Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2011/12

utskottsdokument 2011/12:2B0A3D

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2011/12

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde m.m.

Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1) arbetsmarknadspolitik, 2) arbetslivspolitik med arbetsrätt, 3) integration, 4) åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte hör till något annat utskotts beredning samt 5) jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.

Anslag inom utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingår i utskottets beredningsområde. Anslag med anknytning till frågor enligt 3–5 ovan hör till utgiftsområde 13 medan frågor enligt 1–2 hör till utgiftsområde 14.

Utskottets sammansättning m.m.

Antalet ordinarie ledamöter i utskottet var 17. Vid riksmötets slut var antalet suppleanter 29. Utskottet hade följande sammansättning.

Ledamöter

Tomas Tobé (M), ordförande (t.o.m. den 18 juni 2012)

Elisabeth Svantesson (M), ordförande (fr.o.m. den 19 juni 2012)

Ylva Johansson (S), vice ordförande

Maria Plass (M)

Raimo Pärssinen (S)

Katarina Brännström (M)

Maria Stenberg (S)

Gustav Nilsson (M)

Patrik Björck (S)

Hans Backman (FP)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Annika Qarlsson (C)

Johan Andersson (S)

Hanif Bali (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Lars-Axel Nordell (KD) (t.o.m. den 23 februari 2012)

Andreas Carlson (KD) (fr.o.m. den 24 februari 2012)

Sven-Olof Sällström (SD)

Josefin Brink (V)

Suppleanter

Jenny Petersson (M)

 

Kerstin Nilsson (S)

 

Lotta Olsson (M) (t.o.m. den 29 mars 2012)

 

Lotta Finstorp (M) (fr.o.m. den 20 april 2012)

 

Ingemar Nilsson (S)

 

Pia Hallström (M)

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

Jan Ericson (M)

 

Arhe Hamednaca (S)

 

Ismail Kamil (FP)

 

Christina Karlsson (S)

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

Ulf Holm (MP) (t.o.m. den 11 mars och fr.o.m. den 21 maj 2012)

 

Ann-Louise Hansson (MP) (fr.o.m. den 12 mars t.o.m. den 20 maj 2012)

 

Marta Obminska (M)

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

Penilla Gunther (KD)

 

Erik Almqvist (SD)

 

Christina Höj Larsen (V)

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

Helene Petersson (S)

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

Tina Acketoft (FP)

 

Anita Brodén (FP)

 

Emil Källström (C) (t.o.m. den 13 oktober 2011)

 

Göran Lindell (C) (fr.o.m. den 14 oktober 2011)

 

Torbjörn Björlund (V)

 

William Petzäll (SD) (t.o.m. den 29 september 2011)

 

Margareta Sandstedt (SD) (fr.o.m. den 18 november 2011)

 

Thoralf Alfsson (SD) (t.o.m. den 12 april 2012)

 

Johnny Skalin (SD) (fr.o.m. den 13 april 2012)

 

Lars-Axel Nordell (KD) (fr.o.m. den 24 februari 2012)

 

Anton Abele (M) (fr.o.m. den 20 april 2012)

 

Désirée Pethrus (KD) (t.o.m. den 23 februari och fr.o.m. den 13 mars 2012)

 

Extrasuppleant

Hannes Beckman (M) (fr.o.m. den 14 december 2011 t.o.m. den 24 februari 2012)

 

 

Samtliga riksdagspartier hade ordinarie företrädare i utskottet. Som framgår av förteckningen företrädde sex av ledamöterna Socialdemokraterna och fem Moderaterna. Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna hade en ledamot vardera.

Presidium

I utskottets presidium ingick ordföranden Tomas Tobé (M) (t.o.m. den 18 juni 2012) och vice ordföranden Ylva Johansson (S). Elisabeth Svantesson (M) valdes till ny ordförande den 19 juni 2012.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av följande personer.

Gunilla Upmark, kanslichef (t.o.m. den 31 augusti 2012)

Anna-Lena Hultgård Sancini, anställd (fr.o.m. den 13 augusti 2012), kanslichef (fr.o.m. den 1 september 2012)

Elise-Marie (Lise) Donovan, föredragande

Lars Davidsson, föredragande

Lenita Freidenvall, föredragande

Linda Backman, utskottshandläggare

Mimi Axelsson, utskottsassistent

Utskottets verksamhet m.m.

Utskottet avlämnade 14 betänkanden, varav 5 utlåtanden, och beslutade om 6 yttranden till andra utskott enligt följande.

