Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2009/10

utskottsdokument 2009/10:24710E

Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid

riksmötet 2009/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive ekonomiskt stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt medborgarskap samt asyl- och migrationsfrågor.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden som rör anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Sammansättning

Under riksmötet 2009/10 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Gunnar Axén (m), ordförande

Veronica Palm (s), vice ordförande

Helena Rivière (m)

Ronny Olander (s)

Lars-Arne Staxäng (m)

Solveig Zander (c)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Ulf Nilsson (fp)

Kurt Kvarnström (s)

Mats G Nilsson (m)

Göte Wahlström (s)

Lars Gustafsson (kd)

Mikael Cederbratt (m)

Kalle Larsson (v)

Matilda Ernkrans (s)

Fredrick Federley (c)

Gunvor G Ericson (mp)

Suppleanter

 

 
Marianne Watz (m)

Jasenko Omanovic (s)

Christian Holm (m)

Magdalena Streijffert (s), tjl t.o.m. 2010-02-15

Marianne Kierkemann (m)

Stefan Tornberg (c)

Billy Gustafsson (s)

Emma Carlsson Löfdahl (fp)

Lena Hallengren (s)

Jan Ericson (m)

Patrik Björck (s)

Emma Henriksson (kd)

Finn Bengtsson (m)

LiseLotte Olsson (v)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Lennart Pettersson (c)

Thomas Nihlén (mp)

Barbro Westerholm (fp)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Bodil Ceballos (mp)

Caroline Helmersson-Olsson (s)

Eva Johnsson (kd)

Björn Lind (s), t.o.m. 2010-02-15

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Karin Laan, kanslichef

Kerstin Stridsberg, utskottsråd

Kari Hasselberg, föredragande, fr.o.m. 2010-10-01 utskottsråd.

Jan-Ivar Levin, föredragande

Ann-Sofie Söderlund, utskottsassistent

Anita Hammar, utskottsassistent

Under hösten 2009 tjänstgjorde även en extra föredragande, Gün Sahin, vid kansliet.

Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 33 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 27 timmar och 25 minuter. Utskottet behandlade under sammanträdena 16 propositioner och 1 utskottsinitiativ samt 1 framställning från Riksrevisionen liksom 547 motionsyrkanden. Utskottet avgav 19 betänkanden och gjorde en framställan till kammaren. Vidare avgav utskottet 5 yttranden till andra utskott. Verksamheten har även bestått i arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor. Beträffande EU-arbetet har utskottet bl.a. haft överläggningar med regeringen i ett stort antal olika frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet har även tagit ställning till om vissa EU-förslag till lagstiftningsakter strider mot subsidiaritetsprincipen.

Betänkanden

Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens förslag i budgetpropositionen 2009/10:1 till anslag m.m. under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Utskottet tillstyrkte förslag om anslag för dessa utgiftsområden på sammanlagt ca 213 miljarder kronor. Utskottet behandlade även ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden 2009 som rörde socialförsäkringsområdet. Motionerna gällde anslagen eller anslutande frågor men även allmänna principer för socialförsäkringarna.

I propositionen föreslogs bl.a. höjt bostadstillägg för personer med aktivitets- eller sjukersättning och för personer under 65 år med efterlevandepension samt att nuvarande mål för utgiftsområde 11 kompletteras med ett mål för pensionsadministrationen.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

I betänkandet fanns 49 reservationer (s, v, mp). I särskilda yttranden redovisade företrädare för s, v och mp sina respektive partiers budgetförslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 8 Migration (SfU2)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens förslag i budgetpropositionen 2009/10:1 till anslag m.m. för 2010 under utgiftsområde 8 Migration. Utskottet tillstyrkte förslag om anslag för detta utgiftsområde på sammanlagt ca 5,75 miljarder kronor. Utskottet tillstyrkte vidare ett nytt mål för utgiftsområdet.

Utskottet behandlade även motioner främst från den allmänna motionstiden 2009 som rörde de olika anslagen eller närliggande frågor.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

I betänkandet fanns 11 reservationer (s, v, mp). I särskilda yttranden redovisade företrädare för s, v och mp sina respektive partiers budgetförslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Pensionsmyndigheten och dess verksamhet (SfU3)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet.

