Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2011/12

utskottsdokument 2011/12:2B0A5C

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2011/12

 

 

 

 

 

 

 

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2011/12 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat tre betänkanden som rör fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen, fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) och fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor).

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning m.m.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riks­mötet framgår av bilagorna 1 (avser beredningen av UFöU1) och 2 (avser beredningen av UFöU2 och UFöU3). Av utskottets 17 ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, en Miljöpartiet de gröna, en Folkpartiet liberalerna, en Centerpartiet, en Sverigedemokraterna, en Vänster­partiet och en Kristdemokraterna. Urban Ahlin (S) var ordförande vid behandlingen av det första ärendet och Karin Enström (M) vid behandlingen av det andra och tredje ärendet.

Av bilagorna 1 och 2 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.


Verksamhetens omfattning och inriktning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ärendeberedning under riksmötet

Under riksmötet 2011/12 höll utskottet sammanlagt 4 sammanträden med en total sammanträdestid om 1 timme och 35 minuter. Under riksmötet har utskottet behandlat 3 propositioner och 6 motioner. 3 betänkanden har lämnats till kammaren. Innehållet i dessa beskrivs kortfattat nedan.

UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen och tre följdmotioner.

Utskottet konstaterar att Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd den 26 februari 2011 antog resolution 1970 och den 17 mars 2011 resolution 1973 om situationen i Libyen. Säkerhetsrådet ansåg i resolution 1970 att angreppen mot civila i Libyen kunde betecknas som brott mot mänskligheten. I resolution 1973, som antogs under FN-stadgans kapitel VII, slog säkerhets­rådet fast att situationen i Libyen utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Säkerhetsrådet krävde ett omedelbart eldupphör och att våldet mot civila skulle upphöra. I syfte att skydda civila bemyndigade säker­hetsrådet FN:s medlemsstater att vidta alla nödvändiga åtgärder och att upp­rätta en flygförbudszon över Libyen. Alla medlemsstater uppmanades att bistå när det gäller att genomföra dessa åtgärder. Den 27 mars 2011 beslutade Nato att ta över hela ansvaret för den internationella militära insatsen.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bifaller proposition 2011/12:5, under förutsättning att det fort­farande finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd. Utskottet förordar därmed att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst 30 dagar för fortsatt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen i enlig­het med beslut i FN:s säkerhetsråd. Under förutsättning att Nato fattar beslut om en förlängning av insatsen kommer det fortsatta svenska deltagandet inledas den 25 september 2011, skriver utskottet i betänkandet.

Utskottet skriver även att det planerade militära bidraget som Sverige ställer till förfogande kommer att bestå av en insats för flygspaning med högst 5 flygplan av typ JAS 39 Gripen och tillhörande stödresurser för bl.a. lufttankning samt personal som ägnar sig åt informationsoperationer. Sammantaget handlar det om ett bidrag om ca 140 personer. Om behov uppstår ska styrkan kunna förstärkas tillfälligt, och den svenska militära insatsen inriktas på stöd till genomförande av resolution 1973 i dess helhet.

Utskottet konstaterar att det finns ett brett politiskt stöd bakom förslaget till riksdagsbeslut. Utskottet föreslår att ärendet avgörs av kammaren efter endast en bordläggning.

Motionerna avstyrks av utskottet. Det finns tre reservationer i betänkandet.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 6 timmar och 58 minuter.

UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) med följdmotioner.

Utskottet konstaterar att FN:s säkerhetsråd har godkänt etablerandet av en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan genom beslut i enlighet med FN-stadgans kapitel VII.

Utskottet förordar, under förutsättning att det finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd, att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2012. Utskottet stöder regeringens inriktning om att den svenska militära insatsen i Afghanistan successivt ska anpassas, omvandlas och reduceras. Den svenska militära insatsen kommer, under merparten av 2012, att utgöras av ca 500 personer på plats i Afghanistan. Vid utgången av 2012 ska insatsen ha reducerats med ca 100 personer till ca 400 personer på plats i Afghanistan. Därutöver tillkommer den svenska helikopterenheten samt personal till stöd för avveckling av camper och hem­transport av utrustning och materiel.