Betänkanden

AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

AU3 Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–
2020)

AU4 Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska
unionens program för social förändring och social innovation

AU5 Arbetsmiljö

AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014

AU7 En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare

AU8 Arbetslöshetsförsäkringen

AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor

AU10 Grönbok om omstruktureringar och planering för förändringar

AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkrings-tjänster m.m.
AU12 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m.

AU13 Frågor om ledighet och anställningsformer

AU14 Subsidiaritetsprövning av förslag till Monti II-förordning

Yttranden

AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, till finansutskottet

AU2y Barnfattigdom, till socialutskottet

AU3y Kommissionens arbetsprogram 2012, till utrikesutskottet

AU4y Soldatanställningar i Försvarsmakten, till försvarsutskottet

AU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, till konstitutionsutskottet

AU6y 2012 års ekonomiska vårproposition, till finansutskottet


Följande kan nämnas om betänkandena.

AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens budgetproposition för 2012 med förslag till anslag på utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Utgiftsområde 13 omfattar områdena integrationspolitik, politik mot diskriminering och jämställdhetspolitik. Ramen för utgiftsområdet uppgår för 2012 till ca 8,4 miljarder kronor. Medelsanvisningen inom utgiftsområdet hänför sig främst till anslag för insatser i samband med flyktingmottagande.

I fråga om integrationspolitiken ställde sig utskottet positivt till regeringens tydliga inriktning på att nyanlända invandrare snabbt ska få jobb och lära sig svenska. På diskrimineringsområdet framhöll utskottet vikten av att fortsätta arbetet med att förebygga diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. När det gäller jämställdhet ansåg utskottet att fortsatta reformer är nödvändiga för att utveckla och förstärka jämställdheten inom alla samhällsområden. Sammanfattningsvis ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till fördelning på anslag på utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, liksom de förslag om bemyndiganden och om ändrad finansiering av hemutrustningslån som regeringen lade fram. Oppositionspartiernas alternativa anslagsförslag på utgiftsområdet avvisades av utskottet.

Sammanlagt 9 reservationer och 6 särskilda yttranden lämnades av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Debatten hölls den 7 december 2011, debattid 2 timmar och 30 minuter, 12 deltagare (2 S, 3 M, MP, FP, C, SD, 2 V, KD).

AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

I detta betänkande behandlade utskottet huvudsakligen regeringens budgetproposition för 2012 med förslag till anslag på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Ramen för utgiftsområdet uppgår för 2012 till ca 70,5 miljarder kronor. Betänkandet är indelat i fyra huvudavsnitt.

I det första huvudavsnittet behandlade utskottet regeringens förslag om att riksdagen ska godkänna mål för arbetsmarknadspolitiken och arbetslivspolitiken. Utskottet hade inget att invända mot de mål som regeringen föreslagit.

I det andra huvudavsnittet behandlade utskottet regeringens och oppositionspartiernas budgetförslag på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Utskottet välkomnade att alliansregeringen föreslagit ett arbetsmarknadspaket på sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012–2014. På arbetslivsområdet framhöll utskottet bl.a. att det ser mycket positivt på den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitik som regeringen tagit fram. När det gäller oppositionspartiernas alternativa förslag konstaterade utskottet att budgetmotionerna gör det tydligt att det saknas ett gemensamt alternativ till alliansregeringens politik. Utskottet anförde att oppositionspartierna, liksom tidigare, har kraftiga återställare av regeringens förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som sina budgetmässigt tyngsta poster på beredningsområdet, vilket utskottet avvisade. Sammanfattningsvis ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till fördelning på anslag på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, liksom de bemyndiganden som regeringen föreslog. Oppositionspartiernas alternativa anslagsförslag på utgiftsområdet avvisades av utskottet.

I det tredje huvudavsnittet behandlades regeringens skrivelse 2010/11:134 med anledning av Riksrevisionens rapport Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen – omställningsförsäkring eller yrkesförsäkring? (RiR 2011:1) och en följdmotion från Sverigedemokraterna. Eftersom de säsongsarbetslösa är en liten och minskande grupp bland de arbetssökande har regeringen inte för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av rapporten och anser granskningsrapporten slutbehandlad. Utskottet, som ställde sig bakom regeringens bedömningar, avstyrkte motionen och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse 2010/11:134 till handlingarna.

