmyndigheten för att överklaga. BB skickade in överklagandet dit men kontrollerade sedan uppgiften och fick då klart för sig att hon hade skickat överklagandet till fel instans.

Länsstyrelsen i Stockholm har yttrat sig över BB överklagande och därvid åberopat ett yttrande från Valnämnden i Huddinge kommun som anfört i huvudsak följande.

[..] Vid kurstillfällena i kommunhuset visades trälinjal och papperslinjal upp av utbildarna och de betonade vikten av att alltid använda linjal vid avprickning i röstlängd. Detta påpekades särskilt noggrant vid varje kurstillfälle. Totalt skickades fyra linjaler ut till varje vallokal, två av varje sort. Röstmottagarna uppmanades använda den linjal de själva föredrog. [..]

Ordföranden har inför vallokalens öppnande samlat alla röstmottagare och betonat vikten av att ta det lugnt som röstlängdsförare. [..]  Valkansliet fick senare under eftermiddagen samtal från ett fåtal andra valdistrikt om ytterligare felmarkeringar i röstlängden. Därför skickades ett sms ut till alla röstmottagare i vallokal som lydde ordagrant: "VIKTIGT: Stressa inte vid avprickning i röstlängd. Om det blir fel kan vi inte korrigera felet och väljaren får inte rösta. Behåll lugnet, använd linjalen!" Efter det rapporterades inga ytterligare felmarkeringar. [..]

Som anmälaren skriver så har ordförande kontaktat valnämndens kansli efter att felmarkeringen uppdagades. Ordföranden i vallokalen pratade med kommunens valsamordnare. Valsamordnaren sade till ordföranden att väljaren behövde kontakta Länsstyrelsen Stockholm för att få vidare hjälp eftersom det inte fanns något den lokala valnämnden kunde göra för att rätta till felet på plats. [..]

Valkansliet ser väldigt allvarligt på händelsen och beklagar djupt att väljaren i praktiken nekats utöva sin grundlagsstadgade rösträtt. [..]

Valmyndigheten har i yttranden över AA och BB överklaganden anfört i huvudsak följande.

[..] Röstmottagare ska innan valkuvert tas emot bl.a. kontrollera att väljarna enligt röstlängden inte redan har röstat (9 kap. 6 § vallagen). Klaganden har uppgett att hon redan var avprickad. Röstmottagarna har således agerat i enlighet med föreskriven ordning när de nekat klaganden att rösta.

Valmyndigheten förser valnämnderna med utbildningsmaterial, bl.a. utbildningsfilmer. Av utbildningsmaterialet för röstmottagare framgår bl.a. vikten av att vara noggrann vid avprickning i röstlängden och hur avprickning ska ske. Valmyndigheten har även tagit fram en s.k. avprickningslinjal, vilken är ett hjälpmedel till röstmottagarna vid avprickning i röstlängden.

I landstingsfullmäktigevalet i Stockholms län är småpartispärren 3 procent. Det parti som låg närmast spärren i valet var Feministiskt initiativ som fick 15 271 röster, vilket motsvarar 1,06 procent av de giltiga rösterna. Partiet behövde få ytterligare 28 941 röster för att få delta i mandatfördelningen. Vad gäller mandatfördelningen för de partier som klarade spärren gick det sista mandatet till Socialdemokraterna och det parti som låg närmast att ta mandatet från Socialdemokraterna var Miljöpartiet som behövde ytterligare 154 röster.

Sannolikheten, i det enskilda ärendet, att en röst skulle påverka valresultatet till landstingsfullmäktige i Stockholms län är 0.

Valmyndigheten har i yttrandet över BB överklagande härutöver anfört följande.

Vad gäller överklagandehänvisning. Överklagande ska ske hos Valprövningsnämnden. Klaganden har dock uppgett att hon uppmanats att överklaga hos Valmyndigheten. Valmyndigheten har därför kontrollerat om något överklagande eller klagomål inkommit från klaganden till myndigheten. Någon sådan handling har inte inkommit.

I det fall klaganden fått en felaktig överklagandehänvisning skulle detta kunna anses utgöra en avvikelse från föreskriven ordning. Av ärendet framgår dock att klaganden, oberoende av hur överklagandehänvisningen eventuellt formulerats, anhängiggjort ett överklagandeärende hos Valprövningsnämnden. En eventuell avvikelse från föreskriven ordning torde därmed vara läkt. [..]

2. Rösträkning

CC (834-2018) har överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län, valkrets Södermalm-Enskede, och anfört att han haft med sig en valsedel för Liberalerna, Stockholms stad, krets 6, och markerat kandidat nr 7 Fatima Nur. När han nu tagit del av valresultatet noterar han att hans röst inte finns antecknad i protokollet. Det finns inte någon röst för den kryssade kandidaten i protokollet. Han undrar vad som hänt.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över CC överklagande och anfört följande.

När överklagandet från CC inkommit har länsstyrelsen gjort en förnyad kontroll av Liberalernas valsedlar i Stockholms stad, valkrets 1. Länsstyrelsen fann att en personröst på kandidat Fatima Nur inte har registrerats i valdistriktet Sofia 1 Mandelparken.

Fatima Nur är vald till ersättare i valkrets 6, Yttre Västerort. Den ej registrerade personrösten avlagd i valkrets 1, Södermalm-Enskede, påverkar inte utgången av det fastställda valresultatet på annat vis än att Fatima Nurs personliga röstetal hade ökat från 0 till 1 röst.

