Verksamhetsberättelse (USoU)

Sammansatta utrikes- och socialutskottets verksamhet under riksmötet 2004/05

 

 

 

 

 

 

 

1 Sammansatta utrikes- och socialutskottets arbetsområde

1.1 Sammansatt utskott

 

Utrikes- och socialutskotten har vid ett tillfälle under 2004/05 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott. Betänkandet avsåg globala smittsamma sjukdomar.

1.2 Sammansatta utrikes- och socialutskottets sammansättning m.m.

 

Det sammansatta utrikes- och socialutskottet hade under riksmötet följande sammansättning.

 

Ledamöter

Urban Ahlin (s), ordförande

Chatrine Pålsson (kd), vice ordförande

Margareta Israelsson (s)

Ewa Björling (m)

Birgitta Ohlsson (fp)

Carina Hägg (s)

Conny Öhman (s)

Elina Linna (v)

Birgitta Ahlqvist (s)

Magdalena Andersson (m)

Catherine Persson (s)

Gabriel Romanus (fp)

Annika Qarlsson (c)

Kaj Nordquist (s)

Maud Ekendahl (m)

Jan Emanuel Johansson (s)

Jan Lindholm (mp)

 

Suppleanter

Berndt Ekholm (s)

Kent Härstedt (s)

Göran Lindblad (m)

Cecilia Wikström (fp)

Kenneth G Forslund (s)

Veronica Palm (s)

Rosita Runegrund (kd)

Alice Åström (v)

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Kerstin Heinemann (fp)

Kenneth Johansson (c)

Björn Hamilton (m)

Lotta Hedström (mp)

 

Ordförande i utskottet var Urban Ahlin (s) och vice ordförande var Chatrine Pålsson (kd).

 

Som framgår av redovisningen tillhörde åtta av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, tre Moderata samlingspartiet, två Folkpartiet liberalerna, en  Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet, en Centerpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

1.3 Utskottets kansli

 

Det sammansatta utrikes- och socialutskottets kansli hade följande sammansättning:

 

Monica Dohnhammar – kanslichef

Thomas Hörberg – kanslichef

Martin Brothén – föredragande

Hannah Bjernbäck – byråassistent

Anita Lysholm – byråassistent

Arvid Orander – byråassistent

 

 

2 Utskottets verksamhet

2.1 Verksamhetens omfattning och inriktning

 

Utskottet behandlade två motionsyrkanden och lämnade ett betänkande, 2004/05:USoU1Globala smittsamma sjukdomar, till kammaren.

 

I sitt betänkande behandlade det sammansatta utrikes- och socialutskottet (USoU) främst frågor om hiv/aids, tuberkulos, fågelinfluensa och pandemier.

Det sammansatta utrikes- och socialutskottets arbete har inneburit att riksdagsledamöter från utrikesutskottet och socialutskottet, genom föredragningar och studiebesök, fått ett värdefullt tillfälle till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och diskussion i ett ämne som är genuint gränsöverskridande och framtidsorienterat. En utgångspunkt för det sammansatta utskottet var den av riksdagen i december 2003 beslutade politiken för global utveckling, som ställer krav på ett samordnat agerande i utvecklingsfrågorna. Beslutet om en ny politik för global utveckling förutsätter ett samordnat och koordinerat agerande från riksdagens utskott.

2.2 Interna utfrågningar och studiebesök

 

Den 3 februari anordnades en för utrikesutskottet och socialutskottet gemensam utfrågning om hiv/aids, influensa och andra globala smittor. I utfrågningen deltog biträdande statsepidemiolog Karl Ekdahl (docent och överläkare vid avdelningen för epidemiologi på Smittskyddsinstitutet), sakkunnig läkare Anders Tegnell (överläkare vid smittskyddsenheten, Socialstyrelsen), enhetschef Anders Molin (läkare, Sidas hiv/aids-sekretariat), sektionschef Peter Liljeström (professor vid Smittskyddsinstitutet och Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum vid Karolinska Institutet) samt hiv/aids-ambassadören Lennarth Hjelmåker (Utrikesdepartementet).

Vidare fick utskotten den 9 februari av statsrådet Carin Jämtin (Utrikesdepartementet) och hiv/aids-ambassadören Lennarth Hjelmåker (Utrikesdepartementet) en föredragning om EU:s biståndsarbete kring hiv/aids m.m.

Tisdagen den 15 februari gjorde sammansatta utskottet ett studiebesök på Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap vid Smittskyddsinstitutet, varvid erhölls information också om globala hälsofrågor i stort och om fågelinfluensa.

Vidare fick sammansatta utskottet en föredragning den 1 mars av statssekreteraren Eva Persson Göransson, departementsrådet Irene Nilsson Carlsson samt kanslirådet Stefan Karlsson, samtliga Socialdepartementet.

Utskottet fick också den 3 mars en föredragning av biträdande verksamhetschefen Jukka Aminoff, Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset.[1]

Elanders Gotab, Stockholm  2005

 

 [1] Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset arbetar sedan 1986 förebyggande och stödjande med hiv och aids genom utbildningsverksamhet, den nationella telefonrådgivningen Aidsjouren samt stöd för hivpositiva, aidssjuka och närstående. Stiftelsen arbetar både nationellt och internationellt. Noaks Ark-föreningar finns också i Luleå, Gävle, Växjö, Visby, Helsingborg och Malmö. Noaks Ark-föreningarna i Sverige samarbetar i nätverket Riksförbundet Noaks Ark (RNA).

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.