I det fjärde huvudavsnittet behandlade utskottet ett drygt sextiotal motionsyrkanden väckta under den allmänna motionstiden hösten 2011 i frågor om arbetsmarknadspolitik och arbetslivspolitik. Utskottet avstyrkte motionerna, medan företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet följde upp bl.a. sina parti- och kommittémotioner.

Sammanlagt 18 reservationer och 8 särskilda yttranden lämnades av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Debatten hölls den 14 december 2011, debattid 4 timmar och 43 minuter, 12 deltagare (3 S, 3 M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU3 Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(2014–2020)

Utskottet gjorde i utlåtandet en subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020), KOM(2011) 608. Enligt utskottet var förslaget i sitt dåvarande skick inte förenligt med subsidiaritetsprincipen eftersom åtgärder av det slag som avsågs i förslaget borde vara varje medlemsstats eget ansvar. Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle besluta att avge ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande i enlighet med 10 kap. 6 § riksdagsordningen. Företrädarna för Socialdemokraterna lämnade en reservation till utlåtandet. Debatten hölls den 30 november 2011, debattid 22 minuter, 2 deltagare (S, M).


AU4 Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation

I utlåtandet gjorde utskottet en subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation, KOM(2011) 609. Enligt utskottet var den del av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation som avsåg mikrofinansiering och socialt entreprenörskap, i sitt dåvarande skick, inte förenligt med subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle besluta att avge ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den innebörden. Företrädarna för Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lämnade reservationer till utlåtandet. Debatten hölls den 30 november 2011, debattid 12 minuter, 4 deltagare (S, SD, V, KD).

AU5 Arbetsmiljö

I betänkandet behandlades 45 motionsyrkanden om arbetsmiljöfrågor som var väckta under den allmänna motionstiden hösten 2011. Motionsyrkandena handlade bl.a. om förstärkning av arbetsmiljöarbetet, dödsolyckor i arbetslivet, företagshälsovård, skyddsombud och den psykosociala arbetsmiljön. En del av motionerna behandlades i s.k. förenklad ordning och utskottet hänvisade då till ställningstaganden som gjorts tidigare under valperioden. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

Sammanlagt 10 reservationer lämnades av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Debatten hölls den 16 februari 2012, debattid 2 timmar och 41 minuter, 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014

Utskottet behandlade i detta betänkande regeringens skrivelse Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014 (skr. 2011/12:3). I betänkandet behandlades också följdmotioner med anledning av skrivelsen och motioner om vissa relaterade frågor väckta under den allmänna motionstiden hösten 2011. Totalt 32 motionsyrkanden behandlades.

Utskottet framhöll i sitt ställningstagande värdet av en sammanhållen satsning för att hantera de problem som finns i fråga om bristande jämställdhet. Utskottet uttalade sitt stöd för regeringens inriktning av jämställdhetspolitiken och välkomnade att regeringen avser att återkomma till riksdagen 2012 med en redovisning av genomförda insatser och resultat.

Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

Sammanlagt 12 reservationer och 2 särskilda yttranden lämnades av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Debatten hölls den 14 mars 2012, debattid 2 timmar och 39 minuter, 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU7 En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare

Utskottet granskade i detta utlåtande kommissionens meddelande Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare, KOM(2011) 455 i enlighet med bestämmelserna 10 kap. 5 § i riksdagsordningen. Meddelandet ger en överblick över de utmaningar EU står inför och innehåller rekommendationer och förslag på insatser och åtgärder som olika aktörer kan vidta för att främja integrationen.

Utskottet ställde sig i huvudsak positivt till kommissionens meddelande. Tankegångarna och sättet att angripa integrationsfrågorna på låg enligt utskottets bedömning relativt nära hur integrationsarbetet bedrivs i Sverige. Utskottet underströk vikten av öppenhet och tolerans i det europeiska samarbetet och av att migranters mänskliga rättigheter värnas. Utskottet framhöll att EU behöver migration för att mildra effekterna av den demografiska utvecklingen och öka den globala konkurrenskraften. Två motivreservationer lämnades av företrädarna för Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Debatten hölls den 21 mars 2012, debattid 59 minuter, 6 deltagare (S, M, C, SD, V, KD).