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för den slutgiltiga rösträkningen av länets röster vid val till riksdag, kommun och landsting. Under sammanräkningen arbetade trehundra personer med närmare 4,5 miljoner valsedlar som underlag. Felaktigt hanterade personkryss och felräkningar förekom. Den mänskliga faktorns inverkan är på så vis ofrånkomlig.

Ordningen i vallokal

DD (785-2018) har överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län, valkrets Södermalm–Enskede, och anfört att hon röstade i valdistrikt Sofia 3, Lugnets allé. DD var bland de första som anlände till vallokalen söndagen den 9 september. Utanför vallokalen fanns endast en representant från Socialdemokraterna som delade ut valsedlar och det var stor aktivitet med människor som satte valsedlar i facken och flyttade dem mellan olika fack. DD hittade till slut de valsedlar hon ville ha. I vallokalen var de inte förberedda med valkuverten, men hon fick till slut tre valkuvert. DD gick in i valbåset för att lägga valsedlarna i valkuverten och upptäckte då att det fanns någon bakom henne och som även bad om ursäkt. Personen, troligen en av kontrollanterna, kunde enligt DD mycket väl ha sett vilka valsedlar hon stoppade i sina valkuvert.

DD var den första som kom fram till röstmottagarna. De visade för henne att valurnan, en låda med tre fack, var tom. Därefter lades locket med tre fack på lådan. Inget lås eller plombering sattes på vallådan. DD lade sedan kuverten i rätt fack och en röstmottagare prickade av henne i röstlängden och hon fick visa legitimation. När röstningen var klar var det fortfarande inget lås eller plombering på vallådan. Enligt DD kunde vem som än sett hennes valsedlar ha tagit upp valsedlarna när hon gick ut ur vallokalen. Förfarandet vid röstningen upplevdes osäkert av DD.

Valnämnden i Stockholms kommun har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

DD var på valdagen och röstade i Lugnets skola, Sofia 13 Sickla udde, där hon är uppförd i röstlängden. DD röstade inte i Sofia 3, som hon själv har uppgett.

I Lugnets skola finns sammanlagt fem valdistrikt och Sofia 13 är placerat i matsalen tillsammans med två ytterligare valdistrikt. Valsedelsställen är placerade i anslutning till matsalen i en entré. Dagen innan valdagen ställde personal på skolan i ordning vallokalen och placerade ut valsedelsställen med de valsedlar som nämnden ansvarar för. Från kl. 7.00 på valdagsmorgonen får partierna komma och lämna sina valsedlar vilka då tas emot av personalen på skolan. Det framgår av överklagan att DD var en av de första som röstande i Lugnets skola den 9 september och att personalen höll på att hantera de valsedlar som partierna lämnat under morgonen vid tiden då hon kom till vallokalen.

Valnämndens kansli har varit i kontakt med ordförande för Sofia 13, EE. EE berättar att de strax innan vallokalen skulle öppna bestämde sig för att ställa om några av valbåsen. Hon uppmanande någon av sina röstmottagare att göra detta och troligtvis var det den personen som inte uppmärksammade att DD kommit in i vallokalen. Att DD fick vänta lite innan hon fick sina valkuvert beror på att några av EE röstmottagare hade gått ut för att hjälpa till med valsedlarna, samtidigt som EE själv ville försäkra sig om att det fanns tre personer i vallokalen under tiden de ställde iordning valbåsen. Det kan vara anledningen till att det inte stod en kuvertutdelare beredd när DD kom till vallokalen.

Enligt 9 kap 3 § vallagen ska den av röstmottagarna som är ordförande, när vallokalen har öppnat, visa de närvarande att varje valurna är tom. Sedan får röstmottagningen börja. I det protokoll som förs under valdagen var tidigare instruktionen att ordförande skulle visa de närvarande röstmottagarna och den första röstanden att urnan är tom. I protokollet skulle även numret i röstlängden på den första röstande skrivas. Detta togs bort från protokollet för ett antal val sedan, men valnämnden i Stockholms kommun anser att det var en bra rutin som ger en ökad tillit till vårt valsystem. I nämndens utbildning av röstmottagarna uppmanar vi dem fortsatt att visa att urnan är tom även för den första röstanden. Därför fick DD se att urnan var tom innan röstmottagarna lade på locket.

Så som DD anför i sitt överklagande varken plomberas eller låses urnan. Det följer inte av vallagen att urnan måste vara låst eller plomberad så länge röstmottagningen pågår.

FF (838-2018) har överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholm, valkrets Nordost, och anfört bl.a. att hon anser att valfusk förekommit, att Socialdemokraterna satt upp en skylt med lögner och skrämsel och att en valarbetare vid röstningstillfället trängt sig på en väljare, klagandens mamma för att hjälpa henne att stoppa valsedlar i kuverten. Samme valarbetare lät en kvinna av utländsk härkomst rösta utan legitimation eller pass. Valarbetaren påstod att han skulle legitimera henne. FF framhåller även att oberoende neutrala utländska valobservatörer på högre nivå bör utreda vad som hände vid rösträkningen då systemet kollapsade.

Länsstyrelsen i Stockholms län har yttrat sig över FF överklagande och därvid åberopat ett yttrande från Valnämnden i Täby kommun som anfört följande.

