Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

utskottsdokument 2018/19:verkSocialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

-989965

-46990

2018/19

:SfU

0

0

2018/19

:SfU


Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

Beredningsområde

Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem. Utskottet bereder också ärenden om svenskt medborgarskap samt asyl- och migrationsfrågor.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden som rör anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Till utskottets beredningsområde hör också ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2018/19 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Maria Malmer Stenergard (M), ordförande fr.o.m. 2019-02-14

Johan Forssell (M), ordförande t.o.m. 2019-02-13

Rikard Larsson (S), vice ordförande

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S), föräldraledig fr.o.m. 2019-02-11

Solveig Zander (C)

Nooshi Dadgostar (V), föräldraledig fr.o.m. 2019-08-19

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

Hans Eklind (KD)

Björn Petersson (S)

Barbro Westerholm (L) fr.o.m. 2019-04-02

Emma Carlsson Löfdahl (-) t.o.m. 2019-03-26

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Mats Berglund (MP) fr.o.m. 2019-01-23

Maria Ferm (MP) t.o.m. 2019-01-23

Arin Karapet (M)

Suppleanter

Emilia Töyrä (S), föräldraledig fr.o.m. 2019-02-26

Ann-Sofie Alm (M)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M) fr.o.m. 2019-06-17

Josefin Malmqvist (M) t.o.m. 2019-02-13

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD) fr.o.m. 2019-06-18

Anne Oskarsson (SD) t.o.m. 2019-06-18

Karolina Skog (MP) fr.o.m. 2019-02-07

Annika Hirvonen Falk (MP) t.o.m. 2019-01-21

Erik Ottoson (M) fr.o.m. 2019-06-17

Marléne Lund Kopparklint (M) t.o.m. 2019-06-17

Clara Aranda (SD) fr.o.m. 2018-10-09

Ann-Christine From Utterstedt (SD) fr.o.m. 2019-06-18

Mikael Strandman (SD) fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-06-18

Mats Persson (L) fr.o.m. 2018-10-09

Barbro Westerholm (L) fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-04-02

Martina Johansson (C) fr.o.m. 2019-03-29

Jonny Cato (C) fr.o.m. 2018-10-16 t.o.m. 2019-03-29

Ciczie Weidby (V) fr.o.m. 2018-10-16

Jimmy Loord (KD) fr.o.m. 2018-10-16 t.o.m. 2019-03-31

Sofia Damm (KD) fr.o.m. 2018-10-16

Rasmus Ling (MP) fr.o.m. 2019-02-15

Janine Alm Ericson (MP) fr.o.m. 2018-10-16

Åsa Lindhagen (MP) fr.o.m. 2018-12-05 t.o.m. 2019-01-21

Fredrik Lundh Sammeli (S) fr.o.m. 2018-12-14

Abir Al-Sahlani (C) fr.o.m. 2019-01-16 t.o.m. 2019-06-19

Roza Güclü Hedin (S) fr.o.m. 2019-04-03

Ida Gabrielsson (V) fr.o.m. 2019-06-19

Extrasuppleanter

Erica Nådin (S), ersatte Teresa Carvalho (S) fr.o.m. 2019-02-11

Hannah Bergstedt (S), ersatte Emilia Töyrä (S) fr.o.m. 2019-02-26

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Kari Hasselberg, kanslichef

Maria Norberg, föredragande

Sven Bergqvist, föredragande

Kerstin Stridsberg, föredragande t.o.m. 2019-05-31

Madeleine Öhberg, föredragande fr.o.m. 2019-08-26

Johan Eriksson, utskottshandläggare, föräldraledig fr.o.m. 2019-07-01

Anita Hammar, utskottsassistent

Under hösten 2018 hade kansliet en extra föredragande, Elizabeth Lindell.

Under våren 2019 hade kansliet en extra föredragande, Johan Alm.

Kansliet hade även fr.o.m. den 1 december 2018 t.o.m. 30 april 2019 en utbytestjänstgörande från Regeringskansliet, Anki Fritzsche.

Utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 38 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 29 timmar och 25 minuter. Utskottet behandlade under sammanträdena 10 propositioner, 6 regeringsskrivelser och ca 740 motionsyrkanden. Utskottet lämnade 26 betänkanden till kammaren. Vidare lämnade utskottet 4 yttranden till andra utskott. Verksamheten bestod även av arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor. När det gäller EU-arbetet hade utskottet bl.a. överläggningar med regeringen i frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet prövade även om 4 EU-förslag till lagstiftningsakter stred mot subsidiaritetsprincipen.