AU8 Arbetslöshetsförsäkringen

I detta ärende behandlades motioner från den allmänna motionstiden hösten 2011 som avser arbetslöshetsförsäkringen. Allmänna principer för försäkringen, hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och villkoren för rätt till ersättning är några av de frågor som behandlades i betänkandet. Andra frågor rörde bl.a. förtroendevaldas situation och försäkringens regelverk när det gäller företagande och bisyssla. I betänkandet behandlades sammanlagt 47 yrkanden. Av dessa behandlades 20 yrkanden i förenklad ordning. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

Sammanlagt 12 reservationer och 2 särskilda yttranden lämnades av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Debatten hölls den 18 april 2012, debattid 2 timmar och 44 minuter, 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse ILO:s rekommendation (nr 200) om hiv/aids och arbetslivet (skr. 2011/12:16) och en följdmotion med anledning av skrivelsen. Genom skrivelsen informerades riksdagen om rekommendationen om hiv/aids och arbetslivet som antogs i juni 2010 av Internationella arbetskonferensen. Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

I ärendet behandlades också 42 motionsyrkanden om vissa arbetsrättsliga frågor som väcktes under den allmänna motionstiden hösten 2011. Motionsyrkandena handlade bl.a. om rätten för arbetsgivare att ställa vissa frågor, övriga integritetsfrågor i arbetslivet, turordningsfrågor och solidariskt entreprenörsansvar. En del av yrkandena behandlades i förenklad ordning och utskottet hänvisade då till ställningstaganden som gjorts tidigare under valperioden.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i utstationeringssituationer. Utskottet föreslog i detta sammanhang att tre S-motioner delvis borde bifallas. Övriga motioner avstyrktes. I dessa delar lämnade företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet totalt 10 reservationer. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lämnade dessutom var sitt särskilt yttrande. Debatten hölls den 28 mars 2012, debattid 2 timmar och 27 minuter, 8 deltagare (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD).

AU10 Grönbok om omstruktureringar och planering för förändringar

Utskottet behandlade i utlåtandet kommissionens grönbok Omstruktureringar och planering för förändringar: Vilka lärdomar kan vi dra av de senaste årens erfarenheter?, KOM(2012) 7. Kommissionen sammanfattar i grönboken hur den uppfattar att medlemsstaterna hanterat den ekonomiska krisen när det gäller omstruktureringar i företag och deras sociala konsekvenser. Mot bakgrund av denna sammanfattning ställer kommissionen ett antal frågor som man ber intressenter att besvara.

Utskottet redovisade i utlåtandet de ställningstaganden som partiernas företrädare nyligen gjort i en del av de frågor som grönboken tar upp. Bland annat mot bakgrund av dessa ställningstaganden ansåg utskottet inte att granskningen av grönboken gav anledning till något ytterligare ställningstagande. Därför föreslog utskottet att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna. Ingen debatt hölls i ärendet.

AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.

Utskottet behandlade i detta betänkande regeringens proposition 2011/12:122 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster och en motion som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlades också 67 motionsyrkanden om diskriminering och vissa relaterade frågor från den allmänna motionstiden hösten 2010 respektive 2011. 

I propositionen föreslås att det generella undantaget i diskrimineringslagen (2008:567) från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster tas bort. I stället ska det införas ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön har använts som en faktor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 december 2012, och regeringen föreslår att kravet på könsneutrala beräkningar ska gälla nya försäkringsavtal efter denna tidpunkt.

Utskottet ställde sig bakom förslagen i propositionen och avstyrkte alla motionsyrkanden utom de som handlade om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som en form av diskriminering.

Med anledning av ett antal motioner föreslog en utskottsmajoritet bestående av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ett tillkännagivande om förbud mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Tillkännagivandet avser att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag med denna innebörd. Företrädarna för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig på denna punkt och ansåg att motionerna skulle avslås.

Sammanlagt 15 reservationer och 2 särskilda yttranden lämnades av företrädarna för Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Debatten hölls den 13 juni 2012, debattid 3 timmar och 4 minuter, 11 deltagare (2 S, M, MP, FP, C, SD, 2 V, 2 KD).

AU12 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m.

Utskottet behandlade i detta betänkande proposition 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m. och tre motioner som väckts med anledning av propositionen. I propositionen behandlas fyra separata förslag, utan direkt koppling till varandra:

-  Kammarrätternas sammansättning ändras på så sätt att nämndemän inte längre ska medverka i kammarrätt i mål enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring eller lagen om arbetslöshetskassor.

-  Kommuner ska ges en möjlighet att samverka om att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare. Kommunernas skyldigheter enligt lagen om offentlig upphandling påverkas inte av förslaget.

-  Ändringar görs i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetsmarknadspolitiska program och inkomstskattelagen för att skapa en mer ändamålsenlig struktur på det arbetsmarknadspolitiska regelverket.

