Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:29 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2013/14:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29
Datum och tid: 2014-06-12 08:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-handlingar

5. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (SkU32)
Beredning och ev. justering
Prop. 2013/14:151, prop. 2013/14:230 och prop. 2013/14:231
Föredragande: Pyka

6. Kommissionens RÄTTELSE av förslag om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2013) 884 slutlig/4
Föredragande: Wallin

7. Övriga frågor

Bilagor