Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Torsdag 2018-08-23 kl. 10:00

Torsdag 2018-08-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-08-23 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden - Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 225
Föredragande: TL

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden - Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 226
Föredragande: TL

3. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar - Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 338
Föredragande: TL

4. Förslag till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp - Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 358
Föredragande: TL

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021-2027 (Perikles IV-programmet) - Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 369
Föredragande: TL

6. Förslag till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr…/2018 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021-2027 (Perikles IV-programmet) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater - Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 371
Föredragande: TL

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur - Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 378
Föredragande: TL

8. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur - Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 379
Föredragande: TL

9. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor- Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 384
Föredragande: TL

10. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning- Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 386
Föredragande: TL

11. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet- Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 472
Föredragande: TL

12. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering - Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 473
Föredragande: TL

13. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] - Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 478
Föredragande: TL

14. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU:s informationssystem (polisiärt och rättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] - Subsidiaritetsprövning
Beredning och justering
COM(2018) 480
Föredragande: TL

Bilagor


PM, FPM88 och COM(2018) 225
PM, FPM88 och COM(2018) 226
PM, regeringens bedömning och COM(2018) 338
PM och COM(2018) 358
PM, regeringens bedömning och COM(2018) 369
PM, regeringens bedömning och COM(2018) 371
PM, FPM139 och COM(2018) 378
PM, FPM138 och COM(2018) 379
PM, regeringens bedömning och COM(2018) 384
PM, regeringens bedömning och COM(2018) 386
PM, FPM143 och COM(2018) 472
PM, FPM144 och COM(2018) 473
PM, FPM41 och COM(2018) 478
PM och COM(2018) 480