Näringsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

utskottsdokument 2018/19:verk-1001837

-46990

DOCPROPERTY Dok

beteckning \* MERGEFORMAT

2018/19

0

0

DOCPROPERTY Dok

beteckning \* MERGEFORMAT

2018/19

STYLEREF "\1"


Näringsutskottets verksamhet riksmötet

2018/19

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder enligt riksdagsordningen ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Näringspolitiken omfattar bl.a. frågor om företagsfrämjande, regelförenkling, kapitalförsörjning, innovation, turism, gruvor och mineraler, standardisering och metrologi. Handel innefattar frågor om internationell handelspolitik, EU:s inre marknad, handels- och investeringsfrämjande och hållbart företagande. Immaterialrätt rör frågor om bl.a. patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt och designskydd. Energipolitik innefattar bl.a. frågor om tillförsel och användning av energi, elmarknaden och andra energimarknader, olika energislag och energieffektivisering. Regional tillväxtpolitik rör frågor om såväl den nationella regionala tillväxtpolitiken som EU:s sammanhållningspolitik. Statlig företagsamhet avser frågor om förvaltning och styrning av statligt ägda bolag. Pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet rör frågor om konkurrensregler och statsstöd.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör också utskottets beredningsområde.

I utskottets uppgifter ingår även att bl.a. följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut och att bevaka EU-frågor.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2018/19 hade näringsutskottet fr.o.m. 2018-10-02 följande sammansättning:

Ledamöter

Lars Hjälmered (M), ordförande, tjl. fr.o.m. 2019-02-26 t.o.m. 2019-05-10

Jennie Nilsson (S), vice ordförande t.o.m. 2019-01-21

Helene Hellmark Knutsson (S), fr.o.m. 2019-01-31, vice ordförande fr.o.m. 2019-02-05

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

Lotta Olsson (M)

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

Eric Palmqvist (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Annika Qarlsson (C) t.o.m. 2019-03-14

Peter Helander (C) fr.o.m. 2019-03-14

Suppleanter

Patrik Engström (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M) fr.o.m. 2019-05-10

Gunilla Svantorp (S) fr.o.m. 2018-10-02

David Josefsson (M) t.o.m. 2019-02-13

Anders Lönnberg (S) t.o.m. 2019-01-31

Saila Quicklund (M) t.o.m. 2019-06-17

Charlotte Quensel (SD) t.o.m. 2019-06-18

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S) fr.o.m. 2018-10-02

Peter Helander (C) t.o.m. 2019-03-14

Per Schöldberg (C) fr.o.m. 2019-03-14

Lorena Delgado Varas (V)

Lars Beckman (M) t.o.m. 2019-02-13

Jörgen Warborn (M) fr.o.m. 2019-02-13 t.o.m. 2019-06-17

Åsa Coenraads (M) fr.o.m. 2019-06-17

Anne Oskarsson (SD) fr.o.m. 2019-06-18

Joakim Sandell (S)

Christian Carlsson (KD) t.o.m. 2018-12-31

Isak From (S) fr.o.m. 2019-02-15

Maria Arnholm (L) t.o.m. 2018-10-09

Helena Gellerman (L) fr.o.m. 2018-10-09

Matheus Enholm (SD) t.o.m. 2019-06-18

Yasmine Eriksson (SD) fr.o.m. 2019-06-18

Amanda Palmstierna (MP) t.o.m. 2019-01-21

Elisabeth Falkhaven (MP) fr.o.m. 2018-10-09

Edward Riedl (M) t.o.m. 2019-02-13

Carl-Oskar Bohlin (M) fr.o.m. 2019-02-13 t.o.m. 2019-06-17,
ordförande fr.o.m. 2019-02-26 t.o.m. 2019-05-10

Marléne Lund Kopparklint (M) fr.o.m. 2019-06-17

Gulan Avci (L) fr.o.m. 2018-10-09

Johan Pehrson (L) fr.o.m. 2018-10-09

Maria Gardfjell (MP) fr.o.m. 2019-02-07

Staffan Eklöf (SD) fr.o.m. 2018-10-16

Ann-Christine From Utterstedt (SD) fr.o.m. 2018-10-16

Rickard Nordin (C) fr.o.m. 2018-10-16

Ilona Szatmari Waldau (V) fr.o.m. 2018-10-16

Hampus Hagman (KD) fr.o.m. 2018-10-16

Kjell-Arne Ottosson (KD) fr.o.m. 2018-10-16

Daniel Andersson (S) fr.o.m. 2019-02-13

Ida Karkiainen (S) fr.o.m. 2019-04-03

Niels Paarup-Petersen (C) fr.o.m. 2019-04-03

Extra suppleant

Åsa Hartzell (M) fr.o.m. 2019-02-25 t.o.m. 2019-05-10

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Johan Fransson, kanslichef

Fredrik Jonsson, föredragande

Marika Kurlberg, föredragande

Christina Ribbhagen, föredragande

Lars Söderlind, föredragande fr.o.m. 2018-10-16

Liv Hammargren, föredragande fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2019-03-28

Agota Földes, utskottshandläggare

Bibi Junttila, utskottsassistent.


Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet höll utskottet 39 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 29 timmar. Under sammanträdena behandlade utskottet fyra propositioner, två regeringsskrivelser och fem motionsyrkanden som väckts med anledning av dessa. Utöver detta behandlades 524 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2018/19. När det gäller EU-frågor fick utskottet information från regeringen i ett stort antal frågor inom utskottets beredningsområde, och vid fyra tillfällen överlade utskottet med regeringen. Vidare granskade utskottet ett diskussionsunderlag från EU-kommissionen och genomförde fyra subsidiaritetsprövningar av förslag till lagstiftningsakter som presenterats av kommissionen.

Sammanlagt lämnade utskottet 15 betänkanden och ett utlåtande till kammaren. Dessutom lämnade utskottet fyra yttranden till andra utskott.

Verksamheten bestod även av att ta emot delegationer, resor och besök samt av arbete med uppföljning och utvärdering.

Betänkanden och utlåtanden

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) inom utgiftsområde 24 Näringsliv och elva mo-tionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anvisa anslagen inom ramen för utgiftsområde 24 Näringsliv på drygt 7,4 miljarder kronor i enlighet med utskottets förslag. Detta förslag överensstämde i delar med förslagen i motionerna 2018/19:2913 (KD) och 2018/19:2928 (M), som därmed delvis tillstyrktes av utskottet. Utskottets förslag, som utgick från den utgiftsram riksdagen fastställde den 12 december 2018, innebar ändringar i förhållande till budgetpropositionen för sex av anslagen (anslaget 1:2, 1:5, 1:15, 1:20, 2:3 och 2:7). När det gäller övriga anslag överensstämde utskottets förslag med budgetproposi-tionen för 2019.

Vidare tillstyrkte utskottet de förslag till bemyndiganden som regeringen lagt fram i budgetpropositionen. Därtill tillstyrkte utskottet regeringens förslag om att upphäva lagen om beslutanderätt för den stiftelse som har bildats för att främja svensk-norskt industriellt samarbete.

Utskottet avstyrkte de övriga motionsförslag som behandlades i betänkandet.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (S, SD, C, V, L och MP). Ledamöterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisade i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

Debatt i kammaren: 1 timme och 30 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och fyra motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om anslag för 2019 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, som uppgår till närmare 3,5 miljarder kronor.

Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Därmed avstyrkte utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (S, SD, C, V, L, MP). Ledamöterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisade i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

Debatt i kammaren: 1 timme och 35 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) inom utgiftsområde 21 Energi och åtta motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anvisa anslagen inom ramen för utgiftsområde 21 Energi, som uppgår till närmare 3,2 miljarder kronor, i enlighet med utskottets förslag. Detta förslag överensstämde i delar med de förslag som lämnats i motionerna 2018/19:2764 (KD) och 2018/19:2943 (M) som därmed delvis tillstyrktes av utskottet. Utskottets förslag, som utgick från den utgiftsram riksdagen fastställde den 12 december 2018, innebar ändringar i förhållande till budgetpropositionen för fyra av anslagen (anslaget 1:2, 1:4, 1:5 och 1:7). När det gäller övriga anslag överensstämde utskottets förslag med budgetpropositionen för 2019. Utskottet tillstyrkte vidare de förslag till bemyndiganden om ekonomiska åtaganden under 2019 som regeringen föreslagit. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) tillstyrkte utskottet regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2019–2021, dels till finansiella befogenheter för 2019. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskapsavgiften för 2019.

Utskottet avstyrkte de övriga motionsförslag som behandlades i betänkandet.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (S, SD, C, V, L, MP). Ledamöterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande när det gällde anslagsbeslutet och redovisade i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

Debatt i kammaren: 1 timme och 54 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Statliga företag (NU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:140 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande, ett yrkande i en följdmotion och ett fyrtiotal yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelserna till handlingarna och avslå samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns nio reservationer (M, SD, C, V, KD och L) och fem särskilda yttranden (SD, V och KD).

Debatt i kammaren: 1 timme och 25 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn (NU5)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag. Förslagen innebär bl.a. att varumärkeslagen blir mer teknikneutral när det gäller vad som kan utgöra ett varumärke och att det införs en ny, mer överskådlig lag om företagsnamn som ska ersätta den nuvarande firmalagen.

De nya lagarna och lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2019.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning (NU6)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:26 Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag. Förslaget innehåller bl.a. bestämmelser om att näringsidkare som bryter mot geoblockeringsförordningen ska åläggas att betala en sanktionsavgift.

Den nya lagen föreslogs träda i kraft den 1 april 2019.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Näringspolitik (NU7)

I betänkandet behandlade utskottet ca 170 yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om genomförande av EU-lagstiftning. Utskottet ansåg att regeringen bör verka för att EU-direktiv genomförs i nationell rätt på ett sätt som inte missgynnar företagens konkurrenskraft. Utgångspunkten bör vara att EU-direktiv ska införas på miniminivå i nationell lagstiftning, och när det finns skäl att överskrida denna miniminivå ska effekterna för företag tydligt redovisas.

Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden om företagsfrämjande, riktade insatser för kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund, kapitalförsörjning, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

I betänkandet finns 30 reservationer (S, M, SD, C, V, KD, L, MP) och ett särskilt yttrande (C). I en reservation (S, V, MP) föreslås att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen.

Debatt i kammaren: 1 timme och 14 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Regional tillväxtpolitik (NU8)

I betänkandet behandlade utskottet drygt 60 yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden som bl.a rörde frågor om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, kommersiell och offentlig service på landsbygden, återföring av medel från vatten- och vindkraft och vissa övriga frågor om regional tillväxt.

I betänkandet finns elva reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och ett särskilt

yttrande (C).

Debatt i kammaren: 58 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (NU9)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB och fyra yrkanden i följdmotioner.

Utskottet föreslog att riksdagen antar regeringens proposition. Förslagen i propositionen innebär att regeringen får möjlighet att förändra statens ägande i Telia inom ramen för det återköpsprogram av aktier som bolaget avser att genomföra.

Utskottet föreslog samtidigt att riksdagen skulle rikta ett tillkännagivande till regeringen med anledning av fyra följdmotioner om att staten bör avveckla sitt ägande i Telia på sikt. Utskottet ansåg att regeringen bör genomföra en översyn av möjligheterna för staten att på sikt avyttra sitt ägande i Telia och underströk att en sådan översyn ska innefatta en noggrann analys av vilka åtgärder som kan och behöver vidtas när det gäller ägande och förvaltning av den samhällsviktiga infrastruktur som finns i bolaget.

I betänkandet finns två reservationer (S, SD, V, MP). I en reservation föreslog man att riksdagen inte skulle göra något tillkännagivande till regeringen (S, V, MP).

Debatt i kammaren: 1 timme och 13 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras (NU10)

Utskottet granskade kommissionens meddelande Den inre marknaden i en värld som förändras – En unik tillgång som kräver ett nytt politiskt åtagande (COM(2018) 772) och föreslog att riksdagen skulle lägga utskottets utlåtande till handlingarna.

Utskottet framhöll i utlåtandet att målsättningen för en väl fungerande inre marknad måste vara att olika typer av hinder avvecklas, att nya hinder inte skapas och att den inre marknadens potential utnyttjas fullt ut. En vidareutveckling av EU:s inre marknad får inte heller leda till protektionistiska tendenser gentemot omvärlden. Utskottet framhöll även vikten av att stärka kopplingen mellan olika politikområden för att främja den inre marknadens funk-tion. Utskottet pekade dessutom på betydelsen av att effektivisera tjänstemarknaden. Därtill är en fortsatt anpassning till den digitala ekonomin central enligt utskottet.

