Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

utskottsdokument 2018/19:verk-1001837

-46990

DOCPROPERTY Dok

beteckning \* MERGEFORMAT

2018/19

:UFöU

0

0

DOCPROPERTY Dok

beteckning \* MERGEFORMAT

2018/19

:UFöU

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet

2018/19


Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2018/19 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat tre betänkanden som rör fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak samt svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

1.2 Utskottets sammansättning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riksmötet framgår av bilaga 1 (avser beredningen av UFöU1, UFöU2) och bilaga 2 (avser beredningen av UFöU3). Av utskottets 17 ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Liberalerna och en Kristdemokraterna. Hans Wallmark (M) var ordförande vid beredningen av UFöU1, UFöU2 och Kenneth G Forslund (S) vid beredningen av UFöU3.

Av bilagorna 1 och 2 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.

2 Utskottets verksamhet

2.1 Ärenden som har behandlats av utskottet

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens proposition 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan och fyra yrkanden i följdmotioner.

Utskottet tillstyrkte att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 200 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2019 för att på inbjudan från Afghanistans regering till Nato och berörda partnerländer delta i utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan.

Utskottet föreslog vidare att riksdagen avslår samtliga yrkanden i de följdmotioner som har lagts fram med anledning av propositionen.

I betänkandet finns tre reservationer (SD, V, L).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 56 minuter.

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens proposition 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak och åtta yrkanden i följdmotioner.

Det sammansatt utrikes- och försvarsutskottet föreslog att riksdagen bifaller propositionen. Därmed föreslog utskottet att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 220 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2019 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats i Irak som genomförs av den globala koalitionen mot Daish.

I betänkandet finns tre reservationer (SD,L) och ett särskilt yttrande (V). Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 45 minuter.

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens proposition 2018/19:69 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

Utskottet föreslog att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) till den 30 juni 2020, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd.

I betänkandet finns tre reservationer (SD, L).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 32 minuter.

2.1 Interna utfrågningar

2018-11-15

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan av utrikesminister Margot Wallström, kansliråd Katrin Månsson, departementssekreterare Samuel Persson, departementssekreterare Hanna Begler och politiskt sakkunnig Louise Bjarke, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Anja Glavinic Jones, departementssekreterare My Tingsvall och politiskt sakkunnig Anders Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, och chef för ledningsstaben viceamiral Jonas Haggren och överstelöjtnant Jonas Nilsson, båda från Försvarsmakten.

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak av utrikesminister Margot Wallström, kansliråd Katrin Månsson, departementssekreterare Samuel Persson, departementssekreterare Hanna Begler och politiskt sakkunnig Louise Bjarke, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Anja Glavinic Jones, departementssekreterare My Tingsvall och politiskt sakkunnig Anders Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, och chef för ledningsstaben viceamiral Jonas Haggren och överstelöjtnant Jonas Nilsson, båda från Försvarsmakten.

2019-05-09

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2018/19:69 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali av utrikesminister Margot Wallström, kansliråd Åsa Theander, kansliråd Jörgen Karlsson och stabschef Louise Bjarke, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, departementssekreterare Tobias Sörensen och politiskt sakkunnig Anders Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, samt general Michael Claesson och överstelöjtnant Markus Höök, båda från Försvarsmakten.

2.2 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2018/19 sammanträdde utskottet vid sammanlagt sex tillfällen med en total sammanträdestid om tre timmar. Under riksmötet har tre propositioner och tolv motionsyrkanden hänvisats till utskottet. Propositionerna och motionsyrkandena har behandlats i totalt tre betänkanden som sedermera lämnats till kammaren.

Bilaga 1

Det sammansatta utrikes-
och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Hans Wallmark (M), ordförande

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

Pyry Niemi (S)

Pål Jonson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Beatrice Ask (M)

Mattias Ottosson (S)

Margareta Cederfelt (M)

Björn Söder (SD)

Roza Güclü Hedin (S)

Lars Andersson (SD)

Aylin Fazelian (S)

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Yasmine Posio (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Jan R Andersson (M)

Alexandra Anstrell (M)

Roger Richtoff (SD)

Josef Fransson (SD)

Paula Holmqvist (S)

Heléne Björklund (S)

Lars Adaktusson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Olle Thorell (S)

Kalle Olsson (S)

Joar Forsell (L)

Allan Widman (L)

Sara Seppälä (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Annika Hjerling (MP)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Hans Rothenberg (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Eva Nilsson Mansfeld, föredragande

Ingrid Svensson, föredragande

Annie Schaffrath, utskottshandläggare

John Wernberg, utskottsassistent

Bilaga 2

Det sammansatta utrikes-
och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Kenneth G Forslund (S), ordförande

Olle Thorell (S)

Beatrice Ask (M), vice ordförande

Pål Jonson (M)

Niklas Karlsson (S)

Hans Wallmark (M)

Björn Söder (SD)

Heléne Björklund (S)

Margareta Cederfeldt (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Aylin Fazelian (S)

Daniel Bäckström (C)

Kerstin Lundgren (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Jan R Andersson (M)

Roger Richtoff (SD)

Håkan Svenneling (V)

Alexandra Anstrell (M)

Josef Fransson (SD)

Paula Holmqvist (S)

Marie Axelsson (S)

Lars Adaktusson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Kalle Olsson (S)

Pyry Niemi (S)

Joar Forsell (L)

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

Sara Seppälä (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Hans Rothenberg (M)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magdalena Schröder (M)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Annie Schaffrath, utskottshandläggare

Anne-Charlotte Gramén, utskottsassistent

Martin Broberg, utskottsassistent

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019