I propositionen lämnades bl.a. förslag till ny lagstiftning med anledning av inrättandet av en statlig myndighet för pensionsadministrationen, Pensionsmyndigheten.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag med vissa lagtekniska justeringar m.m.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. (SfU4)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2008/09:194 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. och en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag dels om särskilt högriskskydd beträffande ersättning för sjuklönekostnader i de fall där den sökande uppburit eller bedömts ha haft rätt till aktivitetsersättning, dels om att utöka högsta antalet dagar för vilka närståendepenning sammanlagt ska kunna betalas ut, dels om att en annan försäkrad än en ensamstående förälder i vissa fall ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att vårda ett barn som inte fyllt tre år.

Utskottet tillstyrkte propositionen och avstyrkte motionen.

I betänkandet fanns tre reservationer (v).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner (SfU5)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner och en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag till en lag om beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner inom socialförsäkringen och studiestödet. Förslaget innebar att förmögenhetsprövningen för sådana förmåner fr.o.m. den 1 januari 2010 ska kopplas till denna lag. Vidare föreslogs att förmögenhetsprövningen ska slopas i fråga om underhållsstöd.

Med en justering och en ändrad övergångsbestämmelse i regeringens förslag tillstyrkte utskottet förslagen och avstyrkte motionen. Utskottet föreslog även på eget initiativ en följdändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade.

I betänkandet fanns en reservation (v).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet (SfU6)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2008/09:219 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet samt två motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslogs en ändrad beräkning av balanstalet inom ålderspensionssystemet.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I betänkandet fanns tre reservationer (v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Försäkringskassans underlag för beslut om sjukpenning (SfU7)

Utskottet behandlade i betänkandet en framställning av Riksrevisionens styrelse angående Försäkringskassans underlag för beslut om sjukpenning (2009/10:RRS4). Riksrevisionen hade granskat om Försäkringskassan hade tillgång till underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning.

Riksrevisionens styrelse föreslog att riksdagen skulle tillkännage för regeringen att regeringen skulle ta initiativ till en översyn av Försäkringskassans hantering av underlagen inför beslut om sjukpenning.

Utskottet tillstyrkte styrelsens förslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet (SfU8)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet samt tre motioner som väckts med anledning av propositionen och ett antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009 i angränsande frågor.

Förslagen i propositionen innebar en anpassning av lagstiftningen till nämnda direktiv och även till viss del till det s.k. rörlighetsdirektivet.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motioner. Utskottet lade även fram ett förslag till en följdändring i utlänningslagen.

I betänkandet fanns 15 reservationer (s, v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Ändringar i premiepensionssystemet (SfU9)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2009/10:44 Ändringar i premiepensionssystemet samt två motioner som väckts med anledning av propositionen och några motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009. Vidare behandlades ett förslag i budgetpropositionen 2009/10:1 som rörde den tillfälliga förvaltningen av premiepensionsmedel.

I proposition 2009/10:44 föreslogs flera förändringar i premiepensionssystemet i syfte att förenkla för spararna och ge ökad valfrihet och rättvisa. Vidare föreslogs bl.a. att den blivande Pensionsmyndigheten skulle ges möjlighet att ta ut avgifter vid fondbyten.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete (SfU10)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens proposition 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete samt en motion som väckts med anledning av propositionen. Dessutom behandlade utskottet några motioner väckta under den allmänna motionstiden 2009.

I propositionen lämnades förslag om kompletterade åtgärder för att personer som har varit långvarigt sjukskrivna ska kunna återgå till arbetslivet. Således föreslogs att en försäkrad, utöver de 914 dagar som kan betalas ut i form av sjukpenning och förlängd sjukpenning, i vissa fall ska kunna få ytterligare dagar med förlängd sjukpenning, bl.a. när personen vårdas intagen på sjukhus eller får omfattande vård på grund av sjukdom utan att vara intagen på sjukhus. Vidare föreslogs att en försäkrad vars sjuk- eller aktivitetsersättning har upphört ska kunna återfå sin tidigare sjukpenninggrundande inkomst. Dessutom föreslogs bl.a. ändrade regler för bedömningen av nedsättningen av arbetsförmågan för en försäkrad som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motioner.