Det ankommer enligt nämnden på det berörda politiska partiet att yttra sig över uppgifterna om Socialdemokraternas skylt. Valnämnden har vidare anfört följande.

Nämnden har kontrollerat uppgifterna med ordförande i valdistrikt 17, Tibbleskolan. Ordföranden har uppgett att det enligt hans minnesbild inte har förekommit något handgemäng i den berörda vallokalen. Vidare har ordföranden inget minne av att en röstmottagare vid någon tidpunkt ska ha stoppat ner valsedlar i kuvert åt en väljare. Det finns inte några incidenter antecknade i protokollet som liknar det som den klagande uppgett.

Det framgår av 8 kap. 6 § vallagen (2005:837) att väljare som inte är kända för röstmottagarna ska legitimera sig eller på annat styrka sin identitet. Väljare som är kända för röstmottagaren behöver således inte legitimera sig eller styrka sin identitet på annat sätt. I röstlängderna anges det om identifieringen skett på annat sätt än genom uppvisande av legitimation, då ska personnummer på den röstmottagare som känner till väljaren i fråga anges eller personnummer på den som på annat sätt kunna styrka väljarens identitet. Vid en kontroll av aktuell röstlängd tillhörande den nämnda vallokalen har två identifieringar av väljare utan legitimation utförts, på båda dessa har personnummer på person som identifierat väljaren i fråga antecknats.

Valmyndigheten har i ett yttrande den 12 oktober 2018 (dnr 54-2018) anfört följande om störningarna på Valmyndighetens webbplats under valnatten.

Under valnatten den 9 september var det svårt att följa rösträkningen på Valmyndighetens webbplats. Webbplatsen blev svår att nå vid 20:30-tiden på valnatten. Vid den tidpunkten hade länsstyrelserna registrerat 2 distrikt. Cirka klockan 01:30 gick rösträkningen åter att följa på vår webbplats utan större störningar. Då var ca 5 980 av 6 004 distrikt räknade. Händelsen var isolerad till webbplatsen och påverkade inte länsstyrelsernas inregistrering av valresultaten eller Valmyndighetens löpande rapportering av valresultatet till media. Rösträkningen gick under hela valnatten att följa via public service och flera andra nationella medier som i realtid fick exakt samma information från oss som den som lades ut på vår webbplats. På val.se fanns en hänvisningstext som hänvisade till bland andra SVT, TV4 och Sveriges Radio.

Händelsen har inga konsekvenser som rör valresultatet. Webbplatsen är bara ett tekniskt hjälpmedel för att visa upp resultatet. Vår information till media fungerade hela tiden så att svenska folket kunde följa hur valresultatet växte fram. Valmyndigheten har inget lagkrav eller specifikt uppdrag att kommunicera valresultatet under rösträkningen utan det är ett egeninitierat serviceåtagande. Det lagkrav som finns gäller kungörande av det beslutade slutliga valresultatet och det ska kungöras bland annat på webbplatsen. Vid den tiden fungerade webbplatsen.

FF har vidhållit sitt överklagande.

4. Saknade valsedlar

GG (47-2018) har överklagat länsstyrelsens beslut att fastställa valet till landstingsfullmäktige i Stockholm, valkrets Nordost. Han framhåller att Sverigedemokraternas valsedlar tidvis saknades i valsedelsställen i vallokalerna Säby och Åkerstorp i Österåkers kommun.

Länsstyrelsen i Stockholms län har yttrat sig över GG överklagande och har därvid åberopat ett yttrande av Österåkers kommun. I yttrandet anförs i huvudsak följande. Kommunen har varit i kontakt med ordföranden för respektive utpekat valdistrikt som anfört att det kan ha hänt att det saknats valsedlar just när klaganden eller annan person kontrollerat tillgången, men de gånger valställen har kontrollerats av ordföranden eller röstmottagare har det funnits valsedlar för alla partier. I valdistriktet Åkerstorp konstaterades vid ett par tillfällen att valsedlar saknats men att det varit fråga om namnvalsedlar som partierna själva ansvarar för att lägga ut. Utifrån redogörelserna från respektive ordförande i valdistrikten anser kommunen inte att det finns grund för att bi­falla överklagandet.

HH (257-2018) har överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholm, valkrets Sydost, och anfört att han vill rapportera valfusk. I vallokalerna i Jordbro och Åbyskolan, Haninge kommun, saknades, som det får förstås, valsedlar för Sverigedemokraterna.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över HH överklagande och därvid åberopat ett yttrande från Valnämnden i Haninge kommun som i huvudsak anfört följande.

Haninge kommun har distribuerat partivalsedlar för samtliga partier som enligt vallagen har rätt till utläggning i samtliga förtidsröstnings- och vallokaler. Partierna beställer själva namnvalsedlar och distribuerar dem till förtidsröstnings- och vallokaler. Valnämnden i Haninge kommun har 2018-06-18, § 26, tagit fram lokala föreskrifter innebärande att röstmottagarna ska ta emot de namnvalsedlar som partierna lämnar till lokalerna. Röstmottagarna ansvarar sedan för utläggning av namnvalsedlar i valsedelsställen. Röstmottagarna ansvarar inte för att kontakta partierna om namnvalsedlarna tar slut.

