Finansutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-13 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 10:00
Plats: Finansutskottets sessionssal, RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Statens upplåning och skuldförvaltning (FiU12)

Beslut och justering
delsskr. 2004/05:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

Förslag till betänkande delas senare
Föredragande: Ove Nilsson

4. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Fortsatt behandling av
delsbudgetpropositionen för 2006 (2005/06:1) vad avser yrkandena 1-17 och 32-47
delsde ekonomisk-politiska budgetmotionerna
2005/06:Fi240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk. 1–13
2005/06:Fi241 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrk. 1–17
2005/06:Fi242 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk. 1–13
2005/06:Fi243 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrk. 1–7

De ekonomisk-politiska motionerna bifogas
Yrkandesammanställning delas senare
Budgetpropositionen volym 1 är delad i sessionssalen
Föredragande: Pär Elfvingsson, Niklas Frank och Camilla Holmén

5. Nya regler för tjänstepensionsinstitut (FiU7)

Fortsatt behandling av
delsprop. 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut
delsmotion 2004/05:Fi25

Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Charlotte Hedberg

6. En ny lag om lägenhetsregister (FiU8)

Fortsatt behandling av
delsprop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister
delsmotionerna
2004/05: Fi 26 av Sten Lundström m.fl. (v) yrkandena 1-5
2004/05: Fi 27 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
2004/05: Fi 28 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
2004/05: Fi 29 av Roger Tiefensee m.fl. (c) yrkandena 1-2

Yttrande 2005/06:BoU2y bifogas
Föredragande: Camilla Holmén

7. Tilläggsbudget 2 för 2005 (FiU11)

Fortsatt behandling av
dels budgetpropositionen för 2006 (2005/06:1) vad avser yrkandena 18-31

Föredragande: Joanna Gerwin

8. AP-fondernas verksamhet (FiU6)

Föredragning och behandling av
delsskr. 2004/05:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004
delsmotion m.a.a. skr. 130
2004/05:Fi24 Karin Pilsäter m.fl. (fp)
delsmotioner väckta under allmänna motionstiden 2005/06
2005/06:Fi264 Ulf Holm m.fl. (mp)
2005/06:Sf386 Lars Ohly m.fl. (v) yrk. 3
2005/96:A308 Peter Pedersen m.fl. (v) yrk. 6

Preliminärt ställningstagande
Skr. 130, föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas
Föredragande: Pär Elfvingsson

9. Vissa kommunalekonomiska frågor (FiU13)

Föredragning och behandling av
delsprop. 2005/06:7 Vissa kommunalekonomiska frågor

Preliminärt ställningstagande
Prop. 7, föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas
Föredragande: Joanna Gerwin

10. Riksrevisionens årliga rapport (FiU15)

Föredragning och behandling av
delsredog. RRS1 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Riksrevisionens årliga rapport 2005

Preliminärt ställningstagande
Redog. RRS1 och föredragningspromemoria bifogas
Ev. motioner m.a.a. redog. RRS1 delas på bordet
Föredragande: Camilla Holmén

11. Justering av protokoll

12. Övriga frågor

Bilagor


FiU1
- Motionerna Fi240-Fi243

FiU8
- Yttr. 2005/06:BoU2y

FiU6
- Skr. 2004/05:130
- Motionshäfte
- PM

FiU13
- Prop. 2005/06:7
- Motionshäfte
- PM

FiU15
- Redog. RRS1
- PM

FiU12
- Förslag till betänkande (delas senare)