Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

Beredningsområde

Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbets-marknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör lönebildning, 3. integration, 4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.

Anslag inom utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingår i utskottets beredningsområde.

Sammansättning m.m.

Antalet ledamöter i utskottet var 17. Vid riksmötets slut var antalet suppleanter 29. Under riksmötet hade utskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Raimo Pärssinen (S), ordförande

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Hanif Bali (M), t.o.m. den 7 juni 2016

Niklas Wykman (M), fr.o.m. den 7 juni 2016

Patrik Björck (S)

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Paula Bieler (SD)

Fredrik Malm (L)

Ali Esbati (V), tjl. fr.o.m. den 12 maj t.o.m. den 27 juli 2016

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Suppleanter

Magnus Manhammar (S)

Jenny Petersson (M), t.o.m. den 10 december 2015

Erik Andersson (M), fr.o.m. den 22 januari 2016

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Magda Rasmusson (MP), t.o.m. den 31 december 2015

Maria Ferm (MP), fr.o.m. den 2 februari 2016

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD), t.o.m. den 20 januari 2016

Penilla Gunther (KD), fr.o.m. den 20 januari 2016

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Extrasuppleant

Jenny Bengtsson (V), fr.o.m. den 13 maj t.o.m. den 16 juni 2016, fr.o.m. den 20 juni t.o.m. den 28 juli 2016

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av följande personer.

Anna-Lena Hultgård Sancini, kanslichef

Björn Länsisyrjä, föredragande, föräldraledig t.o.m. den 4 oktober 2015, tjl. fr.o.m. den 29 mars 2016

Therese Persson, föredragande, tjl. fr.o.m. den 1 januari 2016

Martin Brandorf, föredragande

Hedvig Forsselius, vik. föredragande t.o.m. den 31 oktober 2015

Cecilia Kignell, vik. föredragande fr.o.m. den 15 mars 2016

Maria Ljungkvist, extra föredragande, fr.o.m. den 18 april t.o.m. den 8 juni 2016

Maja Sjöstedt, utskottshandläggare

Nina Dakwar, utskottsassistent

Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 31 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till ca 19 timmar. Under riksmötet behandlade utskottet 6 propositioner, 4 regeringsskrivelser, 15 följdmotioner och 365 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden.

Under riksmötet beslutade utskottet om 11 betänkanden och det lämnade 3 yttranden till andra utskott.

Verksamheten har även bestått i arbete med EU-frågor. Utskottet har haft överläggningar med regeringen i olika frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet har också prövat om vissa förslag till EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet ägnade sig också åt utvärderings- och forskningsfrågor och inrättade bl. a. en uppföljnings- och utvärderingsgrupp. Utskottets ledamöter har slutligen genomfört ett antal utländska resor och besök.

Betänkanden

AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

I betänkandet behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens förslag i budget-propositionen för 2016 (2015/16:1) inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och alternativa förslag till anslagsanvisning inom utgiftsområdet från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Budgetpropositionen för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Vidare behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens proposition 2015/16:30 Avskaffande av systemet med etableringslotsar.

Utskottet tillstyrker förslaget i budgetpropositionen om anslagen för 2016 inom utgiftsområde 13 och regeringens förslag om bemyndiganden. Utskottet tillstyrker också proposition 2015/16:30 Avskaffande av systemet med etable-ringslotsar. Samtliga motionsförslag som behandlas i betänkandet avstyrks. Utgifterna för utgiftsområde 13 uppgår därmed till totalt 21 070 265 000 kronor för 2016.

Utskottet har följt upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och gör bl.a. bedömningen att det finns en tydligare redovisning av samband mellan insatser och resultat än i förra årets resultatredovisning, men utskottet bedömer det vara önskvärt att resultatredovisningen i än högre grad koncen-treras till att redovisa och bedöma faktiskt uppnådda resultat av genomförda statliga insatser i förhållande till målen.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har inte deltagit i beslutet. Dessa partier redovisar sina respektive ställningstaganden i särskilda yttranden. Vänsterpartiet har deltagit i beslutet och har lämnat ett särskilt yttrande. Sverigedemokraterna följer upp sina motioner med en reservation.

Debatten hölls den 2 december 2015 och debattiden var 3 timmar och 22 minuter. Den hade 13 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).

AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

I betänkandet behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens budgetproposi-tion för 2016 med förslag till anslag och bemyndiganden inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (prop. 2015/16:1) och alternativa förslag till anslagsanvisning inom utgiftsområdet från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Budgetpropositionen för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Utskottet behandlar också ett sextiotal motionsyrkanden om arbetsmarknadspolitiska frågor och ett tiotal motionsyrkanden om arbetslöshetsförsäkringen från den allmänna motionstiden 2015.

