Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16
Datum och tid: 2014-01-21 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:15

2. Information från Näringsdepartementet
Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd från Näringsdepartementet informerar om de åtgärder som vidtagits med anledning av de motsättningar som uppstått mellan staten och de berörda kommunerna när det gäller de avgifter som ska tas ut på broarna över Motalaviken och Sundsvallsfjärden

3. Infrastrukturavgifter på väg (TU8)
Justering
Prop. 2013/14:25 och motioner
Föredragande: MR

4. Sjöfartsfrågor (TU6)
Justering
Motioner
Föredragande: LK

5. Direktiv om sjöfolk
Faktapromemoria 2013/14:FPM37
Föredragande: LK

6. Anmälan om granskningsrapport
Anmälan om Riksrevisionens granskning RiR 2013:18 Tågförseningar - orsaker, ansvar och åtgärder
Föredragande: AB

7. Vårens verksamhetsplanering
Information om vårens utskottsarbete
Föredragande: MR

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:15
Punkt 3: Förslag till betänkande 2013/14:TU8
Punkt 4: Förslag till betänkande 2013/14:TU6
Punkt 5: Faktapromemoria 2013/14:FPM37
Punkt 6: PM 2014-01-15
Punkt 8: Inkomna skrivelser
Presentationer från järnvägsutredningens remissmöte den 18 december 2013
Verksamhetsplanering januari-februari