Samtliga motioner avstyrks av utskottet. I betänkandet finns fem reservationer (SD, V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 23 minuter.

UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor) och en följdmotion.

Utskottet konstaterar att FN:s säkerhetsråd den 10 juni 1999 antog resolution 1244 genom vilken en internationell styrka för Kosovo, Kosovo Force (Kfor), under ledning av Nato upprättades.

Utskottet förordar, under förutsättning att det finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd, att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo som består av högst 70 personer t.o.m. den 1 april 2012 och därefter i avtagande numerär fram till utgången av december 2013.

Motionen avstyrks av utskottet. I betänkandet finns en reservation (SD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 30 minuter.Ledamöter

Karin Enström (M)

Peter Hultqvist (S)

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

Urban Ahlin (S) ordf.

Walburga Habsburg Douglas (M)

Åsa Lindestam (S)

Anders Hansson (M)

Carina Hägg (S)

Fredrik Malm (FP)

Peter Jeppsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Kent Härstedt (S)

Mats Johansson (M)

Bodil Ceballos (MP)

Désirée Pethrus (KD)

Mikael Jansson (SD)

Hans Linde (V)

 

 

Suppleanter

Ulrik Nilsson (M)

Eva Sonidsson (S)

Johan Forssell (M)

Carin Runeson (S)

Christian Holm (M)

Clas-Göran Carlsson (S)

Stefan Caplan (M)

Olle Thorell (S)

Allan Widman (FP)

Anna-Lena Sörenson (S)

Staffan Danielsson (C)

Kenneth G Forslund (S)

Abdirizak Waberi (M)

Peter Rådberg (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Söder (SD)

Torbjörn Björlund (V)

 

 


 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Andreas Ekengren, föredragande, fr.o.m. 2011-09-01

Hannah Wennberg, utskottsassistent

Monique Svensson, utskottsassistent

 Ledamöter

Karin Enström (M) ordf.

Peter Hultqvist (S) vice ordf.

Cecilia Widegren (M)

Urban Ahlin (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Åsa Lindestam (S)

Hans Wallmark (M)

Carina Hägg (S)

Allan Widman (FP)

Clas-Göran Carlsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Kent Härstedt (S)

Mats Johansson (M)

Peter Rådberg (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

Hans Linde (V) 

 

Suppleanter

Annicka Engblom (M)

Carin Runeson (S)

Ulrik Nilsson (M)

Eva Sonidsson (S)

Anders Hansson (M)

Olle Thorell (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Fredrik Malm (FP)

Kenneth G Forslund (S)

Kerstin Lundgren (C)

Roza Güclü Hedin (S)

Johan Forssell (M)

Bodil Ceballos (MP)

Désirée Pethrus (KD)

Julia Kronlid (SD)

Torbjörn Björlund (V)


 

 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Andreas Ekengren, föredragande

Monique Svensson, utskottsassistent

 


Bilaga 3

Utfrågningar

2011-09-20

Information med anledning av regeringens proposition 2011/12:5 om fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen lämnades av kabinettssekreterare Frank Belfrage åtföljd av kansliråd Inger Buxton och kansliråd Fredrik Florén från Utrikesdepartementet, och statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av kansliråd Henrik Moberg från Försvars­departementet, samt generalmajor Anders Silwer, överste Gabor Nagy och överstelöjtnant Stephan Sjöberg från Försvarsmakten.

 

2011-11-24

Information med anledning av regeringens propositioner 2011/12:29 om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan och 2011/12:33 om fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan lämnades av utrikesråd Björn Lyrvall, departements­råd Peter Ericson och kansliråd Inger Buxton från Utrikesdepartementet, statssekreterare Håkan Jevrell, försvarsråd Johan Raeder, ämnesråd Magnus Bergman och politiskt sakkunnig Charlotta Herrström från Försvarsdepartementet samt ÖB general Sverker Göranson och försvars­politisk rådgivare Kristina Bergendahl från Försvarsmakten.

 

Elanders, Stockholm  2012