Utskottet tillstyrker förslaget i budgetpropositionen om anslagen för 2016 inom utgiftsområde 14 och regeringens förslag om bemyndiganden. Utgifterna för utgiftsområde 14 uppgår därmed till totalt 79 681 475 000 kronor 2016.

Utskottet har följt upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och vill framhålla att redovisningen har förbättrats i ett viktigt avseende, genom att det på ett tydligare sätt redovisas vad enskilda reformer kostar totalt, dvs. inte enbart separat redovisade på enskilda anslag. Något som skulle göra redovisningen ännu tydligare är om utgifterna för de enskilda reformerna också redovisades för varje utgiftsområde.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har inte deltagit i beslutet om anslagen för 2016. Dessa partier redovisar sina respektive ställningstaganden i särskilda yttranden. Vänsterpartiet har deltagit i beslutet och lämnat ett särskilt yttrande. Sverigedemokraterna följer upp sin mo-tion med en reservation.

Samtliga motionsyrkanden om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetslöshetsförsäkringen från den allmänna motionstiden avstyrks av utskottet. I denna del finns 15 reservationer och två särskilda yttranden.

Debatten hölls den 10 december 2015 och debattiden var 3 timmar och 19 minuter. Den hade 15 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).

AU3 Utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars

I betänkandet behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2014/15:111 Riksrevisionens rapport om utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars. Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

AU4 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (proposition 2015/16:54).

Det lagförslag som utskottet tillstyrker innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ invandrare för bosättning i kommunen. Vidare innebär förslaget att regeringen ska få utfärda föreskrifter om bl.a. kriterier för och förfarandet vid anvisning. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå yrkandena i följdmotionerna.

I betänkandet finns två reservationer (SD och V).

Debatten hölls den 27 januari 2016 och debattiden var 1 timme och 49 minuter. Den hade 9 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).

AU5 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (proposition 2015/16:62).

De ändringar i anställningsskyddslagen som utskottet tillstyrker innebär i huvudsak att den nuvarande begränsningen för allmän visstidsanställning kompletteras med en ny regel. Enligt förslaget ska en omvandling inte bara ske om anställningstiden överstiger två år under en femårsperiod, utan även om det sker under en period då tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete enligt anställningsskyddslagen följt på varandra. En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Vidare föreslås bl.a. att arbetstagare med tidsbegränsade anställningar ska få en utökad rätt till information. I propositionen lämnas även förslag på en ändring av rättelsekaraktär i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå motionsyrkanden i följdmotionerna och i motioner som väckts under den allmänna motionstiden 2015/16.

I betänkandet finns tre reservationer (SD, V).

Debatten hölls den 2 mars 2016 och debattiden var 58 minuter. Den hade 4 deltagare (S, M, SD, V).

AU6 Integration

Utskottet anser att riksdagen bör lägga regeringens skrivelse till handlingarna och avslå motionsyrkanden i följdmotionerna och i motioner som väckts under den allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet konstaterar att regeringen i sin skrivelse redogör för planerade och vidtagna åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Dessa åtgärder tar sikte på exempelvis frågor om bosättning och mottagande, insatser inom etableringsuppdraget liksom utbildningsinsatser och nyanlända invandrares kompetens. Utskottet finner därför inga skäl för riksdagen att göra några tillkännagivanden med anledning av motionsyrkandena.

I betänkandet finns sex reservationer (M, SD, C, L, KD).

Debatten hölls den 16 mars 2016 och debattiden var 2 timmar och 16 minuter. Den hade 9 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).

AU7 Arbetsrätt

Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16 om bl.a. anställningsformer, rätt till heltid, utökade möjligheter till ledighet och turordningsreglerna.

Utskottet hänvisar bl.a. till pågående utredningar och arbeten.

I betänkandet finns 24 reservationer (M, SD, C, V, L, KD) och ett särskilt yttrande (V).

Debatten hölls den 23 mars 2016 och debattiden var 1 timme och 8 minuter. Den hade 7 deltagare (S, M, SD, C, V, L, KD).

AU8 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020 m.m.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motioner och lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Utskottet hänvisar i huvudsak till pågående arbete.

I en skrivelse presenterar regeringen sin arbetsmiljöpolitik som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall samt motverka att människor utestängs från arbetslivet. Motionsyrkandena rör bl.a. frågor om företagshälsovård, kränkande särbehandling i arbetslivet, skyddsombud, arbetsmiljön inom vården och omsorgen m.m.

