Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07

utskottsdokument 2006/07:2274

Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07

 

 

 

 

 

 

Utbildningsutskottet

Beredningsområde

Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skolväsendet, högre utbildning och forskning samt studiestöd. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.

Sammansättning

Utbildningsutskottet hade under riksmötet 2006/07 följande sammansättning:

Ledamöter

Sofia Larsen (c), ordförande

Marie Granlund (s), vice ordförande

Peter Danielsson (m), t.o.m. den 8 november 2006

Margareta Pålsson (m)

Mats Gerdau (m)

Mikael Damberg (s)

Gustav Blix (m)

Agneta Lundberg (s)

Ulf Nilsson (fp)

Louise Malmström (s)

Betty Malmberg (m), fr.o.m. den 15 november 2006

Ibrahim Baylan (s), ledig fr.o.m. den 1 september 2007

Gunilla Tjernberg (kd)

Staffan Anger (m), t.o.m. den 14 november 2006

Lars Hjälmered (m), fr.o.m. den 15 november 2006

Rossana Dinamarca (v)

Peter Hultqvist (s)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Mats Pertoft (mp)


 

Suppleanter

Lars Hjälmered (m), t.o.m. den 14 november 2006

Oskar Öholm (m), fr.o.m. den 15 november 2006

Magdalena Streijffert (s), t.o.m. den 21 maj 2007

Thomas Strand (s)

Gunnar Axén (m), t.o.m. den 30 november 2006

Sten Bergheden (m), fr.o.m. den 1 december 2006

Caroline Helmersson-Olsson (s), fr.o.m. den 22 maj 2007

Jessica Polfjärd (m)

Per Lodenius (c)

Pia Nilsson (s)

Fredrik Malm (fp)

Ameer Sachet (s)

Inge Garstedt (m)

Christer Engelhardt (s)

Eva Johnsson (kd)

Lars-Arne Staxäng (m)

Eva Olofsson (v)

Berit Högman (s)

Birgitta Sellén (c)

Peter Rådberg (mp)

Ewa Björling (m), den 24 oktober 2006–11 september 2007

Christer Nylander (fp), fr.o.m. den 24 oktober 2006

Peter Pedersen (v), fr.o.m. den 24 oktober 2006

Max Andersson (mp), fr.o.m. den 24 oktober 2006

Per Svedberg (s), fr.o.m. den 17 januari 2007

Maria Stenberg (s), fr.o.m. den 17 januari 2007

Yvonne Andersson (kd), fr.o.m. den 16 mars 2007

Ersättare

Katarina Köhler (s), fr.om. den 1 september 2007 under Ibrahim Baylans ledighet.

 

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Sonja Dahl, kanslichef

Roger Aule, föredragande

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande

Per-Erik Yngwe, föredragande

Fia Michelsson, utskottsassistent

Annika Tuvelid, utskottsassistent


Utskottets verksamhet

Utbildningsutskottet har under riksmötet 2006/07 avgivit 17 betänkanden till kammaren och två yttranden till andra utskott. Utöver propositioner har utskottet därvid behandlat verksamhetsberättelse från Riksbankens Jubileumsfond samt sammanlagt 494 motionsyrkanden.

Under riksmötet 2006/07 höll utskottet 21 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 20 timmar och 25 minuter.

Ärenden som behandlats av utskottet

Betänkande UbU1 behandlade budgetpropositionen (prop. 2006/07:1) i vad avser utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag på samtliga punkter och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta budgetförslagen innebär bl.a. förstärkta resurser för lärares fortbildning, för forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning och för utredningsarbete rörande mål och betygskriterier m.m. Statsbidraget till utbildning av vuxna reduceras. Inom högskolan höjs ersättningsnivåerna till de två utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik respektive naturvetenskap, teknik och farmaci. Resurserna för forskning och forskarutbildning ökar genom att lärosätena tillförs ytterligare 200 miljoner kronor utöver de 100 miljoner kronor som följer av den tidigare forskningspropositionen.

Betänkande UbU2 behandlade budgetpropositionen i vad avser utgiftsområde 15 Studiestöd samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. I detta betänkande behandlade utskottet också proposition 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande med anknytande motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Regeringens förslag innebär att rekryteringsbidraget avskaffas fr.o.m. den 1 januari 2007. Vissa övergångsbestämmelser gäller för studerande som redan beviljats rekryterings­bidrag.

I betänkande UbU3 behandlade utskottet budgetpropositionen utgiftsområde 16 (prop. 2006/07:1) såvitt avser ett förslag om återkallande av gymnasiereformen 2007 och ett förslag om att ämnesbetyg och gymnasieexamen inte ska införas i gymnasial vuxenutbildning samt anknytande motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena.

I sju betänkanden behandlade utskottet motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2006. Dessa betänkanden var UbU4 Högskolan, UbU5 Forskning, UbU6 Studiestöd, UbU7 Förskolan, UbU8 Grundskolan, UbU9 Gymnasieskolan och UbU10 Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning. Utskottet föreslog i samtliga dessa betänkanden att motionsyrkandena skulle avslås. Utskottet hänvisade i huvudsak till gällande bestämmelser, planerade eller vidtagna åtgärder, rådande ansvarsförhållanden samt pågående utrednings- och beredningsarbete.

