Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:24 Torsdag 2014-04-10 kl. 09:30

Torsdag 2014-04-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2013/14:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24
Datum och tid: 2014-04-10 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Årsboken om EU (CU3y)
Justering (beredning 2014-04-08)
Regeringens skrivelse 2013/14:115, motioner
Föredragande: CH

3. Förenklingar i aktiebolagslagen (CU26)
Beredning
Prop. 2013/14:86
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

4. Märkning av textilprodukter (CU28)
Beredning
Prop. 2013/14:171
Föredragande: PS
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

5. Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter (CU29)
Beredning
Prop. 2013/14:142, motion
Föredragande: BB

6. Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster (CU30)
Beredning
Prop. 2013/14:195
Föredragande: BB
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen

7. Fordonsrelaterade skulder (CU36)
Beredning
Prop. 2013/14:176, motioner
Föredragande: CH

8. EU-förslag till förordning om personlig skyddsutrustning
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2014) 186
Föredragande: Sjö

9. EU-förslag till förordning om linbaneanläggningar
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2014) 187
Föredragande: Sjö

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor