Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

utskottsdokument 2015/16:verk

Kulturutskottets verksamhet riksmötet

2015/16

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, kulturarv, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete, idrotts- och friluftsverksamhet samt tillsyn och reglering av spelmarknaden. Utskottet bereder även ärenden om trossamfund och om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Anslagen inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör också kulturutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns följande områden:

kulturområdesövergripande verksamhet

teater, dans och musik

litteraturen, läsandet och språket

bildkonst, arkitektur, form och design

kulturskaparnas villkor

arkiv

kulturmiljö

museer och utställningar

trossamfund

film

medier

ungdomspolitik

politik för det civila samhället

folkbildning

tillsyn över spelmarknaden.

Utskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 2015/16 har kulturutskottet haft följande sammansättning:

Ledamöter

Suppleanter

Olof Lavesson (M), ordförande fr.o.m. den 18 september 2016

Ida Karkiainen (S) tjl. t.o.m. den 5 april 2016

Eva Lohman (M)

Gunilla Carlsson (S), vice ordförande

Berit Högman (S)

Peter Johnsson (S)

Helena Bouveng (M)

Cecilia Magnusson (M)

Håkan Juholt (S) t.o.m. den 11 september 2016

Agneta Gille (S)

Cassandra Sundin (SD)

Aron Emilsson (SD)

Ellen Juntti (M)

Saila Quicklund (M)

Sanne Eriksson (S)

Björn Wiechel (S)

Johanna Jönsson (C)

Per Lodenius (C)

Elisabet Knutsson (MP) fr.o.m. den 28 juni 2016

Niclas Malmberg (MP)

Annika Lillemets (MP) t.o.m. den 22 juni 2016

Isabella Hökmark (M)

Michael Svensson (M)

Anna Wallentheim (S) tjl. fr.o.m. den 1 juli 2016

Erik Ezelius (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Daniel Sestrajcic (V)

Rossana Dinamarca (V)

Roland Utbult (KD) t.o.m. den 20 november 2015

Lars-Axel Nordell (KD) t.o.m. den 18 november 2015

Monica Haider (S)

Mattias Karlsson (SD)

Roland Utbult (KD) fr.o.m. den 18 november 2015

Runar Filper (SD)

Emma Hult (MP)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) tjl. fr.o.m. den 10 augusti 2016

Anders Åkesson (C)

Penilla Gunther (KD) t.o.m. den 20 januari 2016

Lars-Axel Nordell (KD) fr.o.m. den 20 januari 2016

Maria Weimer (L)

Roger Haddad (L)

Gunilla Svantorp (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Larry Söder (KD)

Maj Karlsson (V) fr.o.m. den 25 maj 2016

Extrasuppleanter

Linus Sköld (S) fr.o.m. den 1 september 2015 t.o.m. den 4 april 2016

John Skoglund (S) fr.o.m. den 3 november 2015 t.o.m. den 1 december 2015 samt fr.o.m. den
2 december 2015 t.o.m. den 7 december 2015

Ida Ekeroth (S) fr.o.m. den 12 oktober 2015 t.o.m. den 31 december 2015

Eva Wallin (KD) fr.o.m. den 8 mars 2016 t.o.m. den 24 april 2016 samt fr.o.m. den 26 april 2016 t.o.m. den 22 maj 2016

Christer Adelsbo (S) fr.o.m. den 1 juli 2016

Anna Wikström (S) fr.o.m. den 14 augusti 2016

Av utskottets 17 ledamöter tillhör 6 Socialdemokraterna, 4 Moderata samlingspartiet och 2 Sverigedemokraterna. Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet liberalerna) och Kristdemokraterna företräds av 1 ledamot vardera.

Vid utgången av riksmötet hade utskottet 29 suppleanter.


Utskottets kansli

Utskottet har biträtts av ett kansli bestående av

Ann Aurén, kanslichef

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande

Maria Ljungkvist, föredragande

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Tina Hökebro Bergh, utskottsassistent.


Utskottets verksamhet

Sammanträden

Under riksmötet (tiden den 15 september 2015 t.o.m. den 13 september 2016) höll utskottet 32 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 24 timmar och 52 minuter.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utöver budgetpropositionen har utskottet behandlat 4 propositioner samt 185 motioner, med totalt 288 motionsyrkanden. Behandlingen redovisades i 11 betänkanden. I dessa finns 92 reservationer och 6 särskilda yttranden. Utskottet föreslog 8 tillkännagivanden. I samtliga ärenden biföll riksdagen utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet har vidare lämnat 6 yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

I betänkandet behandlade kulturutskottet regeringens förslag i budgetproposi-tionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och drygt 31 motionsyrkanden som hade väckts under den allmänna motionstiden 2015/16. Bland motionerna fanns det alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet liberalerna) och Kristdemokraterna.

Förslagen i propositionerna avsåg anslagsfördelning inom utgiftsområdet och vissa bemyndiganden för anslag. Vidare lämnades förslag om medelstilldelning till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Myndigheten för press, radio och tv, om Konstnärsnämndens namn och organisation och om AB Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet. Utskottet tillstyrkte samtliga förslag i propositionen och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i beslutet om anslag. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I betänkandet fanns en reservation och fem särskilda yttranden.

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (KrU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Inga motioner hade väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag till dels en ny lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, dels ändringar i arkivlagen (1990:782) och ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Förslagen syftade bl.a. till att förbättra allmänhetens tillgång till allmänna handlingar när verksamheter som tidigare bedrivits av staten och kommunerna tas över av enskilda organ.

Med en ny lag ville regeringen att förutsättningarna kring överlämnanden skulle tydliggöras och strukturen för förvaring och återlämnande förbättras.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2016. Den tidigare lagen ska dock gälla t.o.m. den 31 december 2016 för de organ som förvarar handlingar med stöd av ett beslut som fattats innan den nya lagen trädde i kraft.

Utskottet förslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Ändringar i kulturmiljölagen (KrU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:6 Ändringar i kulturmiljölagen. Inga motioner hade väckts med anledning av propositionen.

Lagändringarna syftade till att genomföra ett omarbetat EU-direktiv (2014/60/EU). Därutöver justerades hänvisningen till kulturmiljölagen i lagen om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen. Direktivets omarbetning medförde att definitionen av kulturföremål i 6 kap. kulturmiljölagen ändras. Likaså föreslog regeringen att nya EU-gemensamma kriterier införs i svensk lagtext för tolkning av om innehavaren av ett kulturföremål har visat ”vederbörlig omsorg och uppmärksamhet” vid anskaffandet av föremålet. Regeringen föreslog vidare att tidsfristen för när en talan om återlämnande senast ska väckas förlängs.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2016.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag till dels lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950), dels lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

Kultur för barn och unga (KrU4)

I betänkandet behandlade utskottet 19 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16 som rör bl.a. barns rätt till kunskap om barnkonven-tionen, ungdomars rätt att välja partner, trakasserier på nätet, skolresor till Auschwitz, barns och ungas rätt till kultur och möjlighet att uppleva scenkonst, stöd till ungdomsorganisationer, utvidgning av satsningen Skapande skola till gymnasieskolan, verksamhet vid teknik- och naturvetenskapscentrum samt motorhobby.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns sju reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU5)

I betänkandet behandlade utskottet 17 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16 om bl.a. finansiering av och uppdrag till public service-företagen.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns tre reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Civila samhället (KrU6)

I betänkandet behandlade utskottet 61 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16 om det civila samhället, idrott, friluftsliv och trossamfund. Några av motionsyrkandena behandlades förenklat.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns 19 reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Konstarterna och kulturskaparnas villkor (KrU7)

I betänkandet behandlade utskottet 29 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16 om bl.a. litteraturfrämjande, biblioteksfrågor, språkfrågor och kulturskapares villkor. Några av motionsyrkandena behandlades förenklat.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns tolv reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Folkbildning och spelfrågor (KrU8)

I betänkandet behandlade utskottet 27 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16 om folkbildning och spelfrågor. Några av motionsyrkandena behandlades förenklat.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns 7 reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kulturarvsfrågor (KrU9)

I betänkandet behandlade utskottet 43 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16 om museer och kunskapsuppbyggnad, kulturmiljö och immateriellt kulturarv. Några av motionsyrkandena behandlades förenklat.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns 12 reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.


Kultur för alla (KrU10)

I betänkandet behandlade utskottet 20 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16 om nationella scener och kultur i hela landet, den digitala teknikens och kulturens roll för ekonomisk tillväxt, kultur för äldre samt mångfald och kulturellt utbyte med omvärlden, främst med hänvisning till pågående arbete. Ett motionsyrkande behandlades förenklat.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsyrkande om att beprövad erfarenhet och forskning om kultur och hälsa bör beaktas i utformningen av den framtida kulturpolitiken. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkandet fanns nio reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Förutsättningar för svensk film (KrU11)

I betänkandet behandlade utskottet regeringsproposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik och 31 yrkanden i följdmotioner samt 10 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16. I propositionen föreslog regeringen nya mål för den nationella filmpolitiken.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag till nya mål för den nationella filmpolitiken.

Utskottet föreslog vidare sju tillkännagivanden med anledning av motionsyrkanden. Tillkännagivandena avsåg en utredning om filmpolitikens framtid, Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform, finansieringen av filmpolitiken, insatser mot olovlig hantering av film, produktionsincitament för filminspelning, former för samverkan och inflytande samt film-arvet. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkandet fanns 22 reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

Kulturutskottet lämnade under riksmötet 2015/16 följande sex yttranden i protokollsform till andra utskott:

till finansutskottet över förslagen i budgetpropositionen 2016 (prop. 2015/16:1) och motstående motioner i den del som gällde förslag till ram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prot. 2015/16:4.2)

till finansutskottet över förslagen i propositionen Extra ändringsbudget 2016 (prop. 2015/16:47) och motstående motion i den del som gällde förslag till extra ändringsbudget för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prot. 2015/16:11.2)

till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2016 – Dags för nya tag KOM(2015) 610 (prot. 2015/16:13.2)

till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (prot. 2015/16:25.3)

till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen 2015 (prot. 2015/16:25.4)

till finansutskottet över förslagen i Vårändringsbudget för 2016 (prop. 2015/16:99) och motstående motioner som rörde utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prot. 2015/16:29.3).

EU-frågor

Under riksmötet lämnades information till utskottet inför ministerrådsmöten för kultur-, idrotts- och ungdomsfrågor av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (kulturfrågor), gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (ungdomsfrågor) samt statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet (idrottsfrågor).

Vidare hade utskottet vid tio tillfällen överläggning med regeringen i EU-frågor inför ministerrådsmöten. Regeringen företräddes vid fyra tillfällen av gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och vid tre tillfällen vardera av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet. Överläggningarna hölls om följande dokument:

Rådets förslag till slutsatser om en översyn av 2011 års resolution om EU-medlemsstaternas representation i WADA:s styrelse och om samordningen av EU:s och dess medlemsstaters ståndpunkter inför möten inom WADA (13103/15 SPORT 40 DOPAGE 7 SAN 337 JAI 764).

Rådets förslag till slutsatser om främjande av motoriska färdigheter samt fysisk aktivitet och idrott för barn (13431/15 SPORT 48 EDUC 279 JEUN 91 SAN 353).

Utkast till rådets slutsatser om kultur i EU:s yttre förbindelser, med fokus på utvecklingssamarbetet (1364/15 CULT 76 76 RELEX 871 DEVGEN 215).

Utkast till rådets slutsatser om ändring av rådets arbetsplan för kultur (2015–2018) när det gäller prioriteringen av en interkulturell dialog (13646/15 CULT 77 RELEX 872 MGR 61).