I betänkandet finns 14 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatten hölls den 8 juni 2016 och debattiden var 1 timme och 17 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).

AU9 Jämställdhet

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna och avslår samtliga motionsyrkanden. Utskottet hänvisar i huvudsak till pågående arbete.

Utskottet konstaterar att flera av de åtgärder som regeringen aviserat för att förbättra jämställdhetspolitiken sammanfaller med Riksrevisionens rekommendationer. Motionsyrkandena rör bl.a. en handlingsplan för mäns våld mot kvinnor, jämställdhetsintegrering, arbetets roll för ett jämställt samhälle, åtgärder mot hedersrelaterat våld och Medlingsinstitutet.

I betänkandet finns tretton reservationer (M, SD, C, V, L, KD) och tre särskilda yttranden (V, KD).

Debatten hölls den 20 juni 2016 och debattiden var 2 timmar och 39 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).

AU10 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (proposition 2015/16:135).

De ändringar i diskrimineringslagen som utskottet tillstyrker innebär att arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbuden och att en förklaring av uttrycket aktiva åtgärder införs i lagen. Förslaget innebär vidare att ett övergripande ramverk för arbetet med aktiva åtgärder anvisas, medan utformningen av de konkreta åtgärderna överlämnas till arbetsgivare respektive utbildningsanordnare att utforma i samverkan med arbetstagare respektive studenter, elever och barn. Det nuvarande kravet på en lönekartläggning för jämställda löner kvarstår, men en sådan kartläggning ska genomföras årligen i stället för vart tredje år. När det gäller formerna för dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder föreslås att dagens krav på särskilda planer ersätts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. Kravet på skriftlig dokumentation vid lönekartläggningen ändras till att omfatta arbetsgivare med minst 10 arbetstagare i stället för dagens 25. Den skriftliga dokumentationen ska enligt förslaget ske årligen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå yrkandena i följdmotionerna och yrkanden som väckts i motioner under den allmänna motionstiden 2015/16.

I betänkandet finns elva reservationer (M, SD, C, V, L, KD) och ett särskilt yttrande (SD).

Debatten hölls den 20 juni 2016 och debattiden var 1 timme och 3 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).

AU11 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden och förslag till en lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (proposition 2015/16:128).

Lagförslaget som utskottet tillstyrker innebär att en arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagare som utsätts för repressalier av sin arbetsgivare i strid med lagen ska ha rätt till skadestånd för såväl förlust som kränkning. Även inhyrda arbetstagare föreslås omfattas av repressalieskyddet. Förslaget innebär inte någon inskränkning av det skydd som kan gälla på annan grund. Den föreslagna lagen ger vidare inte någon självständig rätt att slå larm. Arbetstagare som genom att slå larm gör sig skyldiga till brott föreslås vara undantagna från lagens skydd mot repressalier. Lagen föreslås vara tvingande till arbetstagarens fördel.

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen innebär att i det mål om tillämpningen av den föreslagna lagen ska gälla sekretess hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

Den nya lagen liksom ändringen i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå yrkandena i följdmotionerna.

I betänkandet finns tre reservationer (SD, V, L).

Debatten hölls den 8 juni 2016 och debattiden var 57 minuter. Den hade 8 deltagare (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden.

AU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv m.m.

AU2y Kommissionens arbetsprogram 2016

AU3y 2016 års ekonomiska vårproposition.

EU-frågor

Subsidiarietsprövningar

Utskottet genomförde under riksmötet två subsidiarietsprövningar enligt

9 kap. 20 § i riksdagsordningen. Dessa avsåg dels kommissionens förslag till

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets

och rådets direktiv 97/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av

arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (KOM (2016) 128),

dels kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om

ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid ex-

ponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (KOM (2016) 248).

Utskottet inledde subsidiarietsprövning av dels kommissionens förslag till

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fon-

den för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphäv-

ande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 (KOM(2016) 528), dels kommis-

sionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande

av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets för-

ordning (EG) nr 2062/94 (KOM(2016) 531). Behandlingen av dessa två ären-

den fortsätter under riksmötet 2016/17.

Överläggningar

Överläggningar med regeringen enligt 7 kap. 12 § i riksdagsordningen hölls vid sammanlagt 8 tillfällen enligt följande.

Den 13 oktober 2015 med statsrådet Alice Bah Kuhnke om kommissionens direktivförslag om genomförande av principen av likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Den 22 oktober 2015 med statssekreterare Pernilla Baralt om rådsslutsatser om uppföljningen av Pekingplattformen.

