Endast det anmälande partiet är behörigt att återta en anmälan av kandidat - avvisat

Valprövningsnämndens beslut 2019:37

Valmyndigheten beslutade den 20 maj 2019 att godkänna Sverigedemokraternas återtagande av kandidatanmälan för Kristina Winberg.

Bakgrund

Sverigedemokraterna återkallade den 20 maj 2019, genom behörig beställare, kandidatanmälan för Kristina Winberg.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Valmyndigheten har gjort fel när den godkänt Sverigedemokraternas begäran om återkallelse av kandidatanmälan för Kristina Winberg.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har yttrat sig och vidhållit sitt beslut.

AA vidhåller sitt överklagande.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Enligt 2 kap. 9 § vallagen (2005:837) ska ett parti som vill anmäla samtliga kandidater för ett visst val skriftligen göra detta hos den centrala valmyndigheten, eller i den utsträckning som regeringen bestämmer, länsstyrelsen. Tillsammans med anmälan ska partiet lämna en egenhändigt undertecknad förklaring från varje kandidat att han eller hon samtycker till anmälan.

Enligt 4 § valförordningen (2005:874) ska en anmälan enligt 2 kap. vallagen göras hos Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet.

I ärenden om anmälan av kandidater är det partiet som gör anmälan som är part. Av handlingarna i ärendet framgår inte att AA är behörig att föra partiets talan och han har därmed inte möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandet ska avvisas.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avvisar överklagandet.

Beslut: Avvisat Beslutat: 10 juli 2019
Ämnesord
  • Europaparlamentet
  • Kandidater