Valnämndens kansli har inte fått kännedom om att det har saknats partivalsedlar i någon av kommunens 47 vallokaler och gör därför tolkningen att överklagandet avser namnvalsedlar. Namnvalsedlar placeras endast i valsedelsställen om partiet levererat till de aktuella lokalerna. Att det saknas namnvalsedlar kan antingen bero på att partiet inte levererat till lokalen eller att de tagit slut. Om namnvalsedlarna var slut i vallokalerna vid tillfället då den klagande besökte dem har röstmottagarna gjort korrekt bedömning i att inte kontakta partiet för ytterligare leverans.

Haninge kommun bedömer därför att inget valfusk har förkommit.

II (271-2018) har också överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län, valkrets Sydväst, och anfört att valsedlar för Sverigedemokraterna saknades i Kärsbyskolan i Botkyrka kommun. Detta har enligt klaganden uppmärksammats i flera vallokaler i Sverige. II har krävt omval.

Länsstyrelsen i Stockholms län har yttrat sig i över II överklagande och därvid åberopat ett yttrande från Botkyrka kommun som anfört följande.

Botkyrka kommun har i samband med allmänna valen 2018 följt de regler som framgår av vallagen (2005:837). Partivalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteckning) såväl som namnvalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater) för Sverigedemokraterna har tillhandahållits i samtliga kommunens vallokaler. I Kärsbyskolan fanns under valet 2018 två olika valdistrikt [..] Ordförandena och vice ordförandena i distrikten menar att man tillhandahållit partivalsedlar och namnvalsedlar för Sverigedemokraterna under hela valprocessen och att de inte noterat några avvikelser eller mottagit några synpunkter om att valsedlar ska ha saknats.

Botkyrka kommun kan mot bakgrund av ovanstående inte bedöma att, eller på vilket sätt, de aktuella distrikten skulle ha brustit i sin hantering av Sverigedemokraternas valsedlar under valdagen.

JJ (354-2018) har överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholm, valkrets Sydväst, och anfört att vid 12.30-tiden i Oxbacksskolan i valdistrikt 10, Tälje, i Södertälje saknades valsedlar för Sverigedemokraterna i vallokalen. Detta hände på flera ställen både i Södertälje men även på andra platser i Sverige. Det blev en otrevlig stämning med ordväxling när det påpekades för valarbetaren som stod vid valsedelsstället att partiets valsedlar saknades. JJ hade med sig valsedlar men anser att det som inträffat är valfusk.

Även KK (434-2018) har överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholm, valkrets Sydväst, och anfört att på Wasaskolan i Södertälje saknades valsedlar och vissa partiers valsedlar skymdes av överfulla fack. Vidare stod valsedlarna öppet i en stor hall där alla vistades, det fanns ingen diskretion. Det var oordning och trängsel vid bordet med valsedlar så att KK fick med sig fel valsedel in i valbåset. Personer ställde sig obehagligt tätt intill honom med kroppskontakt, knuffade honom och ifrågasatte hotfullt hans val av valsedlar (som var från flera partier). Han var till slut omringad av en liten folkmassa och kände stort obehag i den aktuella situationen. Flera kvinnor som tagit valsedlar från olika partier fick dessa ryckta ur sina händer och utbytta under hotelser. I själva vallokalen bland båsen rörde sig för många personer och vid valbåsen stod det mer än en person samtidigt. En man försökte tjuvkika på KK val i valbåset och han måste säga till honom.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över JJ och KK överklaganden och därvid åberopat ett yttrande från Valnämnden i Södertälje kommun som i huvudsak anfört följande.

354-2018 Den klagande anför att det har saknats valsedlar för ett parti i lokalen. Efter samtal med det aktuella valdistriktets ordförande har vi fått bekräftat att detta stämmer vad gäller namnvalsedlar. Anledningen är att partiet inte hade levererat ut några namnvalsedlar till den aktuella lokalen vid tidpunkten då den klagande var där. 

I Södertälje är det partierna själva som ansvarar för att distribuera ut namnvalsedlar till vallokalerna under valdagen, samt se till att det finns nya valsedlar tillgängliga om deras skulle ta slut under dagen.

Valnämnden i Södertälje anser därför att det inte finns någon anledning att vidta några åtgärder rörande denna anmälan, då det som den klagande menar har inträffat inte beror på något fel ifrån valnämnden.

434-2018 I anmälan framförs en rad olika punkter som rör ordningsförhållanden i vallokalen Wasaskolan i Södertälje kommun, bl.a. att valsedlar saknats. Att det enligt den klagande fattades valsedlar kan ha sin förklaring i att partierna inte distribuerat namnvalsedlar till lokalen.

I vallokalerna ansvarar röstmottagarna för att upprätthålla god ordning och garantera att valet genomförs på ett i alla avseenden tryggt och säkert sätt. Detta enligt instruktion från valnämnden. I instruktionen ingår även att röstmottagarna ska hålla ordning i valsedelsställen.

Det den klagande anför i sin anmälan är beklagligt men inte av sådan art att det kan anses ha haft en inverkan på valresultatet. Däremot kommer valnämnden att ta med anmälan som ett underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Valnämnden i Södertälje kommun rekommenderar Valprövningsnämnden att inte vidta några åtgärder. I stället föreslår valnämnden i Södertälje att samtliga ärenden, i den mån de kan bedömas som överklaganden, avslås i sin helhet då det som framförts inte anses ha haft någon betydande inverkan på valresultatet, varken i sin helhet eller för det aktuella distriktet. Valnämnden tar till sig av innehållet i överklagandena och kommer att använda dessa som en del i utvecklingsarbetet och förberedelserna inför kommande val.