I betänkandet fanns en gemensam reservation (s, v och mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Socialförsäkringsbalk (SfU11)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens propositioner 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk och 2009/10:69 Kompletteringar av socialförsäkringsbalken.

I den förstnämnda propositionen lämnades bl.a. förslag om en socialförsäkringsbalk, dvs. en ny sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag. Tillämpningsområdet för balken skulle i princip omfatta samtliga de socialförsäkringsförmåner som administreras av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten (numera Pensionsmyndigheten) och Skatteverket.

I proposition 2009/10:69 lämnades förslag till kompletteringar av socialförsäkringsbalken i fråga om sådana ändringar i den nuvarande socialförsäkringslagstiftningen som inte hade kunnat beaktas i förslaget till socialförsäkringsbalk.

Utskottet, som dels fört samman lagförslagen i de båda propositionerna, dels gjort en del lagtekniska och redaktionella justeringar, föreslog att riksdagen skulle anta utskottets förslag till socialförsäkringsbalk och förslag till lag om införande av socialförsäkringsbalken.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SfU12)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring och tre motioner som väckts med anledning av propositionen samt ett antal motionsyrkanden om anhöriginvandring från den allmänna motionstiden 2009.

I propositionen föreslogs att det ska uppställas ett försörjningskrav som villkor för att uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige ska beviljas en utlänning. Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen ska kunna försörja sig själv och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. Vissa undantag från försörjningskravet föreslogs, bl.a. för barnfamiljer, flyktingar och alternativt skyddsbehövande eller vid särskilda skäl.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns fyra reservationer (s, v, mp) och ett särskilt yttrande (v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Ändringar i sjukförsäkringen (SfU13)

Utskottet lade i betänkandet fram ett initiativ till riksdagsbeslut om ändringar i sjukförsäkringen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta utskottets förslag till ändring i vissa paragrafer i lagen (1962:381) om allmän försäkring avseende den fr.o.m. den 1 juli 2008 reformerade sjukskrivningsprocessen. Utskottets förslag innebar bl.a. att den prövning mot hela arbetsmarknaden som ska ske efter 180 dagar i sjukperioden ska kunna skjutas upp, inte bara om det finns särskilda skäl, utan även om det i annat fall kan anses som oskäligt. När den försäkrade haft sin arbetsförmåga nedsatt under 365 dagar ska prövningen ske mot hela arbetsmarknaden om det inte kan anses oskäligt. Vidare föreslogs att den som är arbetsoförmögen till följd av en allvarlig sjukdom ska kunna få sjukpenning med 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten även om sådan sjukpenning redan lämnats för 364 dagar.

I betänkandet fanns en gemensam reservation (s-, v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Migration och asylpolitik (SfU14)

Utskottet behandlade i betänkandet motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009 som rörde asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns 41 reservationer (s, v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Trygghetssystemen för företagare – sjuk- och föräldraförsäkringen (SfU15)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare i de delar som avsåg förändringar i sjuk- och föräldraförsäkringen. Syftet med förslagen var att skapa större tydlighet och förutsägbarhet i regelverken, ökad likabehandling av företagare och anställda samt ökad valfrihet i sjukförsäkringen för företagare.

I propositionen föreslogs förändringar i beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst och uttag av tillfällig föräldrapenning. Vidare föreslogs förändringar beträffande karenstiden och det allmänna högriskskyddet. Propositionen innehöll även ett förslag om ett generellt högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I betänkandet fanns ett särskilt yttrande (s, v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Nedsättning av egenavgifter (SfU16)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2009/10:178 Nedsättning av egenavgifter och tio motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009 om socialavgifter.

Regeringen föreslog minskade egenavgifter med 5 procentenheter under vissa förutsättningar, dock högst 10 000 kr per år.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena.

I betänkandet fanns tre reservationer (v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utökad finansiell samordning, m.m. (SfU17)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2009/10:154 Utökad finansiell samordning, m.m.