Vidare var det utskottets mening att det är viktigt att en omställning till en klimatneutral ekonomi inte sker för sent eller i otillräcklig omfattning, vilket skulle riskera att påverka konkurrenskraften negativt. Utskottet påminde även om betydelsen av att redan överenskomna åtgärder genomförs på ett korrekt sätt och i rätt tid i alla medlemsländer för att undvika risken för en snedvriden konkurrens. Utskottet betonade också att EU-samarbetet måste fortsätta att utvecklas och förbättras på ett sätt som respekterar subsidiaritetsprincipen och där medlemsstaternas nationella kompetens inte urholkas, i synnerhet på det skatterättsliga och arbetsrättsliga området.

I utlåtandet finns en reservation (SD) och ett särskilt yttrande (V).

Debatt i kammaren: 46 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Mineralpolitik (NU11)

I betänkandet behandlade utskottet ett trettiotal yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om tillståndsprocesser. Enligt utskottet bör regeringen snarast vidta nödvändiga åtgärder för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen och därefter återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå de övriga motionsyrkandena som bl.a. handlar om vissa miljö- och ersättningsfrågor, markägares rättigheter, utvinning av fossila energitillgångar och utvinning av uran.

I betänkandet finns tio reservationer (S, M, SD, C, V, KD, L, MP). I en reservation (S, V, L, MP) förordade man att riksdagen inte skulle göra något tillkännagivande till regeringen.

Debatt i kammaren: 1 timme och 8 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Elmarknadsfrågor (NU12)

I betänkandet behandlade utskottet ca 50 yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Motionsyrkandena rörde bl.a. ett mål för leveranssäkerheten, säkerheten för svenska elnät, ett mål om fossilfri elproduktion, elområden, utbyggnaden av elnätet och elcertifikatssystemet.

I betänkandet finns åtta reservationer (M, SD, C, V, KD, L). I en reservation förordade man att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande till regeringen om mål för leveranssäkerheten (M, SD, KD, L).

Debatt i kammaren: 1 timme och 38 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 (M, SD, KD, L) om mål för leveranssäkerheten, dels i övrigt utskottets förslag.

Handelspolitik (NU13)

I betänkandet behandlade utskottet ett sextiotal yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Motionsyrkandena gällde bl.a. frågor om främjande av internationell handel, handel och hållbarhet, handel med sälprodukter, främjandet av EU:s inremarknad, exportförbudet för snus och vissa övergripande frågor om handels- och investeringsfrämjande.

I betänkandet finns 18 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och två särskilda yttranden (V).

Debatt i kammaren: 1 timme och 7 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Energipolitik (NU14)

I betänkandet behandlade utskottet ett sextiotal yrkanden om energipolitiska frågor i motioner från den allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Motionsyrkandena gällde bl.a. översyn av subventioner, förnybar energi, energieffektivisering, kärnkraft, energiforskning och vissa gas- och värmefrågor.

I betänkandet finns 24 reservationer (M, SD, C, KD, L) och ett särskilt yttrande (V). I en reservation förordade man att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande till regeringen om forskning om kärnkraft (M, SD, KD, L).

Debatt i kammaren: 1 timme och 44 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 (M, SD, KD, L) om forskning om kärnkraft, dels i övrigt utskottets förslag.

Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea (NU15)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2018/19:49 Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. Utskottet välkomnar Riksrevisionens granskning av statens försäljning av aktier i Nordea Bank AB och ser positivt på de åtgärder som regeringen avser att vidta.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan (NU16)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:93 Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan och ett tjugotal motionsyrkanden om olika immaterialrättsliga frågor från den allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 september 2019.

Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden som bl.a. rör upphovsrätt, varumärkesrätt och patenträtt.

I betänkandet finns två reservationer (M, SD).

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande fyra yttranden till andra utskott:

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (yttr. 2018/19:NU1y) till konstitutionsutskottet

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (yttr. 2018/19:NU2y) till utrikesutskottet

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (yttr. 2018/19:NU3y) till konstitutionsutskottet

Vårändringsbudget för 2019 (yttr. 2018/19:NU4y) till finansutskottet.

EU-frågor

Överläggningar

Utskottet höll överläggningar med regeringen vid fyra tillfällen under riksmötet enligt följande:

Den 18 oktober 2018 överlade utskottet med regeringen om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (COM(2018) 317).

Den 25 oktober 2018 överlade utskottet med regeringen om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU (COM(2018) 795).

Den 22 november 2018 överlade utskottet med regeringen om regeringens ståndpunkt om den allmänna riktlinjen som skulle antas på konkurrenskraftrådets möte den 29–30 november 2018 om kommissionens förslag till förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826 (COM(2018) 441).