JJ och KK har vidhållit sina överklaganden.

LL (773-2018) har också överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholm, valkrets Sydost, och anfört att han inte kunde rösta i vallokalen vid ett äldreboende vid Runstensskolan (servicehuset Tallhöjden) eftersom inga giltiga valsedlar erbjöds honom. Valsedlarna i tre olika färger saknade partiinformation, där fanns endast angivet kandidaters namn och bl.a. riksdagsvalet. Han fick bara tre valsedlar av personalen. Han såg en lista kandidater på valsedeln utan någon information om partiet han försökte rösta på så han kryssade bara i ett slumpmässigt namn.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över LL överklagande och har därvid åberopat ett yttrande från Haninge kommun som anfört följande utöver vad kommunen anfört med anledning av HH överklagande ovan.

Den klagande anger att hen fått valsedlar som innehållit valbeteckning och uppgifter om kandidater, men saknar partibeteckning. Kommunen konstaterar att det är en valsedelstyp som inte existerar.

[..] Att det eventuellt saknas namnvalsedlar kan alltså antingen bero på att partiet inte  levererat till lokalen eller att de tagit slut. [..]

MM (841-2018) har överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholm, valkrets Sydväst. Han har bifogat ett videoklipp där man enligt uppgift kan se Alternativ för Sveriges valsedlar slängda i Rönninge. Han vill göra en anmälan om valsabotage mot partiet och vill att valet i Rönninge görs om. Det kan ha varit många röster som Alternativ för Sverige har gått miste om under den tid som deras valsedlar inte funnits i vallokalen.

 Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över MM överklagande och därvid åberopat ett yttrande från Valnämnden i Salems kommun som avstyrkt överklagandet och anfört följande.

Valnämndens ordförande och vice ordförande samt flera övriga ledamöter och valsamordnare besökte Rönninge gymnasium under valdagen. Inte vid något tillfälle såg någon av besökarna att valsedlar hade slängts ut på gatan, för något parti. Tillsyn av ordningen i valsedelsställen gjordes vid samtliga besök, varvid inga oegentligheter – som att något partis valsedlar helt hade tagit slut – kunde noteras.

Vid samtal med ordförande i det aktuella distriktet [..] uppger hon att hon inte heller noterat några oegentligheter i valsedelsställen. Det fanns alltid en person, röstmottagare, avdelad för att ha tillsyn över ordningen i valsedelsställen under hela tiden röstningen pågick.

5. Valhemligheten m.m.

NN (145-2018) har överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholm, valkrets Nordväst, och anfört bl.a. följande. Han röstade i valkrets 31 Lädersättra i Järfälla kommun. Valförrättaren verkade titta på vad han röstat på genom hålet i valsedelskuverten. Valurnorna var inte förslutna med sigill utan en röd tejp med texten Valsigill eller liknande var klistrad runt kanten på locket. Han observerade inte någon sorteringsmeka­nism i lådan eller att valförrättaren, efter att ha tittat på vad han röstade på, la rösterna i lådan på något konstigt sätt. Klaganden misstänker en sorteringsmekanism där varje låda har två fack skilda med en vägg så att oönskade röster kan läggas i ett speciellt fack, och att lådan därefter öppnats och oönskade röster har bytts mot önskade varefter lådan har återförslutits på korrekt sätt med sigill varpå den verkliga rösträkningen har börjat. Klaganden har inte någon anledning att tro att valförrättaren kände klaganden.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över NN överklagande och därvid åberopat ett yttrande från Valnämnden i Järfälla kommun som anfört följande.

[..] I vallagen (2005:837) 8 kap. 7 § regleras att de röstmottagare som arbetar i vallokal inte får ta emot valkuvert som inte uppfyller kraven på hur sådana kuvert skall ha gjorts i ordning. Vilka krav som ställs på hur valkuverten ska göras i ordning regleras inte i vallagen. Däremot uttrycker Valmyndigheten både på deras webbplats och i handledningen för röstmottagare som tjänstgör i vallokal hur valkuverten ska göras i ordning och granskas av röstmottagarna. Från dess källor framgår att endast en valsedel för respektive val ska läggas i varje valkuvert och röstmottagarna ska säkerställa att väljaren gjort i ordning valkuverten på korrekt sätt innan väljarens röst tas emot. I den webbutbildning för röstmottagare i vallokal som Valmyndigheten tillhandahåller framgår det att det ingår i röstmottagarnas roll att kontrollera att väljaren placerat endast en valsedel av varje färg i respektive kuvert, samt att valsedlarna inte är vikta. Det ska göras genom den utskärning som finns i respektive valkuvert. Det momentet har även belysts i den obligatoriska utbildning som samtliga röstmottagare som tjänstgjort i Järfälla kommuns valdistrikt deltagit i. Valnämndens kansli bedömer därför att den röstmottagare som tagit emot aktuell väljares röst har följt de instruktioner denna fått från både Valmyndigheten och valnämnden i Järfälla kommun utifrån den beskrivning som väljaren anger. [..]