I propositionen föreslogs bl.a. att möjligheterna att vara medlem i ett samordningsförbund ska utvidgas så att kommuner och landsting i olika län ska kunna vara medlemmar i ett samordningsförbund.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

 

Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet (SfU18)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens proposition 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet samt en motion som väckts med anledning av propositionen.

Regeringen föreslog att det i högre grad ska bli möjligt för föräldrar och barn att beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning när de befinner sig i Sverige.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I ärendet fanns en reservation (s, v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Uppehållstillstånd för skyddspersoner (SfU19)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2009/10:190 Uppehållstillstånd för skyddspersoner.

I propositionen föreslogs att skyddspersoner och deras närstående som omlokaliseras till Sverige ska kunna beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Utskottet tillstyrkte regeringens lagförslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (SfU20)

I betänkandet gjorde utskottet en framställan till kammaren om att riksdagen skulle medge att behandlingen av vissa ärenden fick skjutas upp till första riksmötet i nästa valperiod.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet avgav följande yttranden.

2009/10:SfU1y till finansutskottet över budgetpropositionens förslag om fördelningen av statsbudgetens utgifter på utgiftsområdena 8 samt 10–12, om beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten och om beräkningen av statsbudgetens inkomster när det gällde socialavgifter m.m. samt motioner i motsvarande delar. Utskottet yttrade sig vidare över regeringens förslag om förändrade nivåer i socialavgifterna.

2009/10:SfU2y till finansutskottet över kommissionens arbetsdokument Samråd om framtidsstrategin EU 2020 och över kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

2009/10:SfU3y till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

2009/10:SfU4y till justitieutskottet över regeringens proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel och en motion.

2009/10:SfU5y till finansutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition och en motion.

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa och handlägga EU-frågor inom sitt beredningsområde. Sedan 2007 gäller en ny ordning för riksdagens arbete med EU-frågor där utskotten har fått en mer aktiv roll. Regeländringarna innebär att utskotten ska skriva utlåtanden över vissa EU-förslag. Regeringen ska också överlägga med utskotten i EU-frågor om utskottet begär det. Sedan den 1 december 2009 gäller även att utskotten ska ta ställning till om EU-förslag till lagstiftningsakter strider mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet har under året haft överläggningar med regeringen om sammanlagt 15 olika frågor (varav 10 avsåg migrationsområdet) samt även fått information om EU-frågor från berörda departement.

Samarbetet inom EU berör utskottets beredningsområde vad gäller personers fria rörlighet och bl.a. möjligheterna att uppnå en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem så att arbetstagare och deras familjemedlemmar som flyttar mellan medlemsländerna inte går miste om förmåner på grund detta. Utskottet har hållit överläggningar med regeringen bl.a. om förslag till direktiv om tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare, förslag till utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004, och en därtill hörande tillämpningsförordning, till att gälla för de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser samt om utkast till rådets slutsatser om hållbara sociala trygghetssystem för att uppnå tillräckliga pensioner samt målen för social integration.

Vidare har Socialdepartementet informerat bl.a. om EU 2020-strategin.

Utskottet har under riksmötet även följt utvecklingen på det asyl- och migrationspolitiska området, vilket inneburit bl.a. överläggningar med regeringen och information om EU-frågor på migrationsområdet. Bland annat har utskottet hållit överläggningar om inrättande av ett gemensamt EU-program för vidarebosättning, om förslag till omarbetade asylprocedur- och skyddsgrundsdirektiv, om kommissionens handlingsplaner för att genomföra Stockholmsprogrammet och för ensamkommande barn samt om förslag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning.

Vidare har Justitiedepartementet under riksmötet informerat om bl.a. den övergripande strategin för migration, viseringsfrågor och gränskontrollfrågor vad gäller migrationspolitiska aspekter.

Utskottet har gjort subsidiaritetsprövning av förslag om ändring av rådets förordning om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, av förslag till direktiv om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal och av förslag till direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning.

Vidare yttrande sig utskottet när det gällde subsidiaritetsfrågan till justitieutskottet över förslag till ändring av rådets förordning om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) i de delar som berörde socialförsäkringsutskottets beredningsområde.