Utkast till 2015 års gemensamma rapport om genomförandet av de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet 2010–2018 (13635/15 JEUN 97 EDUC 286 SOC 634 EMPL 417 CULT 74 SAN 357).

Utkast till resolution om en EU-arbetsplan för ungdomsfrågor för 2016–2018 (13631/15 JEUN 96 EDUC 285 SOC 633 EMPL 416 CULT 73 SAN 356).

Utkast till resolution om stimulering av ungdomars politiska deltagande i Europas demokratiska liv (13850/15 JEUN 102 EDUC 291 SOC 646 EMPL 424).

Rådets förslag till slutsatser om Europeanas roll för digital tillgång till, synlighet och användning av det europeiska kulturarvet (7689/16 CULT 24 AUDIO 35 DIGIT 29 TELECOM 41 pi 35).

Rådet och företrädare för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådets förslag till slutsatser om ungdomssektorns roll i ett integrerat och sektorsövergripande tillvägagångssätt för att förebygga och bekämpa radikalisering bland ungdomar (8349/16 JEUN 31 EDUC 120 SPORT 16 CULT 31 EMPL 126 JAI 329).

Rådets förslag till slutsatser om förbättrad integritet, transparens och gott styre i stora idrottsevenemang (7363/16 SPORT 9 SOC 156 ECOFIN 246 JUR 132 FISCH 41).

Den 19 januari 2016 informerade kulturrådet Tomas Lindman, Sveriges representation i Bryssel, om aktuella EU-frågor inom kultur-, medie- och idrottsområdet. Vidare informerade utbildningsrådet Åsa Petri, Sveriges representation i Bryssel, den 8 mars 2016, om aktuella EU-frågor inom ungdomsområdet.

Under riksmötet genomförde utskottet en subsidiaritetsprövning som gällde kommissionens förslag om ändring av beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033. Utskottet gjorde den 24 augusti 2016 bedömningen att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

Uppföljnings- och utvärderingsarbete

Kulturutskottet beslutade 2015 att genomföra två uppföljnings- och utvärderingsprojekt, om dels kultursamverkansmodellen, dels målen för den statliga idrottspolitiken med inriktning på barn och unga. För att genomföra arbetet med uppföljning och utvärdering utsåg utskottet en grupp för vardera projekt.

Uppföljnings- och utvärderingsarbetet kring kultursamverkansmodellen påbörjades våren 2015 och avslutades i december 2015 (2015/16:RFR4). I februari 2016 genomförde utskottet ett seminarium med utgångspunkt i rapporten om kultursamverkansmodellen (2015/16:RFR11).

När det gäller målen för den statliga idrottspolitiken påbörjades arbetet våren 2016, och avsikten är att det ska avslutas i början av 2017.

Offentlig utfrågning och seminarium

Under riksmötet 2015/16 har en offentlig utfrågning hållits, den 25 februari 2016, på temat förutsättningar för svensk film (2015/16:RFR17). Syftet var att få underlag inför fortsatta diskussioner om svensk films framtid. Den 4 februari 2016 höll utskottet, som framgått ovan, ett seminarium om kultursamverkansmodellen (2015/16:RFR11).

Information vid utskottssammanträden

Under riksmötet 2015/16 lämnades, utöver vad som har redovisats under rubriken EU-frågor, muntlig information vid utskottssammanträden till utskottet enligt följande.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerade den 22 september 2015 om förslagen i budgetpropositionen för 2016, utgiftsområde 17. Vidare informerade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke den 15 mars 2016 om proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, Utbildningsdepartementet, informerade den 22 september 2015 om förslagen i budgetproposi-tionen för 2016, utgiftsområde 17.