Den 11 december 2018 överlade utskottet med regeringen om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken 2021–2027: dels om förslag till förordningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (COM(2018) 372), dels om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018) 373), dels om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder (COM(2018) 374), dels om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden plus, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018) 375).

Subsidiaritetsprövningar

De nationella parlamenten ska enligt Lissabonfördraget bl.a. övervaka att subsidiaritetsprincipen följs. Denna princip innebär att EU på de områden där uni-onen delar befogenhet att lagstifta med medlemsstaterna ska vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. I riksdagen ska subsidiaritetsprövningen utföras av det utskott som har sakkunskap på området i fråga.

Under riksmötet 2018/19 genomförde utskottet fyra subsidiaritetsprövningar. Utskottet ansåg att samtliga förslag var förenliga med subsidiaritetsprincipen. Utskottets prövning omfattade följande förslag till lagstiftningsakter:

Förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 (COM(2018) 614)

Beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018) 744)

Förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU (COM(2018) 892)

Förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (COM(2019) 55).

Utlåtanden

Utskottet lämnade som tidigare nämnts ett utlåtande till kammaren för beslut.

Uppföljnings- och utvärderingsarbete

Utskottet har en särskild arbetsgrupp som arbetar med uppföljning och utvärdering. Arbetsgruppen består av åtta ledamöter, en från varje parti enligt följande:

Mathias Tegnér (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Eric Palmqvist (SD)

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

Camilla Brodin (KD)

Arman Teimouri (L)

Lorentz Tovatt (MP).

Under riksmötet 2018/19 har arbetsgruppen analyserat regeringens resultatredovisning för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv i budgetpropositionen för 2019. Uppföljningen har utgått från de synpunkter som utskottet tidigare framfört i samband med sin uppföljning av regeringens resultatredovisning för att se i vilken utsträckning regeringen har beaktat och tillgodosett dessa synpunkter. Arbetet har också fortsatt med den fördjupade uppföljningen av riksdagens beslut att skapa en ny organisation för export- och investeringsfrämjande som utskottet beslutade att genomföra våren 2017.

Utfrågningar, seminarier, uppvaktningar m.m.

I bilagan redovisas en förteckning över utfrågningar, seminarier, uppvaktningar, information och överläggningar.

Resor och besök

Under riksmötet besökte utskottet Svensk handel den 29 januari 2019, Telia Company AB den 12 februari 2019, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Forska Sverige den 6 mars 2019, Riksrevisionen den 13 mars 2019 och Riksbanken den 18 juni 2019.

Vidare deltog företrädare för utskottet i ett möte med EU–kommissionär Jyrki Katainen den 14 januari 2019 och i ett möte med isländska Alltingets talman Steingrímur J Sigfússon den 14 maj 2019.

Utskottet har också representerats av enskilda ledamöter vid olika interpar-lamentariska konferenser. Åsa Eriksson (S) deltog den 6–7 december 2018 i Världshandelsorganisationens (WTO) ministerkonferens i Génève, Schweiz. Åsa Eriksson (S) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) deltog den 13–15 februari 2019 i OECD:s parlamentarikerdagar i Paris. Monica Haider (S) och Lotta Olsson (M) deltog den 20 mars 2019 i Nordiska rådets dialogmöte om EU:s energipolitik i Bryssel, Belgien. Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) deltog den 6–10 april 2019 i Interparlamentariska unionens (IPU) möte i Doha, Qatar.

Bilaga

Utfrågningar, seminarier, uppvaktningar m.m.

18 oktober 2018

Statssekreterare Lars Westbratt, departementsrådet Anna-Carin Svensson, ämnesråden Anders Olin och Helena Garme, rättssakkunniga Marie Larsson och Patrik Sundberg samt kanslirådet Josefin Park, Justitiedepartementet, för överläggning om kommissionens förslag om undantag i tilläggsskyddet för läkemedel.

Statssekreterare Lars Westbratt, departementsrådet Anna-Carin Svensson, ämnesråden Anders Olin och Helena Garme, rättssakkunniga Marie Larsson och Patrik Sundberg samt kanslirådet Josefin Park, Justitiedepartementet, för information om dels kommissionens förslag till förordning om vissa onlinesändningar av tv- och radioprogram, dels kommissionens förslag till förordning om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom FN:s specialorgan för immaterialrätt (Wipo), dels kommissionens förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden.