Vallagen föreskriver inte att valurnan ska vara förseglad under tid som röstmottagning pågår. Valmyndigheten rekommenderar dock att den bör vara förseglad på ett sätt så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts. Valmyndigheten beskriver i sin webbutbildning som är framtagen för röstmottagare som tjänstgör i vallokal att valurnan kan förseglas med en plastplomb eller med säkerhetstejp. I den situation som den aktuella väljaren beskriver har valurnan förseglats med säkerhetstejp varför ingen plastplomb, eller valsigill, använts. Säkerhetstejpen har varit av den typ som Valmyndigheten tillhandahåller för ändamålet. Denna information har även ingått i den obligatoriska utbildning i valnämndens regi som samtliga röstmottagare som tjänstgjorde i Järfälla kommuns vallokaler genomgått. Valnämndens kansli besökte även samtliga vallokaler i kommunen under valdagen och har vid det besöket inte observerat några oegentligheter vad gäller valurnan i något valdistrikt.

Samtliga valurnor som har använts i Järfälla kommuns vallokaler har varit av en typ som har tillverkats av företaget Stål & Stil. Valurnorna har avskiljare som bildar tre fack, ett för respektive val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Inga övriga avskiljare har tillhandahållits från valnämnden. Valnämndens kansli bedömer med anledning av ovan beskrivning att valurnorna i valdistrikt 31 Lädersättra har förslutits i enlighet med de instruktioner som både Valmyndigheten och valnämnden i Järfälla kommun tagit fram.

OO (488-2018) har också överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholm, valkrets Sydväst, och anfört att röstmottagarna inte månade om valhemligheten utan de röstande uppmanades att inte använda röstningsbåsen. Vidare var valsedlarna öppet placerade och valsedelskuverten delades inte ut utan de låg i en hög vid valsedlarna. Röstmottagarna lade inte heller ner rösterna i urnorna medan den röstande såg på. Hanteringen brast på många punkter.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över OO överklagande och har därvid åberopat ett yttrande av Valnämnden i Södertälje kommun som har anfört följande.

Valnämnden har inför valdagen utbildat samtliga personer som jobbat i vallokal. I den utbildningen har röstmottagarna fått instruktioner om hur ett val ska förrättas. Ur de instruktioner röstmottagarna fått framgår bl.a. att man inte får vara fler än en person bakom valskärmen förutom vid undantagsfall, personer som inte har anledning att befinna sig bakom valskärmarna har röstmottagarna instruerats att avvisa ifrån utrymmet bakom valskärmarna. I övrigt har valnämndens instruktion varit att valsedlarna ska läggas ner i valurnan medan den som röstar är kvar och kan bevittna detta.

Det som den klagande framför i sin anmälan skulle således utgöra avsteg från några av de instruktioner valnämnden lämnat till röstmottagarna. Även om dessa avsteg är beklagliga är de inte av den art att de kan anses ha haft en inverkan på valresultatet. Däremot kommer valnämnden att ta med anmälan som ett underlag i det fortsatta förbättringsarbetet.

Valnämnden i Södertälje kommun rekommenderar Valprövningsnämnden att inte vidta några åtgärder. I stället föreslår valnämnden i Södertälje att samtliga ärenden, i den mån de kan bedömas som överklaganden, avslås i sin helhet då det som framförts inte anses ha haft någon betydande inverkan på valresultatet, varken i sin helhet eller för det aktuella distriktet. Valnämnden tar till sig av innehållet i överklagandena och kommer att använda dessa som en del i utvecklingsarbetet och förberedelserna inför kommande val.

PP (510-2018) har också överklagat valet till landstingsfullmäktige i Stockholm, valkrets Nordväst, och anfört, som det får förstås, att han på valdagen i valdistriktet 15 Olovslundsskolan i Järfälla kommun ville ändra sin förtidsröstning men inte fått lägga ner sina valkuvert i de urnor som är avsedda för dessa utan har blivit ombedd att lämna över kuverten till en valförrättare som skulle lägga ner kuverten i urnorna.

Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig över PP överklagande och anfört följande.

I 9 kap. 7 § vallagen (2005:837) regleras hur röstmottagningen i en vallokal ska gå till; röstmottagaren ska, efter att det kontrollerats så att det inte finns något hinder att ta emot valkuvertet, lägga ner valsedlarna i urnan för de val det gäller.

Länsstyrelsen anser att överklagandet ska avslås.

PP har vidhållit sitt överklagande.

Valprövningsnämndens bedömning

Gällande rätt

Enligt 15 kap. 13 § första stycket vallagen (2005:837) ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället enligt paragrafens andra stycke uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska bara ske om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

1. Avprickning i röstlängden

Bestämmelser om röstmottagning finns i 9 kap. vallagen. Enligt 9 kap. 6 § ska röstmottagarna kontrollera bl.a. att väljaren enligt röstlängden har rösträtt vid valet och inte redan har röstat. Enligt 9 § 2 valförordningen (2005:874) ska röstmottagarna i protokollet anteckna om de har vägrat att ta emot valkuvert eller ytterkuvert för budröst och anledningen till detta.

Det framgår av utredningen i ärendet att AA och BB har förvägrats att rösta i valet på grund av att de redan varit avprickade i röstlängden. Det är inte möjligt att mot bakgrund av utredningen klarlägga orsaken till det inträffade. Utredningen tyder dock på att det berott på att AA och BB felaktigt har avprickats i röstlängden. Om så skett är det fråga om en avvikelse från föreskriven ordning.