Vidare fick utskottet information från företrädare för följande myndigheter, institutioner och organisationer:

Riksarkivet – den 1 oktober 2015

Museiutredningen – den 22 oktober 2015

Myndigheten för kulturanalys – den 22 oktober 2015

Utredningen för arkitektur, form och design – den 22 oktober 2015

Teaterförbundet, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Filmregissörer och Oberoende Filmares Förbund – den 10 november 2015

Riksförbundet Sveriges museer – den 19 november 2015

Film&TV-Producenterna, Folkets Hus och Parker, Sveriges Biografägareförbund, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a. och Riksföreningen Biograferna – den 19 november 2015

Statskontoret – den 1 december 2015

Statens kulturråd – den 11 februari 2016

Statens konstråd – den 23 februari 2016

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle – tisdagen den 1 mars 2016

Arbetet med en nationell biblioteksstrategi – torsdagen den 19 maj 2016

Arbetet för en positiv supporterkultur – torsdagen den 9 juni 2016

International Sámi Film Institute – torsdagen den 9 juni 2016.


Studiebesök

Utskottet gjorde följande studiebesök under riksmötet 2015/16:

Moderna museet – den 3 november 2015

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – den 2
december 2015

Sveriges Television AB – den 10 december 2015

Kungliga Operan – den 7 april 2016

Sveriges Utbildningsradio AB – den 21 april 2016

Riksbanken – den 11 maj 2016

Statens historiska museum – den 12 maj 2016

Sveriges Radio AB – den 26 maj 2016.

Inrikes studieresa

Den 11–12 april 2016 gjorde utskottet en studieresa till Östersund. Under besöket träffade utskottet bl.a. representanter för Nationellt vintersportcentrum, Östersunds fotbollsklubb, Östersunds kommun, Jamtli länsmuseum, Skidskytte-vm, Länskulturen, Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Utskottet besökte vidare asylboendet Grytan och fick information om projektet Hej främling, där nyanlända får delta i olika aktiviteter för att bl.a. lära sig svenska.

Utrikes studieresor

Bryssel

Den 16–17 september 2015 reste en delegation från kulturutskottet till Bryssel. Syftet med resan var att inhämta kunskap om EU:s beslutsprocesser och om aktuella frågor inom utskottets beredningsområde.

Under besöket hölls möten med ledamöter i Europaparlamentet, representanter för generaldirektoraten för utbildning och kultur och för kommunikationsnät, innehåll och teknik samt kommissionären Tibor Navracsics. Information om olika frågor inom utskottets beredningsområde lämnades av representanter från den svenska representationen. Delegationen bestod av Gunilla Carlsson (S), vice ordförande och delegationsledare, Aron Emilsson (SD), Saila Quicklund (M), Björn Wiechel (S), Per Lodenius (C), Isabella Hökmark (M), Bengt Eliasson (FP), Rosanna Dinamarca (V) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S). Dessutom deltog från kansliet Ann Aurén, kanslichef, och Maria Lindh Sjöström, föredragande.


Warszawa

Den 24–25 september besökte en delegation från utskottet Warszawa.

Syftet med resan var att inhämta kunskap om frågor som gäller filmpolitik och public service. Besöket omfattade möten med ledamöter i Sejmens kulturutskott, med Kulturdepartementets statssekreterare och med personer inom filmsektorn. Delegationen besökte också svenska ambassaden, polska filminstitutet, polsk tv och radio och fick en guidad visning på POLIN, museet för polska judars historia.

Delegationen bestod av Cecilia Magnusson (M), delegationsledare, Anna Wallentheim (S), Angelika Bengtsson (SD), Lars-Axel Nordell (KD), Eva Lohman (M), Cassandra Sundin (SD) och Linus Sköld (S). Dessutom deltog från kansliet föredragandena Cecilia Lekberg Sommerholt och Maria Ljungkvist.

Aalborg

Den 24–25 september 2016 deltog Agneta Gille (S) och Sara-Lena Bjälkö (SD) i Nordiskt idrottsmöte i Aalborg, Danmark.

Berlin

Eva Lohman (M) och Angelika Bengtsson (SD) deltog i International Parliamentary Conference on Combating Antisemitism den 13–15 mars 2016 i Berlin.

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016