25 oktober 2018

Statsrådet Ann Linde, utrikesrådet Teppo Tauriainen, kansliråden Niklas Ström och David Lunderquist, politiskt sakkunniga Susanne Lindberg Elmgren, ämnesrådet Maisoun Jabali, rättssakkunniga Erla Thorisdottir och Patricia Barrefelt samt departementssekreterare Henrik Ågren och Amina Makboul, Utrikesdepartementet för överläggning om kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll.

Statsrådet Ann Linde, utrikesrådet Teppo Tauriainen, kansliråden Niklas Ström och David Lunderquist, politiskt sakkunniga Susanne Lindberg Elmgren, rättssakkunniga Patricia Barrefelt samt departementssekreterare Henrik Ågren, Utrikesdepartementet, för information dels inför rådet för utrikes frågor (handel) den 9 november 2018, dels om EU-domstolens avgörande i Achmea och dess konsekvenser för investeringsskyddsavtal mellan EU-länder, dels om främjanderesor.

8 november 2018

Generaldirektör Gunilla Nordlöf och avdelningschef Tim Brooks, Tillväxtverket, för information om verksamheten.

Generaldirektör Darja Isaksson och kommunikationschef Karin Tell, Vinnova, för information om verksamheten.

Generaldirektör Sonja Daltung och avdelningschef Carly Smith Jönsson, Tillväxtanalys, för information om verksamheten.

13 november 2018

Departementsrådet Anna Magnusson och kanslirådet Per Lundkvist, Näringsdepartementet, för information om ägarstyrning och förvaltning av bolagen med statligt ägande.

15 november 2018

Generaldirektör Anna Stellinger och ställföreträdande generaldirektör Oscar Wåglund Söderström, Kommerskollegium, för information om verksamheten.

Verkställande direktör Ylva Berg och vice verkställande direktör Ulrika Cederskog Sundling, Business Sweden, för information om verksamheten.

Generaldirektör Anna-Carin Jatko och chefen för affärsområde stora företag Marie Aglert, Exportkreditnämnden, för information om verksamheten.

20 november 2018

Statssekreterare Elisabeth Backteman, departementsrådet Maria Rosander, kansliråden Isabella Palomba Rydén och Anna-Sara Söderström samt departementssekreterare Monica Sylvander, Näringsdepartementet, för information inför allmänna rådet (GAC) den 30 november 2018.

22 november 2018

Statsrådet Ann Linde, ämnesrådet Maisoun Jabali, politiskt sakkunnige Linus Glanzelius, departementssekreterare Elisabeth Terenius, Utrikesdepartementet, departementssekreterare Björne Hegefeldt, Filippa Axencrantz, Åsa Widebäck och Dennis Rubing, Näringsdepartementet, för överläggning om kommissionens förslag till förordning om programmet för den inre marknaden.

Statsrådet Ann Linde, ämnesrådet Maisoun Jabali, kanslirådet Hedvig Landahl, politiskt sakkunnige Linus Glanzelius, departementssekreterare Elisabeth Terenius, Utrikesdepartementet, kanslirådet Sofia Nyman och departementssekreterare Dennis Rubing, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29–30 november 2018.

27 november 2018

Verkställande direktör Jan Moström, direktör för prospektering, strategi och affärsutveckling Pierre Heeroma och direktör för kommunikation och samhällskontakter Bo Krogvig, LKAB, för information om verksamheten.

6 december 2018

Ordförande Anneli Schöldström, rådgivare Peter Jörgensen och uppfinnarna Azad Najar och Jenny Rocha, Svenska uppfinnareföreningen, för information om verksamheten.

11 december 2018

Statsrådet Sven-Erik Bucht, politiskt sakkunniga Maja Brännvall, pressekreterare Maria Soläng, departementsrådet Maria Rosander, ämnesrådet Anna Carlsson, kansliråden Anna-Sara Söderström och Isabella Palomba Rydén samt departementssekreterare Monica Sylvander och Maria Eriksson, Näringsdepartementet, för överläggning om lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken 2021–2027.

13 december 2018

Statssekreterare Emil Högberg, departementsrådet Asees Ahuja, kanslirådet Truls Borgström, ämnessakkunnige Fredrik Norlund, kanslirådet Jenny Malmberg och departementssekreterare Mia Abramsson, Miljö- och energidepartementet, för information inför rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 19 december 2018.