-  Systemet med att Arbetsförmedlingen kan begränsa byggverksamheten genom byggnadstillstånd och på så sätt jämna ut byggverksamheten över tid med hänsyn till byggarbetsmarknaden upphävs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012, och det föreslås att de ändrade reglerna i inkomstskattelagen ska tillämpas på ersättningar och stöd som betalas ut efter den 30 juni 2012.

Utskottet ställde sig bakom förslagen i propositionen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig i en gemensam reservation bakom två motioner som yrkar avslag på propositionen i den del som gäller nämndemannamedverkan i kammarrätten. Företrädarna för Sverigedemokraterna följde i en reservation upp en motion om ett tillkännagivande om ett femte kunskapsmål i samhällsorienteringen. Debatten hölls den 24 maj 2012, debattid 1 timme och 33 minuter, 8 deltagare (S, M, MP, 2 FP, C, SD, V).

AU13 Frågor om ledighet och anställningsformer

I betänkandet behandlades 42 motionsyrkanden om ledighets- och arbetstidsfrågor och om tidsbegränsade anställningsformer. Merparten av motionerna var väckta under den allmänna motionstiden hösten 2011. Motionsyrkandena handlade bl.a. om olika förändringar av de tidsbegränsade anställningsformerna i lagen om anställningsskydd, en förlängning av rätten till förkortad arbetsdag för föräldrar, en översyn av semesterlagen och rätt till heltid. En del av yrkandena behandlades i förenklad ordning och utskottet hänvisade då till ställningstaganden som gjorts tidigare under valperioden. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

Sammanlagt 11 reservationer lämnades av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Debatten hölls den 30 maj 2012, debattid 2 timmar och 4 minuter, 9 deltagare (S, M, 2 MP, FP, C, SD, V, KD).

AU14 Subsidiaritetsprövning av förslag till Monti II-förordning
I utlåtandet gjorde utskottet en subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster, KOM(2012) 130, den s.k. Monti II-förordningen. Enligt utskottet var förslaget inte förenligt med subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle besluta att avge ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den innebörden. Ärendet beslutades den 10 maj 2012 utan föregående debatt.

EU-frågor

a) Med anknytning till ärendebehandling. Som redovisats ovan har utskottet i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 5 § riksdagsordningen i utlåtande AU7 granskat kommissionens meddelande Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare, KOM(2011) 455, och i utlåtande AU10 granskat kommissionens grönbok Omstruktureringar och planering för förändringar: Vilka lärdomar kan vi dra av de senaste årens erfarenheter?, KOM(2012) 7.

I betänkande AU11 behandlade utskottet bl.a. regeringens proposition Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster (prop. 2011/12:122) och en motion väckt med anledning av propositionen. I propositionen föreslogs att det generella undantaget i diskrimineringslagen (2008:567) från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster skulle tas bort. I stället föreslogs att ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön har använts som en faktor. I lagförslaget hade bl.a. beaktats en dom från EU-domstolen (EU-domstolens dom i mål C-236/09 Test-Achats) och Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG på försäkringar.

Utskottets yttrande AU3y Kommissionens arbetsprogram 2012 som lämnades till utrikesutskottet hade också anknytning till EU-frågor.

b) Allmän EU-information från regeringen (genom arbetsmarknadsminister Hillevi Engström eller statssekreterare Bettina Kashefi respektive integrationsminister Erik Ullenhag, samtliga från Arbetsmarknadsdepartementet och genom jämställdhetsminister Nyamko Sabuni från Utbildningsdepartementet) lämnades vid sex tillfällen enligt följande.

-  Den 22 september 2011 av Engström om informellt ministerrådsmöte och kommande Epsco-möte, förordning om strukturfonder, kontinuerligt arbete med sysselsättningsstrategin inom EU 2020, förslag till rådsslutsatser om åldrande, mammaledighetsdirektivet, förordning om samordning av sociala trygghetssystem, direktivförslag om säsongsarbetare respektive företagsinterna förflyttningar av personal, utstationeringsdirektivet och dess tillämpning och arbetstidsdirektivet.

-  Den 13 oktober 2011 av Ullenhag om bl.a. bristande tillgänglighet som diskriminering, utökat skydd mot åldersdiskriminering, antidiskrimineringsdirektivet och romer.

-  Den 18 oktober 2011 av Sabuni om bl.a. jämställdhetsinstitutet i Vilnius, Litauen (EIGE), informella ministermötet i Krakow den 21 oktober 2011 och mammaledighetsdirektivet.