Betänkanden

Sammanlagt lämnade utskottet 26 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat de frågor som behandlades och utskottets ställningstaganden i dessa ärenden.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och nio yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet tillstyrkte budgetpropositionens förslag om anslag för 2019 inom utgiftsområde 10. Förslaget överensstämmer med ett gemensamt förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna som lagts fram under ärendets beredning. Anslagen uppgår sammantaget till knappt 98 miljarder kronor. Därmed avstyrkte utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag till bemyndigande.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande i anslagsbeslutet och redovisade i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (S, SD, C, V, L, MP).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Utskottet behandlade även nio yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19 som gällde anslagen eller anslutande frågor.

Utskottet tillstyrkte Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag om anslag för 2019 för utgiftsområdet, som uppgick till ca 35 miljarder kronor. Utskottet tillstyrkte därmed delvis regeringens förslag till anslag, tillstyrkte delvis Kristdemokraternas anslagsmotion samt avstyrkte övriga motionsförslag. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om bemyndigande om ekonomiska åtaganden.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande vid anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina alternativa budgetförslag i särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn och ca 20 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet, som totalt uppgick till drygt 97 miljarder kronor för 2019. Förslaget överensstämde med ett gemensamt förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna som lagts fram under ärendets beredning. Därmed avstyrkte utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner.

Samtliga motionsförslag avstyrktes.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande när det gällde anslagsbeslutet och redovisade i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (S, SD, C, V, L, MP).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) inom utgiftsområde 8 Migration och 20 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19 som gällde anslagen eller anslutande frågor.

Utskottet tillstyrkte ett gemensamt förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna om anslag för 2019 inom utgiftsområde 8, som uppgick till ca 12,1 miljarder kronor. Därmed tillstyrkte utskottet delvis regeringens förslag till anslag och tillstyrkte delvis Moderaternas och Kristdemokraternas anslagsmotioner samt de yrkanden som motsvarar det gemensamma förslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om bemyndigande om ekonomiska åtaganden.

Övriga förslag som behandlades i betänkandet avstyrktes.

I betänkandet finns en reservation (SD) och tre särskilda yttranden (S, C, V, L, MP). Ledamöterna från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande när det gällde anslagsbeslutet och redovisade i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning (SfU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning.

I propositionen lämnades förslag som anpassar utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen som skulle träda i kraft den 1 december 2018.

I betänkandet finns ett särskilt yttrande (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (SfU6)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (SfU7)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik och en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag om vissa förenklingar av reglerna för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag. Det föreslogs att den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården och att en förälder ska få delta vid sitt barns inskolning även om föräldern inte har barnet i sin vård. Det föreslogs också att anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning ska slopas, att tillfällig föräldrapenning ska kunna utges till en förälder som deltar i en kurs för att lära sig vårda barnet, att kravet på anmälan för flerbarnstillägg i vissa situationer ska slopas och att en tidigare avstämning av bostadsbidraget ska göras. Det föreslogs vidare att Försäkringskassan ska få direktåtkomst till vissa uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas, om uppgifterna behövs i ett ärende om en bidragsskyldig förälders betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2019.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen.

I betänkandet finns en reservation (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (SfU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2017/18:275 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz.

I propositionen lämnades förslag om att garantipension och garantipension till omställningspension även i fortsättningen ska kunna betalas ut vid bosättning i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Grunden för ändringarna var en dom som EU-domstolen hade meddelat i december 2017 och som medfört att det saknas författningsstöd för sådana utbetalningar. Propositionens förslag syftade till att göra det möjligt att fortsätta betala ut garantipension fram till dess att en utredning som regeringen tillsatt är klar och eventuella lagförslag från utredningen har börjat gälla.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen men föreslog att de nya reglerna skulle träda i kraft den 1 december 2018, vilket var ett tidigare datum än vad som hade föreslagits i propositionen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag (SfU9)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:289 Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag.

