Granskning av regeringens och ansvarigt statsråds inblandning i driftstöd till flygplatser

KU-anmälan 2015/16:14 (212-2015/16) av Said Abdu (FP) och Lars Tysklind (FP)

Said Abdu (FP) och Lars Tysklind (FP)

Said Abdu och Lars Tysklind
Riksdagsledamöter (FP)
2015-10-05
Dnr 212-2015/16

 

Begäran om granskning av regeringens och ansvarigt statsråds inblandning i driftstöd till flygplatser

 

Enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur ska driftbidrag till flygplatser ges i enlighet med EU:s regler om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. För flygplatser med fler än 200 000 passagerare måste statligt stöd för genomförandet av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse notifieras till Europeiska kommissionen innan det ges ut. Åtgärden, i detta fall utbetalande av stöd, får inte göras innan notifieringen lett till ett slutligt beslut.

 

Enligt en kopia av ett internt e-brev ska Ann-Sofie Atterbrand, enhetschef i Trafikverket, den 22 september 2015 ha informerat sina kolleger om följande:

 

"Som ni säkert vet fick vi vid lunchtid igår order från ministern om att betala ut samtliga driftbidrag till berörda flygplatser, och att betalningen skulle ut omgående, under dagen. Vi stämde av en extra gång med departementet och fick klartecken om att även Kalmar och Skellefteå skulle betalas ut. Lennart Kalander informerade berörda chefer internt; Stefan Engdahl, GD samt Charlotta Lindmark. Vi satte igång regionerna som nu har verkställt utbetalningarna."

 

Av Atterbrands brev framgår också att det tas fram ett kommunikationsmaterial kring beslutet och att "[d]epartementet önskar att vi inte lyfter återbetalningsskyldigheten explicit, utan mer hänvisar till gällande lagstiftning. Därför är brevet mycket kortfattat."

 

Uppgifterna i detta interna brev är uppseendeväckande på flera sätt. För det första ger det intryck av att regeringen i detta fall ägnat sig åt detaljstyrning av en myndighets tillämpning av lag på ett sätt som står i strid med regeringsformens 12 kap. 2 §. För det andra ger brevet intryck av att detta är en order från infrastrukturministern personligen.

 

Det kan vidare noteras att passagerarstatistiken för både Kalmar och Skellefteå flygplatser visar att driftsbidrag till dessa flygplatser kräver notifiering hos kommissionen, och att formuleringarna i brevet antyder att regeringen varit väl medveten om detta.

 

Jag begär därför att konstitutionsutskottet granskar omständigheterna bakom Trafikverkets utbetalning av driftbidrag till regionala flygplatser, och regeringens inblandning i densamma. Det måste bringas klarhet i vad mån regeringen försökt förmå Trafikverket till ett visst beslut i ett särskilt fall som gäller tillämpning av lag eller förordning. Att det interna e-brevet talar om "order från ministern" gör det ofrånkomligt att infrastrukturminister Anna Johanssons befattning med ärendet särskilt måste granskas.

Said Abdu (FP)

  Lars Tysklind (FP)

 

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.