-  Den 24 januari 2012 av Engström om det danska ordförandeskapet, Europa 2020-strategin, den årliga tillväxtrapporten och den gemensamma sysselsättningsrapporten, utstationeringsdirektivet och Monti II-förordningen, Europeiska globaliseringsfonden och programmet för social förändring och social innovation, Europeiska socialfonden, mammaledighetsdirektivet, direktivet om elektromagnetiska fält, kommissionens rapport om regelförenkling för mikroföretag, migrationsdirektiven och övriga kommande förslag från kommissionen.

-  Den 5 juni 2012 av Kashefi om rådets rekommendation om Sveriges nationella reformprogram för 2012, KOM(2012) 328, informella mötet med Epsco-rådet den 25 april 2012, Europeiska globaliseringsfonden (2014–2020), programmet för social förändring och innovation, ändringsdirektivet om elektromagnetiska fält och kommissionens sysselsättningspaket.

-  Den 28 augusti 2012 av Kashefi om de frågor som väntades komma upp på Epsco-rådets möte den 4 oktober; direktivet om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet, policydebatt om bl.a. ungdomsarbetslöshet, Emco-dokument om principer för en väl fungerande arbetsmarknad och Europeiska socialfonden.

c) Överläggning enligt 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen med regeringen (arbetsmarknadsminister Engström eller statssekreterare Kashefi respektive integrationsminister Ullenhag, samtliga från Arbetsmarknadsdepartementet, och jämställdhetsminister Sabuni eller statssekreteraren Amelie von Zweigbergk från Utbildningsdepartementet) hölls sammanlagt vid 11 tillfällen enligt följande.

-  Den 22 september 2011 med Engström om dels rådsslutsatser om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättandet av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter, dels kommissionens förslag till direktiv om elektromagnetiska fält i arbetsmiljön, KOM (2011) 348.

-  Den 13 oktober 2011 dels med Ullenhag om den svenska ståndpunkten gällande meddelandet om Europeiska agendan för integration av tredjelandsmedborgare, KOM(2011) 455, dels med Kashefi om utkast till rådsslutsatser om åldrande som en möjlighet för arbetsmarknaden och utvecklingen av samhälleliga tjänster.

-  Den 18 oktober 2011 med Sabuni om den svenska ståndpunkten om rådsslutsatser om uppföljning av Pekingplattformen.

-  Den 10 november 2011 med Kashefi om rådsslutsatser om Europa 2020-strategins genomförande.

-  Den 29 november 2011 med Ullenhag om rådslutssatser om Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare, KOM(2011) 455.

-  Den 20 december 2011 med Engström om kommissionens förslag till dels förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020), KOM(2011) 608, dels förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation, KOM(2011) 609.

-  Den 24 januari 2012 med Engström om rådsslutsatser om den årliga tillväxtrapporten och den gemensamma sysselsättningsrapporten: prioriterade åtgärder inom sysselsättning och sociala frågor.

-  Den 12 april 2012 med Engström om kommissionens förslag till dels förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster, KOM(2012) 130, dels direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, KOM(2012) 131.

-  Den 17 april 2012 med von Zweigbergk om rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av Pekingplattformen: ”Kvinnor och miljö”.

-  Den 31 maj 2012 med Kashefi om kommissionens förslag till direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, KOM(2012) 131.

-   Den 28 augusti 2012 med Kashefi om utkast till rådsslutsatser om insatser mot ungdomsarbetslöshet.

d) Subsidiaritetsprövning. Subsidiaritetskontroll enligt artikel 5.3 i EU-fördraget och 10 kap. 6 § riksdagsordningen för att pröva om ett utkast till lagstiftningsakt strider mot subsidiaritetsprincipen.

Kommissionen översände under riksmötet 2011/12 sex ärenden till riksdagen som blev föremål för subsidiaritetsprövning av arbetsmarknadsutskottet enligt följande.

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006, KOM(2011) 607.

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020), KOM(2011) 608.

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation, KOM(2011) 609.

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden, KOM(2011) 772.

-  Europeiska kommissionens förslag till rådets förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster, den s.k. Monti II-förordningen, KOM(2012) 130.

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, KOM(2012) 131.