Den 3 november 2015 med statsrådet Ylva Johansson dels om kommis-sionens förslag till rådsrekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden, dels om utkast till rådsslutsatser om social styrning i ett Europa för alla.

Den 2 februari 2016 dels med statsrådet Ylva Johansson om utkast till rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten, dels med statssekreterare Pernilla Baralt om utkast till rådsslutsatser om jämställdhet och hbt-personers rättigheter.

Den 12 april 2016 med statsrådet Ylva Johansson om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållandet av tjänster.

Den 17 maj 2016 med statsrådet Ylva Johansson om utkast till rådsslutsatserna En ny start för en stark och social dialog.

Den 7 juni 2016 med statsrådet Ylva Johansson om direktivförslag om ändring av direktivet om skydd av arbetstagare vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen.

Den 30 augusti 2016 med statsrådet Ylva Johansson om kommissionens meddelande Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Den 17 maj 2016 beslutade utskottet att inrätta en uppföljnings- och utvärderingsgrupp för att genomföra utskottets arbete med uppföljning och utvärdering.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Ifau) är ett forskningsinstitut med uppdrag att främja, stödja och genomföra vetenskapliga utvärderingar. Uppdraget omfattar effekter av arbetsmarknads- och utbildningspolitik, arbetsmarknadens funktionssätt och arbetsmarknadseffekterna av socialförsäkringen. Ifau ska även sprida sina resultat så att de blir tillgängliga för olika intressenter i Sverige och utomlands. Utskottet följer Ifau:s verksamhet.

Uppvaktningar m.m.

Under riksmötet lämnades – utöver vad som redovisats under rubriken EU-frågor ovan – muntlig information m.m. enligt följande.

Den 17 september 2015 av riksrevisor Susanne Ackum vid Riksrevisionen om rapporten Nyanländas etablering – är statens insatser effektiva? (RiR 2015:17).

Den 29 september 2015 dels av statsrådet Ylva Johansson om aktuella EU-frågor och budgetpropositionen för 2016 m.m., dels av prognoschef Jesper Hansson vid Konjunkturinstitutet, om konjunkturläget hösten 2015.

Den 1 oktober 2015 av enhetschef Magnus Sjöström vid Statistiska Centralbyrån, om arbetsmarknadsläget.

Den 13 oktober 2015 dels av generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsförmedlingen om aktuella frågor inom Arbetsförmedlingens verksamhet, dels av statsrådet Alice Bah Kuhnke om aktuella frågor inom området diskriminering.

Den 22 oktober 2015 av landshövding Cecilia Schelin Seidegård om Jämställdhetsutredningens betänkande.

Den 10 november 2015 dels av statsrådet Åsa Regnér om aktuella jämställdhetsfrågor, dels av generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsförmedlingen om myndighetens verksamhet under rådande situation.

Den 19 november 2015 av vice ordförande Valdis Dombrovskis vid EU-kommissionen, om aktuella ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska frågor.

Den 14 januari 2016 av generaldirektör Carina Gunnarsson vid Medlingsinstitutet, om Medlingsinstitutets verksamhet och aktuella frågor.

Den 19 januari 2016 av generaldirektör Jan-Olof Dahlgren vid Inspek-tionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), om IAF:s verksamhet och aktuella frågor.

Den 21 januari 2016 av ordförande Harald Petersson vid Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO), om SO:s verksamhet och aktuella frågor.

Den 28 januari 2016 av tillförordnad enhetschef Nina Gustafsson Åberg, projektledare Erik Trollius och revisor Fredrik Bonander vid Riksrevi-sionen om rapporten Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildningen (RiR 2015:22).

Den 2 februari 2016 av statsrådet Ylva Johansson om aktuella EU-frågor.

Den 11 februari 2016 av generaldirektör Lars Lööw vid Svenska ESF-rådet (Rådet för Europeiska socialfonden), om Svenska ESF-rådets verksamhet och aktuella frågor.

Den 10 mars 2016 av Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, och Lisa Wärn, kommunikationschef vid TCO, om TCO:s verksamhet och aktuella frågor.

Den 17 mars 2016 dels av utbildare Suzanne Primér vid Riksdagsförvaltningens enhet för it-verksamhetsstöd om den uppdaterade handledningen i hur man arbetar med sammanträdeshandlingar i både datorn och i pekplattan, dels av departementsrådet Karin Söderberg vid Arbetsmarknadsdepartementet om kommissionens direktivförslag om ändring av utsta-tioneringsdirektivet.

Den 12 april 2016 av statsrådet Ylva Johansson om kommissionens meddelande om en europeisk pelare för sociala rättigheter.