Enligt regeringens bedömning med anledning av rapporten finns det skäl att se över bostadsbidraget. I skrivelsen aviserades därför en översyn av regelverket. En viktig fråga vid översynen var enligt regeringen att utreda hur regelverket ska utformas för att minska risken för återkrav och skuldsättning. Det finns även behov av att modernisera regelverket och att förbättra bostadsbidragets fördelningsmässiga träffsäkerhet.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet finns ett särskilt yttrande (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar (SfU10)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar och fyra motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag om förändrade materiella och processuella regler om förvar och uppsikt. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå förslagen. Därmed tillstyrkte utskottet två motioner och två motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen samt avstyrkte propositionen och övriga motionsyrkanden.

Utskottet anförde att förslagen har som utgångspunkt förhållanden som har förändrats, och att förslagen inte heller svarar mot de behov som nu finns. Utskottet ansåg även att det behövs ett helhetsgrepp om regelverket för att säkerställa att det är ändamålsenligt samt att propositionen var otillräckligt beredd, eftersom det fullständiga remissförfarandet hade ägt rum sju år tidigare.

I betänkandet finns tre reservationer (S, SD, V, MP), varav en (S, MP) tillstyrkte lagförslagen, och ett särskilt yttrande (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå (SfU11)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2018/19:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå samt tre motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag om att en förälders sambo ska likställas med en förälder vid tillämpningen av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller inte har eller har haft barn tillsammans. Vidare föreslogs att en förälders sambo ska ha rätt till ledighet från arbetet i motsvarande fall. Utskottet tillstyrkte dessa förslag i propositionen.

Med anledning av yrkanden i följdmotioner föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå regeringens förslag om att dagar med föräldrapenning på grundnivå ska ingå i den tid för vilken en förälder inte kan lämna över sin rätt till föräldrapenning (den s.k. reserverade tiden). Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2019.

I betänkandet finns tre reservationer (S, SD, V, KD, L, MP) och ett särskilt yttrande (C).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning (SfU12)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning samt tre motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

Enligt regeringens bedömning med anledning av Riksrevisionens rapport behöver regelverket för sjuk- och aktivitetsersättning ses över. Nybeviljande av förmånerna är på historiskt låga nivåer, och en översyn av regelverket för sjukersättningen har därför påbörjats.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motionerna och lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet finns tre reservationer (SD, C, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd (SfU13)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelser 2018/19:14 Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och 2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd, fem motioner som väckts med anledning av skrivelserna och tre motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19.

Med anledning av ett antal motionsyrkanden föreslog utskottet att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande om en översyn av det försäkringsmedicinska beslutsstödet och av Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys. Översynen ska avse handläggningen vid psykiatriska diagnoser och särskilt vid samsjuklighet. Utskottet förslog att riksdagen skulle avslå övriga motioner och lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet finns sju reservationer (S, M, SD, C, V, KD, L, MP).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet (SfU14)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2018/19:80 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet och en motion som väckts med anledning av skrivelsen.

I skrivelsen angav regeringen att Pensionsgruppen kommit överens om en reformering av premiepensionssystemet och att regeringen hade gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag till ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepension och en reglering för en ny myndighet. Regeringen gjorde därför bedömningen att det inte var lämpligt att utreda möjligheten att ställa högre krav på fondbolag som vill verka på fondtorget för premiepension att redovisa samtliga kostnader eller att ge Pensionsmyndigheten i uppdrag att genomföra regelbundna utvärderingar av kostnadseffektiviteten på fondtorget.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motionen och lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet finns en reservation (V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Socialavgifter (SfU15)

I betänkandet behandlade utskottet tolv yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Motionerna tog bl.a. upp frågor om lägre socialavgifter för unga och för små företag samt om undantag från kravet på att betala socialavgifter.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns två reservationer (SD, C).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Migration och asylpolitik (SfU16)

I betänkandet behandlade utskottet ca 280 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. svensk migrationspolitik, fri rörlighet för EU-medborgare och samarbetet inom EU på asyl- och migrationsområdet, asylprocessen, mottagande av asylsökande, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt utvisning på grund av brott.

Utskottet föreslog med anledning av ett antal motionsyrkanden att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande till regeringen om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Utskottet föreslog att övriga motionsyrkanden skulle avslås.