Som Valmyndigheten har konstaterat har röstmottagarna agerat i enlighet med föreskriven ordning, dvs. enligt bestämmelserna i 9 kap. 6 § vallagen, när de nekat AA och BB att rösta.

Valmyndighetens beräkningar med utgångspunkt från resultatet för valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län visar att sannolikheten, i det enskilda ärendet, att en röst skulle påverka resultatet i detta val är noll.

Av Valmyndighetens känslighetsanalys framgår att den avvikelse som kan ha skett beträffande avprickningen av klagandena i röstlängden inte med fog kan antas ha inverkat på valutgången. AA och BB överklaganden ska därför avslås.

2. Rösträkning

Länsstyrelsen har med anledning av CC överklagande konstaterat att en personröst på Fatima Nur inte har registrerats i valdistriktet Sofia 1 Mandelparken. Detta är en avvikelse från föreskriven ordning. Som framgått av länsstyrelsens yttrande kan den avvikelse som förekommit dock inte med fog antas ha inverkat på valutgången i valet till landstingsfullmäktige. CC överklagande ska därför avslås.

3. Ordningen i vallokal

I 8 kap. 4 § vallagen anges att röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället.

DD har klagat på röstningsförfarandet i vallokalen Lugnets skola. Valnämnden har bemött samtliga påståenden och anser å sin sida att röstningen har gått rätt till. Valprövningsnämnden delar valnämndens bedömning och anser att DD egna uppgifter till stor del bekräftar att regelverket har följts.

När det gäller det förhållandet att valurnan inte varit låst eller förseglad vill Valprövningsnämnden emellertid anföra följande. Valmyndigheten rekommenderar i sin handledning för röstmottagning i vallokal att valurnorna är förseglade under hela röstmottagningen. Även Valprövningsnämnden anser att detta är en klok åtgärd med tanke på medborgarnas förtroende för valet. Det föreskrivs dock inte i vallagen att valurnorna ska vara förseglade så länge som röstmottagningen pågår utan avbrott. Om en valurna inte varit förseglad under röstmottagningen innebär detta därför inte någon avvikelse från föreskriven ordning.

Valprövningsnämnden finner att utredningen i ärendet inte ger stöd för att det har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning vid genomförandet av valet. Inte heller har det framkommit att någon otillbörligen har verkat vid valet på annat sätt. DD överklagande ska därför avslås.

När det gäller FF överklagande och frågan om en röstmottagare vid någon tidpunkt trängt sig på en väljare och har stoppat ner valsedlar i kuvert åt en väljare har lämnats motstridiga uppgifter. Det finns inte några incidenter antecknade i protokollet som liknar det som den klagande uppgett.

Av 8 kap. 6 § vallagen framgår att väljare som inte är kända för röstmottagarna ska legitimera sig eller på annat styrka sin identitet. Som Valnämnden i Täby anfört behöver väljare som är kända för röstmottagaren inte legitimera sig eller styrka sin identitet på annat sätt. I röstlängderna anges det om identifieringen skett på annat sätt än genom uppvisande av legitimation. Då ska personnummer på den röstmottagare som känner till väljaren i fråga anges eller personnummer på den som på annat sätt kunna styrka väljarens identitet.

FF har även klagat på förfarandet i vallokalen och anser att det bör utredas vad som hänt vid rösträkningen då systemet kollapsade. Valmyndigheten har i annat ärende utförligt redovisat att det förhållandet att myndighetens hemsida inte var tillgänglig under kvällen den 9 september 2018 inte haft någon inverkan på myndighetens rapportering av valresultatet till media. Valprövningsnämnden konstaterade i ärendet att problemen med Valmyndighetens hemsida under valnatten inte kunde ha påverkat resultatet (se dnr 54-2018 m.fl.)

Valprövningsnämnden anser att utredningen inte ger stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning vid förberedandet och genomförandet av valet. Inte heller har det framkommit att någon verkat otillbörligen vid valet. Även FF överklagande ska därför avslås.

4. Saknade valsedlar  

Av 3 kap. 4 § vallagen framgår att det för varje valdistrikt ska utses minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för ordföranden. Av 3 kap. 6 § följer att det på varje röstmottagningsställe ska finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Vid röstmottagning i en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande och en av dessa ska vara ordförande eller ordförandens ersättare.

Enligt 8 kap. 2 § första stycket 3 i den lydelse som är aktuell i ärendet ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. Av paragrafen framgår vilka valsedlar väljarna ska ha tillgång till. För val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige är det valsedlar med enbart valbeteckning samt valsedlar med parti- och valbeteckning. Därtill kan de partier som deltar i valen lägga ut sina valsedlar på denna plats (8 kap. 2 § andra stycket). Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället (8 kap. 4 §).

GG för vallokalerna Säby och Åkerstorp i Österåkers kommun, HH och LL för vallokaler i Haninge kommun, II för vallokalen i Kärsbyskolan i Botkyrka kommun, JJ och KK för vallokalerna i Oxbacksskolan och Wasaskolan i Södertälje kommun samt MM för vallokal i Rönninge har gjort gällande har saknats valsedlar för Sverigedemokraterna eller annat parti, att valsedlar skymts eller slängts eller att ordningen i vallokalen varit bristfällig på annat sätt. Klagandenas invändningar har bemötts i yttranden av länsstyrelsen och kommunen som i något fall anfört att det inte kan uteslutas att det saknats valsedlar just när klaganden eller annan person kontrollerat men att valsedlar funnits när röstmottagare och företrädare för valnämnden kontrollerat tillgången. I ett annat ärende har anförts att skälet till att det saknats namnvalsedlar var att partiet eller partierna inte levererat några namnvalsedlar till den aktuella lokalen vid den tidpunkt då den klagande var där.