Expeditions- och rättschef Lena Ingvarsson, kansliråd Maria Åhs, ämnesråden Magnus Blümer och Marie Glanell samt departementssekreterare Åsa Persson, Miljö- och energidepartementet, för frågor om effekter av vissa föreslagna anslagsförändringar.

17 januari 2019

Generaldirektör Ulla Sandborgh, säkerhetschef Erik Nordman och tillförordnad kommunikationschef Maria Örtenholm, Affärsverket svenska kraftnät, för information om affärsverkets arbete med elnätsavgifter och säkerhetsfrågor.

Generaldirektör Robert Andrén och enhetschef Martina Högberg, Energimyndigheten, för information om verksamheten.

Generaldirektör Ulla Sandborgh och tillförordnad kommunikationschef Maria Örtenholm, Affärsverket svenska kraftnät, för information om verksamheten.

Generaldirektör Anne Vadasz Nilsson och ställföreträdande generaldirektör Tony Rosten, Energimarknadsinspektionen, för information om verksamheten.

Statsrådet Ibrahim Baylan och pressekreterare Sami Mashial, Statsrådsberedningen, departementsrådet Magnus Blümer, ämnessakkunnige Fredrik Norlund och kanslirådet Eva Centeno López, Miljö- och energidepartementet, för information om övergångsregeringens syn på verksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät.

22 januari 2019

Robert Hell, GKN Aerospace, Anders Larson, Ruag, Robert de Try, Gomspace Sweden, Martin Kores, Omnisys Instruments, Stefan Strålsjö, Microtee och Per de la Gardie, Saab AB, för information om Swedish Aerospace Industries (SAI) verksamhet.

Vice ordförande Åsa Odell och enhetschef Thomas Bertilsson, Lantbrukarnas riksförbund, för information om verksamheten.

24 januari 2019

Generaldirektör Peter Strömbäck och marknads- och kommunikationschef Margareta Ternell, Patent- och registreringsverket, för information om verksamheten.

Generaldirektör Rikard Jermsten och avdelningschef Hanna Witt, Konkurrensverket, för information om verksamheten.

Generaldirektör Annika Stenberg och direktör Inga Otmalm, Bolagsverket, för information om verksamheten.

5 februari 2019

Statssekreterare Catharina Espmark, departementsrådet Anders Ohlin, ämnesråden Liv Bernitz och Helena Garme, rättssakkunniga Teresia Danielsson, Marie Larsson och Patrik Sundberg samt departementssekreterare Najat Abbas, Justitiedepartementet, för information om dels kommissionens direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, dels kommissionens förordning om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom FN:s specialorgan för immaterialrätt (Wipo), dels kommissionens förordning om undantag i tilläggsskyddet för läkemedel.

7 februari 2019

Koncernchef och verkställande direktör Göran Lundwall, verkställande direktör Almi Invest Mikael Karlsson och verkställande direktör Almi Väst Sara Wallin lämnade information om Almi Företagspartner AB:s verksamhet.

14 februari 2019

Statssekreterare Emil Högberg, departementsrådet Maria Rosander, kanslirådet Johan Harvard och senior rådgivare Lars Ekberg, Näringsdepartementet, kansliråden Andreas Vass och Isabella Palomba Rydén samt departementssekreterare Dennis Rubing, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 18–19 februari 2019.

Statssekreterare Emil Högberg, departementsrådet Maria Rosander, kanslirådet Johan Harvard och senior rådgivare Lars Ekberg, Näringsdepartementet, kansliråden Andreas Vass och Isabella Palomba Rydén samt departementssekreterare Dennis Rubing, Utrikesdepartementet, för information om regeringens prioriteringar för framtidens inre marknad.

Generaldirektör Lena Söderberg och bergmästare Åsa Persson, Sveriges geologiska undersökning, för information om verksamheten.

26 februari 2019

Statssekreterare Sebastian de Toro, Infrastrukturdepartementet, kansliråden Jenny Malmberg och Iris Heldt samt departementssekreterare Mia Abramsson och Björn Telenius, Miljö- och energidepartementet, för information dels inför rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 4 mars 2019, dels om konsekvenser för Sverige på energiområdet av ett avtalslöst brexit.

Statsrådet Ann Linde, politiskt sakkunnige Linus Glanzelius, kansliråden Olle Pettersson och Hilda Sandberg samt departementssekreterare Pegah Behseta Sundell, Ilja Tykesson och Martin Magnusson, Utrikesdepartementet, för information om dels bemyndiganden att inleda förhandlingar med USA om a) avskaffande av tullar på industrivaror och b) bedömning av överensstämmelse, dels konsekvenser för Sveriges handel och export av ett avtalslöst brexit.

