Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:39 Torsdag 2019-05-16 kl. 09:30

Torsdag 2019-05-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39
Datum och tid: 2019-05-16 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:38 av den 14 maj 2019

2. Proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 (KrU4y)
Yttrande till finansutskottet
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Information från Svenska kyrkan
Generalsekreterare Helén Ottosson Lovén informerar i kyrkoantikvariska frågor

4. Information från Statens kulturråd (kl. 10.00)
Generaldirektör Staffan Forssell informerar om kultursamverkansmodellen

5. Inkomna skrivelser
Dnr 2337-2018/19
Dnr 2338-2018/19

6. Resefrågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00

Bilagor