I tre av subsidiaritetsprövningarna beslutade utskottet att föreslå att riksdagen skulle avlämna motiverade yttranden (jfr utlåtande AU3, AU4 och AU14), vilket också blev riksdagens beslut. Sveriges riksdag och 11 ytterligare nationella parlament, vilket representerar mer än en tredjedel av de röster som tilldelats de nationella parlamenten, opponerade sig (varje parlament har två röster) mot EU-kommissionens förslag om Monti II-förordningen (utlåtande AU14), vilket för första gången sedan möjligheten infördes resulterade i ett s.k. gult kort. Ett gult kort innebär att EU-kommissionen måste ompröva förslaget och besluta att antingen vidhålla förslaget, ändra eller dra tillbaka det. Kommissionen meddelade i början av september 2012 sin avsikt att dra tillbaka förslaget. I övriga fall ansåg utskottet att förslagen inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

Behandling av rapporter från Riksrevisionen

Utskottet behandlade i betänkande AU2 regeringens skrivelse 2010/11:134 med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen – omställningsförsäkring eller yrkesförsäkring? (RiR 2011:1).

Två granskningsrapporter från Riksrevisionen överlämnades under riksmötet till utskottet, DO och diskrimineringsfrågorna (RiR 2012:3) och Effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor (RiR 2012:9).

Riksrevisorn Gudrun Antemar med medarbetare informerade den 15 mars 2012 om granskningsrapporten om DO och diskrimineringsfrågorna och den 8 maj 2012 om granskningsrapporten om effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor. Fortsatt beredning skulle ske under följande riksmöte.

Uppföljning och utvärdering m.m.

Sedan en lång tid tillbaka gör kansliet en sammanställning med några veckors mellanrum i form av ett nyhetsbrev, AU-Hänt, som distribueras med e-post till utskottets ledamöter och andra intressenter. Där redovisas förutom sådant som har direkt anknytning till ärendehanteringen bl.a. olika statistiska data, prognoser, utredningar, forskningsrapporter m.m. med anknytning till beredningsområdet. Under verksamhetsåret fanns det i dessa nyhetsblad ett nittiotal länkar till olika slags uppföljningar och utvärderingar. Tanken enligt ett tidigare principbeslut i utskottet om uppföljning och utvärdering är att nyhetsbrevet ska kunna ge uppslag till lämpliga ämnen för fördjupade studier.

Uppvaktningar m.m.

Under riksmötet lämnades – utöver vad som redovisats under rubriken EU-frågor ovan – muntlig information m.m. enligt följande.

-  Den 22 september 2011 av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, biträdd av statssekreteraren Bettina Kashefi, kanslirådet Klas Falk, departementsråden Anders Kessling, och Anna Billgren, departementssekreteraren Charlotte Hakelius, kanslirådet Hedvig Forsselius och departementssekreteraren Ann-Sofie Daleng, samtliga från Arbetsmarknadsdepartementet, om det aktuella läget på arbetsmarknaden, budgetpropositionen 2012 och propositionslistan.

-  Den 27 september 2011 av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, chefen för programenheten Gert Sternskog, chefen för avdelningen integration och etablering Marie Linell Persson och chefen för analysavdelningen Clas Olsson, samtliga från Arbetsförmedlingen, om verksamheten vid myndigheten och arbetet med matchning, arbetsmarknadsläget och en återrapportering av garantiprogrammen.

-  Den 10 november 2011 av förste vice riksbankschefen Svante Öberg, åtföljd av prognoschefen Christina Nyman och seniora ekonomen Maria Sjödin, samtliga från Riksbanken.

-  Den 24 november 2011 av prognoschefen Jesper Hansson och ekonomen Helena Kaplan, båda från Konjunkturinstitutet, om konjunkturläget.

-  Den 8 december 2011 av biträdande generaldirektören Jan-Olof Dahlgren och prognoschefen Tord Strannefors, båda från Arbetsförmedlingen, om prognoser för 2012 och 2013.

-  Den 31 januari 2012 av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, biträdande generaldirektören Jan-Olof Dahlgren och chefen för ledningsstaben http://www.arbetsformedlingen.se/images/18.64d282e12fd576d91d80004120/wiklander_st.jpgChristina Storm Wiklander, om myndighetens verksamhet.

-  Den 13 mars 2012 av statssekreteraren Bettina Kashefi, biträdd av politiskt sakkunnige Edward Hamilton, ämnesrådet och gruppchefen Jasmina Hopstadius, ämnesrådet Johannes Sjögren och departementssekreteraren Petra Capelle, samtliga från Arbetsmarknadsdepartementet, om beredningen av Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda (SOU 2011:54).