I betänkandet finns 49 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och fem särskilda yttranden (SD, C, L).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Anhöriginvandring (SfU17)

I betänkandet behandlade utskottet ett tjugotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns sju reservationer (M, SD, C, V, KD) och två särskilda yttranden (C, L).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Arbetskraftsinvandring (SfU18)

I betänkandet behandlade utskottet 80 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. principerna för arbetskraftsinvandring, s.k. högkvalificerad arbetskraft, villkor för arbetstillstånd, myndighetsansvar för arbetskraftsinvandring, uppehållstillstånd för studier och forskning samt regelmissbruk och påföljder.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns 20 reservationer (M, SD, KD, L) och tre särskilda yttranden (C, V, L).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Medborgarskap (SfU19)

I betänkandet behandlade utskottet ca 30 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap, förlängning av tiden för hemvist och en förstärkning av medborgarskapets symbolvärde.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns elva reservationer (M, SD, V, KD, L) och ett särskilt

yttrande (L).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Socialförsäkringsfrågor (SfU20)

I betänkandet behandlade utskottet ca 100 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. socialförsäkringen, trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns 23 reservationer (M, SD, C, V, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Ekonomisk familjepolitik (SfU21)

I betänkandet behandlade utskottet ca 60 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och bostadsbidrag.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns 16 reservationer (M, SD, C, KD, L).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Pensioner (SfU22)

I betänkandet behandlade utskottet ca 20 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om det allmänna pensionssystemet, garantipension och bostadstillägg.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns fyra reservationer (C, V, KD) och ett särskilt yttrande (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna (SfU23)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2018/19:55 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna.

I propositionen föreslog regeringen att riksdagen skulle godkänna avtalet om social trygghet av den 15 oktober 2015 mellan Sverige och Filippinerna. Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension, arbetsskada samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare föreslogs att avtalet ska införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Lagen föreslogs träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit (SfU24)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2018/19:53 Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit.

I propositionen lämnades förslag om att svenska sociala trygghetsförmåner, med undantag för arbetslöshetsersättning, under en övergångsperiod efter utträdestidpunkten ska kunna fortsätta att betalas ut till enskilda personer i Förenade kungariket. Enskilda ska också kunna få ersättning för vårdkostnader under samma övergångstid.

Lagen föreslogs träda i kraft den 29 mars 2019. Möjligheterna att tillämpa bestämmelserna om sociala trygghetsförmåner och om ersättning för vårdkostnader föreslogs upphöra att gälla vid utgången av 2019, med vissa övergångsregler.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit (SfU25)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:119 Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit.

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att träda ut ur EU. Regeringens förslag syftade till att motverka vissa följder av ett eventuellt avtalslöst utträde för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som har bott i Sverige före utträdet.

Enligt förslagen ska regeringen få meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning som är brittisk medborgare och för familjemedlemmar till en sådan utlänning samt om att ansökningar om arbetstillstånd ska få bifallas efter inresan i Sverige för dessa personer. Regeringen föreslog vidare en anpassning av bestämmelserna om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 15 juli 2019.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU26)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och fyra motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förutom förslaget att förlänga lagens giltighetstid t.o.m. den 19 juli 2021 förslag om att både alternativt skyddsbehövande och flyktingar ska ha rätt till familjeåterförening samt att det införs en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa. Som en följd av förslaget om fortsatt giltighet av den tillfälliga lagen föreslogs vidare en ändrad giltighetstid för lagen om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 20 juli 2019.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen.

I betänkandet finns tio reservationer (M, SD, V, KD, L) och tre särskilda yttranden (SD, C, L).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden:

2018/19:SfU1y till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2018/19:SfU2y till konstitutionsutskottet över Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

2018/19:SfU3y till konstitutionsutskottet över riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

2018/19:SfU4y till finansutskottet över Vårändringsbudget för 2019.

Subsidiaritetsprövningar

Utskottet genomförde följande fyra subsidiaritetsprövningar:

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen, COM(2019) 53

Förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen, COM(2018) 719

Förslag till direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning), COM(2018) 634

Ändrat förslag till förordning om Europeiska unionens asylbyrå, COM(2018) 633.

Utskottet ansåg inte att utkasten till lagstiftningsakter stred mot subsidiaritetsprincipen.

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa och handlägga EU-frågor inom sitt beredningsområde. Samarbetet inom EU berör utskottet dels i fråga om det socialpolitiska området, dels vad gäller det asyl- och migrationspolitiska området.

Utskottet har under riksmötet haft överläggningar med regeringen om sammanlagt åtta frågor inom utskottets beredningsområde. Därutöver har utskottet fått information om EU-frågor av berörda departement.