5 mars 2019

Sekretariatschef Tuula Zetterman och riksdagens representant i Bryssel Livia Spada, EU-samordningen, för information om verksamheten.

14 mars 2019

Statsrådet Morgan Johansson, stabschef Elin Almqvist, pressekreterare Sofie Rudh, departementsrådet Anders Olin, ämnesråden Liv Bernitz, Linda Kullberg och Helena Garme, rättssakkunniga Teresia Danielsson och Patrik Sundberg, Justitiedepartementet, för information om dels förhandlingsarbete om kommissionens förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, dels EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom FN:s specialorgan för immaterialrätt (Wipo), dels konsekvenser för Sverige av ett avtalslöst brexit.

Statsrådet Anders Ygeman, departementsråd Magnus Blümer och pressekreterare Fredrik Persson, Miljö- och energidepartementet, för information om verksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät.

11 april 2019

Generaldirektör Ulf Hammarström och avdelningschef Kristina Hallman, Swedac, för information om verksamheten.

Statsrådet Jennie Nilsson, ämnesrådet Anna Carlsson, kansliråden Martin Nyqvist och Björn Cappelin, politiskt sakkunnige David Lindvall, departementssekreterare Åsa Lövelius Kebert och statsrådsassistent Yvonne Ruston, Näringsdepartementet, för information om det pågående förhandlingsarbetet om EU:s sammanhållningspolitik 2021–2027.

23 april 2019

Statsrådet Ann Linde, ämnesrådet Maisoun Jabali, kansliråden Andreas Vass och David Lunderquist, politiskt sakkunnige Rassoul Pourassad och departementssekreterare Elisabeth Terenius, Utrikesdepartementet, för information om regeringens prioriteringar dels för den inre marknaden 2019–2024, dels för EU:s yttre handelspolitik 2019–2024.

2 maj 2019

Biträdande enhetschefer Lisa Simonsson och Anders Wennersten, Säkerhetspolisen, säkerhetsspecialist Maria Lundström, riksdagens säkerhetsenhet och informationssäkerhetsansvarig Lukas Elestedt, riksdagens juridiska enhet, för information om olika säkerhetsfrågor.

14 maj 2019

Statsrådet Anders Ygeman, ämnesrådet Anna Törner, politiskt sakkunniga Lina Glans och departementssekreterare Fredrik Norlund och Johan Leymann, Infrastrukturdepartementet, för information om el- och effektsituationen i Skåne och Mälardalen.

16 maj 2019

Statsrådet Ann Linde, ämnesrådet Maisoun Jabali och kansliråden Niklas Ström och Andreas Vass, Utrikesdepartementet, kansliråd Sofia Nyman och departementssekreterare Filippa Axencrantz, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 27–28 maj 2019.

Statsrådet Ann Linde, politiskt sakkunnige Rassoul Pourassad, kansliråden Niklas Ström och David Lunderquist samt departementssekreterare Martin Magnusson, Utrikesdepartementet, för information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 27 maj 2019.

28 maj 2019

Riksrevisor Stefan Lundgren, tf. enhetschef Bengt Lewin, projektledare Dimitrios Ioannidis och revisionsledare Niklas Kaunitz, Riksrevisionen, för information om granskningsrapporten Regionala exportcentrum (RiR 2019:3).

Riksrevisor Helena Lindberg, tf. enhetschef Bengt Lewin, projektledare Emilia Johansson och revisionsledare Niklas Kaunitz, Riksrevisionen, för information om granskningsrapporten Jämställdhet i Almis låneverksamhet (RiR 2019:7).

18 juni 2019

Statsrådet Anders Ygeman, ämnesrådet Anna Törner, kansliråden Jenny Malmberg och Truls Borgström samt departementssekreterare Mia Abramsson, Infrastrukturdepartementet, för information inför rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 25 juni 2019.

Statssekreterare Per Callenberg, kansliråden Martin Nyqvist och Björn Cappelin, chef för sekretariatet för EU och internationella frågor Maria Rosander samt departementssekreterare Monica Sylvander, Näringsdepartementet, för information inför allmänna rådet (sammanhållningspolitiken) den 25 juni 2019.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019