Den 28 april 2016 av ordförande Lil Ljunggren Lönnberg vid Delegationen för unga till arbete (Dua) om delegationens uppdrag och arbete.

Den 17 maj 2016 av statsrådet Ylva Johansson om kommissionens direktivförslag om ändring av utstationeringsdirektivet.

Den 7 juni 2016 av statsrådet Ylva Johansson dels om förhandlingsläget när det gäller kommissionens förslag till reviderat utstationeringsdirektiv i ljuset av att tröskelvärdet för ett s.k. gult kort uppnåtts och att Sverige vid behov kommer att föra fram de ståndpunkter som tidigare förankrats i arbetsmarknadsutskottet, dels allmänt om årets rekommendationer på sysselsättningsområdet.

Den 9 juni 2016 av verkställande direktören Monica Lingegård vid Samhall, om Samhalls verksamhet.

Den 30 augusti 2016 av Allan Larsson, kommissionsordförande Junckers särskilde rådgivare för kommissionens meddelande om Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter.

Utrikes resor

Den 13–20 februari 2016 gjorde utskottet en studieresa till USA i syfte att studera arbetsmarknads-, integrations- och jämställdhetspolitik.

Den 3 mars 2016 deltog Annelie Karlsson (S) och Christian Holm Barenfeld (M) i ett interparlamentariskt utskottsmöte i Bryssel om kvinnor på flykt.

Den 14–18 mars 2016 deltog Ann-Christin Ahlberg (S) och Annika Qarlsson (C) i FN:s kvinnokommissions (CSW) möte i New York.

Den 17–18 mars 2016 deltog Helén Pettersson (S) vid en interparlamentarisk konferens i Turin om Europarådets sociala stadga och om sociala rättigheter i Europa.

Den 4 maj 2016 gjorde Katarina Brännström (M) och Patrik Björck (S) en studieresa till Köpenhamn för att studera den danska modellen i förhållande till utstationering m.m.

Den 18 maj 2016 deltog Patrik Björck (S) och Christian Holm Barenfeld (M) i ett interparlamentariskt möte i Paris om hållbart företagande (CSR) och utstationering av arbetstagare.

Den 6–9 september 2016 gjorde utskottet en studieresa till Kanada i syfte att studera arbetsmarknads- och integrationspolitik.

Utländska besök

Företrädare för utskottet har tagit emot utländska delegationer enligt följande.

Den 17 september 2015 deltog Ann-Christin Ahlberg (S) och Jenny Petersson (M) i ett möte med Iraks talman Dr. Saleem Al-Jbori.

Den 21 september 2015 deltog Elisabeth Svantesson (M), Annelie Karlsson (S), Christian Holm Barenfeld (M) och Helén Pettersson (S) i ett möte med en delegation från Kanadas parlament som hölls gemensamt med socialförsäkringsutskottet.

Den 3 november 2015 deltog Ali Esbati (V) i ett möte med ambassadör William Swing, generaldirektör för International Organisation for Migra-tion (IOM).

Den 4 november 2015 deltog Ann-Christin Ahlberg (S) i talman Urban Ahlins möte med tunisiske presidenten Béji Caïd Essebsi.

Den 11 november 2015 deltog Ann-Christin Ahlberg (S) och Jenny Petersson (M) i ett möte med den italienska parlamentarikern Elena Centemero.

Den 7 april 2016 deltog Ann-Christin Ahlberg (S), Christian Holm Barenfeld (M), Eva-Lena Jansson (S) och Désirée Pethrus (KD) i ett möte med tyska Bundestags utskott för familjefrågor.

Den 26 maj 2016 deltog Katarina Brännström (M), Patrik Björck (S), Christian Holm Barenfeld (M) och Paula Bieler (SD) i ett möte med den tysk-nordiska parlamentariska vänskapsgruppen från tyska Bundestag.

Den 26 maj 2016 deltog Raimo Pärssinen (S) och Elisabeth Svantesson (M) i ett talmansmöte med Finlands talman Maria Lohela.

Den 26 maj 2016 deltog Raimo Pärssinen (S), Patrik Björck (S) och Paula Bieler (SD) i ett möte med Finlands talman Maria Lohela som hölls gemensamt med socialförsäkringsutskottet.

Den 26 maj 2016 deltog Patrik Björck (S), Eva-Lena Jansson (S) och Fredrik Malm (L) i ett möte med Palestinas utrikesminister Dr. Riad Malki.

Den 2 juni 2016 deltog Désirée Pethrus (KD) i ett möte med Frans Timmermans, vice ordförande för kommissionen.

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.