Överläggningarna med Justitiedepartementet har rört kommissionens förslag till revidering av EU:s VIS-förordning, kommissionens förslag till reviderad förordning om ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring, kommissionens förslag till förordning om Asyl- och migrationsfonden, kommissionens ändrade förslag till förordning om EU:s asylbyrå, kommissionens förslag till reviderat återvändandedirektiv och om framtida utmaningar vad gäller migration och asyl. Vidare har Justitiedepartementet informerat om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS), EU:s migrationssamarbete med tredjeländer, kommissionens förslag om viseringsfrihet för brittiska medborgare i EU efter brexit, prioriteringarna inför nästa fleråriga budgetram på området rättsliga och inrikes frågor, kommissionens meddelande om bättre lagliga migrationsvägar till Europa, kommissionens förslag till reviderad viseringskodex och om EU:s partnerskapsram med tredjeländer.

Överläggningarna med Socialdepartementet har rört kommissionens förslag till förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och om rådsrekommendationer om social trygghet för arbetstagare och egenföretagare. Vidare har Socialdepartementet informerat om kommissionens förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, förslag till rådsslutsatser om den årliga tillväxtöversikten och den gemensamma sysselsättningsrapporten, läget i förhandlingarna om förslaget till revidering av förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och om den en europeiska planeringsterminen samt huvudbudskapet från sysselsättningskommittén och kommittén för social trygghet om en digitaliserad arbetsmarknad.

Uppföljnings- och utvärderingsarbetet samt forskningsfrågor

Under riksmötet har en uppföljnings- och utvärderingsgrupp bestående av ledamöterna Björn Petersson (S), Ann-Sofie Alm (M) och Jonas Andersson i Skellefteå (SD) bildats.

Utskottet beslutade den 11 juni 2019 att inleda en förstudie om den s.k. gymnasielagen.

Myndighetskontakter m.m.

I oktober 2018 informerade riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare från Riksrevisionen om granskningsrapporterna RiR 2018:11 Bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa – en process med stora utmaningar och RiR 2018:22 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa?

I oktober 2018 informerade tillförordnad generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare från Inspektionen för socialförsäkringen om rapporterna 2018:15 Vem får avsättningar till tjänstepension? – En analys av tjänstepensionernas täckningsgrad baserad på deklarationsuppgifter, 2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkringskassan – En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning och 2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar - En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att bidra till att målet uppnås.

I december 2018 informerade dels generaldirektör Mikael Ribbenvik från Migrationsverket, dels generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson från Försäkringskassan om respektive myndighets verksamhet och aktuella frågor.

I januari 2019 informerade riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare från Riksrevisionen om granskningsrapporten RiR 2018:32 Förvaltningen av premiepensionssystemet – kostnadseffektivt för spararnas bästa?

I februari 2019 besökte generaldirektör Mikael Ribbenvik och rättschef Fredrik Beijer från Migrationsverket utskottet med anledning av bl.a. frågor om förvar och s.k. konvertitärenden.

I mars 2019 informerade tillförordnad generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare från Inspektionen för socialförsäkringen om rapporten 2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet – En granskning av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

I maj 2019 informerade riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare från Riksrevisionen om granskningsrapporten RiR 2019:9 Trångboddhet – konsekvenser för hälsa och skolresultat.

I juni 2019 informerade tillförordnad generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare från Inspektionen för socialförsäkringen om rapporterna 2019:5 Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen, 2019:6 Effekter av höjd ersättning i föräldrapenning på grundnivå och 2019:7 Från underhållsstöd till underhållsbidrag?

Utländska besök

I november 2018 deltog Carina Ohlsson (S), Arin Karapet (M) och Anne Oskarsson (SD) i ett möte med en delegation parlamentariker från jämställdhetsnätverket Arab Women Parliamentarians Network for Equality.

Övrigt

Den 4 april 2019 besökte utskottet Försäkringskassan.

Den 24 april 2019 besökte utskottet Riksrevisionen.

Den 12 juni 2019 besökte utskottet Pensionsmyndigheten.

Den 8–9 september 2019 deltog Maria Malmer Stenergard (M), Rikard Larsson (S) och Paula Bieler (SD) vid en interparlamentarisk konferens i Helsingfors om asyl- och migrationsfrågor.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019