Utredningen i ärendena visar inte annat än att de valsedlar som väljarna ska ha tillgång till enligt 8 kap. 2 § första stycket vallagen funnits tillgängliga i vallokalerna.

Valprövningsnämnden anser att utredningen i ärendena visar att det inte förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning eller att någon otillbörligen har verkat vid valet på annat sätt. GG, HH, LL, II, JJ, KK och MM överklaganden ska därför avslås.

5. Valhemligheten m.m.

Enligt 7 kap. 2 § första stycket vallagen ska väljarna för att göra i ordning sin röst, för varje slag av val de vill delta i, ta en valsedel, lägga den i ett valkuvert utan att vika den och försluta kuvertet. Om röstningen sker på ett röstmottagningsställe ska väljarna göra i ordning sina röster bakom en valskärm och därefter lämna valkuvertet till röstmottagarna (7 kap. 3 § första stycket).

Det ska finnas ett lämpligt antal valskärmar där väljarna kan rösta utan insyn (8 kap. 1 §). Enligt 8 kap. 2 § i den lydelse som är aktuell i ärendet ska det också ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Röster som inte har gjorts i ordning bakom en valskärm är dock inte ogiltiga. Väljarna disponerar själva över sin valhemlighet. Den som vill avslöja hur han eller hon röstar är alltså fri att göra så (prop. 2004/05:163 s. 119).

I 9 kap. 2 § vallagen föreskrivs att det i varje vallokal bl.a. ska finnas en valurna för varje val. Av 3 § samma kapitel framgår att när vallokalen har öppnat ska den av röstmottagarna som är ordförande visa de närvarande att varje valurna är tom. Sedan får röstmottagningen börja.

Som Valnämnden i Järfälla kommun har redovisat finns det ingen föreskrift om att valurnan ska vara förseglad under tid som röstmottagning pågår. Valmyndigheten rekommenderar dock att den bör vara förseglad på ett sätt så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts.

Innan valkuvert tas emot ska röstmottagaren kontrollera att kraven på hur valkuvertet ska ha gjorts i ordning är uppfyllda (9 kap. 6 § 1).

I 8 kap. 7 § vallagen anges att de röstmottagare som arbetar i vallokal inte får ta emot valkuvert som inte uppfyller kraven på hur sådana kuvert ska ha gjorts i ordning.

I 9 kap. 7 § vallagen regleras hur röstmottagningen i en vallokal ska gå till. Det anges att röstmottagaren ska, efter att det kontrollerats så att det inte finns något hinder att ta emot valkuvertet, lägga ner valkuverten i valurnan i väljarens närvaro.

Valnämnden i Södertälje kommun anför att röstmottagarna vid utbildningen inför valdagen fått instruktion att man inte får vara mer än en person bakom valskärmen förutom vid undantagsfall och att valsedlarna ska läggas ner i valurnan medan den som röstar är kvar och kan bevittna detta. Det som framförts av klaganden skulle utgöra avsteg från några av de instruktioner som röstmottagarna fått.

Valprövningsnämnden konstaterar att det finns motstridiga uppgifter om ordningen på röstmottagningsstället den aktuella dagen. Valprövningsnämnden delar valnämndens bedömning att även om det inte kan uteslutas att det kan ha förekommit avvikelser från föreskriven ordning i den delen finns det inte fog att anta att vad som förekommit inverkat på valutgången.

Såsom framgått av den lämnade redovisningen innebär gällande ordning att valsedlarna ska placeras i anslutning till vallokalen och att väljaren ska ta valsedlar även om det finns andra personer närvarande. Valhemligheten skyddas enligt de regler som gällde vid 2018 års val genom att väljare ges möjlighet att göra i ordning sin röst bakom en valskärm och därefter lämna valkuverten till röstmottagarna. Bestämmelsen i 8 kap. 2 § vallagen om att valsedlar ska läggas ut tog endast sikte på att väljarna skulle få tillgång till valsedlar.

Sedan den 1 januari 2019 gäller ett stärkt skydd för valhemligheten för att minska risken för att väljarna utsätts för otillbörlig påverkan i samband med röstningen (lag [2019:1969] om ändring i vallagen [2005:837]). Det ställs krav på att den plats i, eller i anslutning till, en val- eller röstningslokal där valsedlar läggs ut ska vara avskärmad från insyn. De nya bestämmelserna tillämpas första gången vid valet till Europaparlamentet år 2019.

Valprövningsnämnden finner att utredningen i ärendena inte ger stöd för att det förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning såvitt gäller möjligheten för väljarna att bevara valhemligheten eller röstmottagarnas bemötande av väljarna i vallokalen, vid utplaceringen eller mottagandet av valsedlarna eller vid genomförandet av valet i vallokalen. NN, OO och PP överklaganden ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandena.

Beslut: Avslag Beslutat: 30 januari 2019
Ämnesord
  • Röstlängd
  • Röstningslokal
  • Röstsammanräkning
  • Valhemligheten
  • Valsedlar

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.