Betänkande UbU11 gällde proposition 2006/07:43 Frihet att välja – ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses. Betänkandet behandlade också motioner som väckts med anledning av propositionen samt vissa motioner från den allmänna motionstiden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Regeringens förslag innebär att det politiska inflytandet minskar när styrelser för universitet och högskolor utses.

I betänkande UbU12 behandlades Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse för 2006 och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av stiftelsens verksamhet under nämnda år. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelserna till handlingarna.

Betänkande UbU13 avsåg proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan samt anslutande motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Regeringens förslag innebär att rektorer och lärare ges rätt att från en elev omhänderta föremål som används på ett störande sätt i skolverksamheten eller som kan utgöra en fara för säkerheten. Vidare ges möjlighet att mot vårdnadshavarens önskemål flytta elever till annan skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Proposition 2006/07:86 Vissa skolfrågor med anslutande motioner behandlades i betänkande UbU14. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Regeringens förslag innebär att tidigare s.k. riksdagsbindningar hävs dels vad gäller avstämningstillfällen i grundskolan, dels vad gäller skriftlig information om elevers skolgång i grundskolan och motsvarande skolformer.

I betänkande UbU15 behandlade utskottet proposition 2006/07:71 Frisökning – ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m. samt en motion som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. Regeringens förslag innebär att gymnasieeleverna ges en utsträckt möjlighet att tas emot till utbildning i en annan kommun, även om utbildningen finns i hemkommunen.

Proposition 2006/07:91 Sekretess vid forskningssamverkan behandlades i betänkande UbU16. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om att det i sekretesslagen (1980:100) införs ett sekretesskydd hos universitet och högskolor för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid forskningssamverkan mellan lärosätet och en enskild.

Betänkande UbU17 gällde proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet samt motioner som väckts med anledning av denna proposition. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. Regeringens förslag innebär bl.a. att det fr.o.m. höstterminen 2010 ska krävas godkända betyg i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för grundläggande behörighet till högskoleutbildning.

 

Utskottet har avgivit följande yttranden till andra utskott:

-  2006/07:UbU1y Driftsformer för sjukhus (till socialutskottet)

-  2006/07:UbU2y Bidragsbrottslag (till socialförsäkringsutskottet)

EU-frågor

Utskottet har informerats om aktuella EU-frågor av företrädare för Utbildningsdepartementet. Särskild uppmärksamhet har därvid ägnats EU:s grönbok Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter. Genom utskottets kansli får utskottet fortlöpande EU-dokument som är av intresse för utskottets verksamhet. Kansliet gör korta sammanfattningar av relevanta dokument. Utskottet informeras också kontinuerligt om ärenden inom utskottsområdet som kommer upp till behandling i EU-nämnden.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet ordnade den 12 april 2007 en öppen utfrågning om mobbning. Inledande anföranden hölls av företrädare för Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen samt Sveriges Kommuner och Landsting. Lärare och elever från en grundskola och en gymnasieskola informerade om verksamheten vid respektive skolor. Vidare presenterades erfarenheter från arbetet mot mobbning i Norge. Utöver inledarna deltog ytterligare företrädare för berörda myndigheter samt för Skolledarförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges elevråd (SVEA) samt Barnens rätt i samhället (Bris). De stenografiska uppteckningarna från utfrågningen har redovisats i en skrift (dnr 150-2087-2006/07) Utbildningsutskottets öppna utfrågning om mobbning.

Utskottet ordnade den 26 april 2007 en öppen utfrågning om svenska för invandrare. Inledande anföranden hölls av företrädare för Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk samt Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (Sios). Vidare gav en företrädare för Utbildningsdepartementet en översikt över motsvarande språkutbildningar i vissa andra EU-länder. Utöver inledarna deltog ytterligare företrädare för berörda myndigheter och organisationer. De stenografiska uppteckningarna från utfrågningen har redovisats i en skrift (dnr 150-2088-2006/07) Utbildningsutskottets öppna utfrågning om svenska för invandrare.

Studiebesök och resor

I två delegationer har utskottet gjort studiebesök till EG-kommissionen i Bryssel: den 18–20 mars 2007 respektive den 19–21 april 2007. Under besöken informerades delegationerna om arbetet inom EU med utbildnings- och forskningsfrågor vid möten med företrädare för bl.a. olika delar av EG-kommissionen.

Utskottet besökte Gävle och Sandviken den 30 januari 2007. På programmet stod besök vid bl.a. en gymnasieskola i Sandviken och Högskolan i Gävle.

Utskottet besökte Köpenhamn den 11–12 september 2007. Utskottet träffade då bl.a. företrädare för Folketinget och Undervisningsministeriet. Vidare gjordes besök på en skola och på Köpenhamns universitet.

Under riksmötet har utskottet gjort följande studiebesök i Stockholmsområdet: Lärarförbundet den 6 december 2006, Lärarnas Riksförbund den 31 januari 2007, Högskoleverket den 13 februari 2007, Frans Schartaus Handelsinstitut den 13 mars 2007, Vetenskapsrådet den 25 april 2007 samt Astra Zeneca i Södertälje den 8 maj 2007.

Elanders Gotab, Stockholm  2007