I övrigt har utskottet behandlat ett flertal motioner om olika EU-frågor i betänkandena SfU8 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet och SfU14 Migration och asylpolitik.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet följer i det löpande arbetet upp riksdagens beslut i frågor som aktualiseras. Uppföljning sker främst genom att utskottet vid sina sammanträden får redovisningar från regeringen och myndigheter som underlag för diskussion och ställningstaganden. Underlag för uppföljningsarbetet inhämtas också vid utskottsutfrågningar samt vid sammanträffanden med företrädare för myndigheterna. Även studiebesök och möten med organisationer m.m. har betydelse för uppföljningsarbetet.

Offentlig utfrågning

Under behandlingen av regeringens proposition 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete höll utskottet en offentlig utfrågning den 5 november 2009. I utfrågningen deltog statssekreterarna Bettina Kashefi, Socialdepartementet, och Eva Uddén Sonnegård, Arbetsmarknadsdepartementet, samt företrädare för ett flertal myndigheter och organisationer. Utfrågningen ingår som bilaga 4 i utskottets betänkande 2009/10:SfU10.

Myndighetskontakter m.m.

Under riksmötet fick utskottet muntlig information från olika myndigheter. Förutom att myndigheterna medverkade vid utskottets offentliga utfrågning fick utskottet muntlig information enligt följande.

Statssekreterarna Bettina Kashefi, Socialdepartementet, och Eva Uddén Sonnegård, Arbetsmarknadsdepartementet, m.fl. informerade i september 2009 om lösningen för dem vars sjukpenningdagar eller tidsbegränsade sjukersättning tagit slut.

Inför utskottets behandling av regeringens förslag till budget för 2010 informerade generaldirektör Dan Eliasson och verksamhetschef Annette Bäcklund, Migrationsverket, om verkets arbete och om aktuella frågor. Vidare informerade generaldirektör Adriana Lender m.fl., Försäkringskassan, om kassans verksamhet.

Generaldirektör Per Molander, Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), informerade om den nya verksamheten.

Representanter för folkhögskolor och Försäkringskassan informerade om gemensamma projekt gällande rehabilitering, s.k. förrehabilitering.

Särskilda utredaren Anna Hedborg informerade om Arbetsförmågeutredningen.

Under behandlingen av frågan om utskottsinitiativ om ändringar i sjukförsäkringen lämnades information av generaldirektör Adriana Lender, Försäkringskassan, generaldirektör Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, och diskrimineringsombudsmannen Katri Linna, DO.

Riksrevisorerna Eva Lindström och Jan Landahl m.fl., Riksrevisionen, informerade om en rapport: Gäststudenter i högre utbildning – antagning till svenska lärosäten och prövning av uppehållstillstånd. Riksrevisor Jan Landahl m.fl., informerade även om granskningsrapporten RiR 2010: En förändrad sjukskrivningsprocess.

Utskottet var inbjudet till information och middag hos Försäkringskassan den 6 april 2009 och till information och lunch hos Pensionsmyndigheten den 29 april 2009.

Utländska besök

Under riksmötet har utskottet haft besök av en delegation från delstatsparlamentet Rheinland-Pfalz, biträdande generalsekreteraren i OECD Aart de Geus, en delegation från den belgiska senaten samt det socialpolitiska utskottet i den tyska delstaten Bayerns parlament.

Övrigt

Den 15 oktober 2009 anordnade utskottet en pressträff för att informera om utskottets arbete.

Utskottets ordförande deltog i högnivåkonferensen ”Labour Market Inclusion” den 26–27 oktober 2009 i Stockholm.

Utskottet var inbjudet till information och middag hos Läkarförbundet den 18 november 2009.

En utskottsdelegation gjorde den 1–2 februari 2010 en studieresa till Oslo. Delegationen besökte bl.a. Stortinget och studerade olika delar av den s.k. NAV-reformen.

Utskottets ordförande och en ledamot medverkade i Finsams nationella nätverkskonferens i Malmö den 22 april 2010.

Elanders, Vällingby  2010