Fråga om inrikesminister Anders Ygemans samråd i EU-nämnden

KU-anmälan 2015/16:34 (1238-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON
Riksdagsledamot (M)
2016-01-27
Dnr 1238-2015/16

Granskning av inrikesminister Anders Ygemans brist på samråd i EU­nämnden

Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har många gånger lett till handlingsförlamning i EU-arbetet och otydlighet inför riksdagens EU-nämnd. Moderaterna har i EU-nämnden vid upprepade tillfällen påtalat bristande underlag, för korta tidsfrister och otydliga mandat. Vi har även sett exempel på att regeringen ignorerar EU-nämndens ställningstaganden eller underlåter att uppfylla samrådsskyldigheten och helt enkelt rundar riksdagen. Trots upprepade, uttalade krav på kvalitetssäkring och tydlighet, kritik från KU gällande bristande uppfyllelse av samrådsskyldighet och vikten av att regeringen fullföljer EU-nämndens mandat ser vi ingen bättring från regeringen. Regeringens agerande i och gentemot EU-nämnden är inte bara ett uttryck för nonchalans gentemot riksdagen utan riskerar även Sveriges inflytande i EU. Moderaterna begär därför genom nio anmälningar att konstitutionsutskottet gör en bred granskning av regeringens hantering av EU-politiken med utgångspunkt i regeringens agerande gentemot riksdagen.

I samband med informellt möte mellan EU:s inrikes- och justitieministrar meddelade inrikesminister Anders Ygeman (S) den 26 januari 2016 till Sveriges Radio att han svänger och nu kan acceptera att en överstatlig gränskontrollmyndighet inrättas inom EU. Denna myndighet ska kunna operera inne på ett lands territorium utan att det godkänts av landet i fråga. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6353777

Citat inrikesministern: "Jag är beredd att gå så långt att säga att jag är beredd att låta Frontex, eller ett framtida Frontex kunna gå in mot en medlemsstats vilja."

Frågan om Frontex har varit uppe för samråd med regeringen i EU-nämnden vid flera tillfällen med olika ministrar och framför allt med statsministern. Statsministern har vid upprepade tillfällen sagt att Sveriges regering vill att Frontex agerar effektivt inom befintligt mandat och att regeringen inte är beredd att ge Frontex utökat mandat.

Citat statsministern i samråd med riksdagens EU-nämnd den 14 oktober 2015:

"När det gäller Frontex egna initiativ är det mer på temat att Frontex också ska kunna ta initiativ men att det inte innebär att man ska få agera i de olika länderna. Däremot kan Frontex lyfta på telefonluren och ta ett sådant initiativ, men det måste självfallet ske i samråd med länderna och under respektive lands regler och lagar. Så är det tänkt. Att Frontex skulle kunna lyfta på telefonluren och fråga om det kan vara aktuellt med ett sådant initiativ tycker jag inte är så dramatiskt, men vi måste stå upp för respektive lands egna lagar vad gäller de egna gränserna." (Anf. 13 Statsminister Stefan Löfven)

"I fråga om Frontex egna initiativ, Eskil Erlandsson, gäller samma tema som jag sa tidigare. Kommissionen kommer att återkomma med förslag. Vi vet ännu inget om det. Men det är en nationell fråga. Det är den uppfattningen Sverige driver och kommer att driva. Det är självfallet andra länder som också tycker det. Det är helt enkelt inte ett EU-mandat." (Anf. 23 Statsminister Stefan Löfven)

När Sveriges statsminister säger att gränskontroll är nationell fråga, och när statsministern betonar att Sverige driver den uppfattningen och fortsatt kommer driva den uppfattningen, måste vi kunna lita på statsministerns ord. Den nya svenska positionen i fråga om en överstatlig gränskontrollmyndighet har inte varit föremål för samråd med riksdagens EU-nämnd. Inrikesministerns positionering vid EU-mötet går stick i stäv med den i riksdagen väl förankrade svenska uppfattningen.

Regeringen är skyldig att samråda med EU-nämnden om de frågor som ska behandlas i rådet. Så sent som i konstitutionsutskottets senaste granskning 2014/15 påpekades vad utskottet tidigare har uttalat, nämligen "att när det gäller att i EU-kretsen lägga fram tankar och idéer måste i princip samma krav på förankring i riksdagen gälla, oavsett om tankarna eller idéerna läggs fram muntligt eller i form av skriftliga handlingar, och för skriftliga handlingar oavsett deras beteckning." (2014/15:KU20)

Med anledning av vad som anförts bör konstitutionsutskottet granska om inrikesminister Anders Ygeman (S) brustit i uppfyllandet av sina grundlagsstadgade informations- och samrådsskyldigheter gentemot riksdagen.

Ulrika Karlsson

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.