-  Den 15 mars 2012 av riksrevisorn Gudrun Antemar, granskningsenhetschefen Charlotta Gustafsson och revisionsdirektören Ulf Andersson, samtliga från Riksrevisionen, om DO och diskrimineringsfrågorna (RiR 2012:3).

-  Den 27 mars 2012 av biträdande generaldirektören Jan-Olof Dahlgren, chefen för avdelningen rehabilitering till arbete Henrietta Stein och chefs-juristen Joanna Berlin, samtliga från Arbetsförmedlingen, om myndighetens kontroll av arbetsgivares försäkringar, m.m.

-  Den 8 maj 2012 dels av Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg och utvecklingssamordnaren Christine Gilljam, båda från Diskrimineringsombudsmannen, om myndighetens uppdrag och verksamhet, dels av riksrevisorn Gudrun Antemar, biträdande enhetschefen Torkel Nyman, programansvarige Jesper Antelius och projektledaren Christian Andersson, samtliga från Riksrevisionen, om granskningsrapport Effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor (RiR 2012:9).

-  Den 10 maj 2012 av utredaren Cristina Husmark Pehrsson, om den s.k. FunkA-utredningen Sänkta trösklar – högt i tak (SOU 2012:31).

-  Den 22 maj 2012 av ordföranden Ingrid Burman och intressepolitiske chefen Mikael Klein, båda från Handikappförbunden, samt ordföranden Maria Johansson från DHR, gällande frågan om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

Utfrågningar m.m.

Den 24 maj 2012 arrangerade arbetsmarknadsutskottet ett offentligt seminarium om arbetsmarknadspolitik i kommunerna. Vid seminariet medverkade fil.dr Katarina Thorén som presenterade sin rapport Kommunal arbetsmarknadspolitik – en kunskapsöversikt över åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare. Deltog gjorde även representanter för Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting, fackförbundet Kommunal, Solna stad och Södertälje kommun. Rapporten och stenografiska uppteckningar från seminariet finns samlade i Arbetsmarknadspolitik i kommunerna (2011/12:RFR15).

Den 31 maj 2012 arrangerade arbetsmarknadsutskottet ett offentligt kunskapsseminarium om EU:s utstationeringspaket. Vid seminariet medverkade representanter för EU-kommissionen i Sverige, arbetsmarknadens parter, forskare och Arbetsmiljöverket. Stenografiska uppteckningar finns på begäran att tillgå på arbetsmarknadsutskottets kansli.

Studiebesök m.m.

Utskottet gjorde studiebesök dels vid Prevent den 18 oktober 2011, dels vid Riksrevisionen den 6 december 2011.

 

Utrikesresor

-  Den 7–14 januari 2012 gjorde arbetsmarknadsutskottet en studieresa till Brasilien för att bl.a. studera förhållandena på landets arbetsmarknad och få information om dess näringsliv. Utskottet hade ett gemensamt program i Brasilia men var också uppdelat i två olika delegationer, varav den ena tillbringade mer tid i Rio de Janeiro och den andra i São Paulo. I Brasilia besöktes bl.a. nationalkongressen och utskottet träffade även representanter för den federala regeringen. De uppdelade delegationerna träffade bl.a. representanter för delstatsregeringarna i Rio de Janeiro respektive São Paulo och gjorde företagsbesök.

-  Den 27 februari–2 mars 2012 deltog ledamöterna Ylva Johansson och Maria Plass som riksdagens representanter i den svenska delegationen vid FN:s kvinnokommissions möte i New York.

-  Den 16–17 april 2012 deltog ledamöterna Ylva Johansson och Katarina Brännström i ett interparlamentariskt utskottsmöte om tillväxt och den inre marknaden i Köpenhamn med Folketinget som värd.

-  Den 4–6 juni 2012 närvarade ledamöterna Maria Plass, Maria Stenberg, Patrik Björck och Johan Andersson och vid ILO:s årliga arbetskonferens i Genève.

Enskilda ledamöter har därutöver deltagit i utrikes resor enligt följande.

-  Den 25–26 oktober 2011 deltog Lotta Olsson i en jämställdhetskonferens i Kiev med Europarådets ministerkommitté som värd.

-  Den 17–18 november 2011 deltog Maria Stenberg i ett interparlamentariskt möte om arbetskraftsinvandring och arbetskraftsmigration i Warszawa med Eurofund som värd.

-  Den 22–23 mars 2012 deltog Lotta Olsson i en jämställdhetskonferens i Turkiet.

-  Den 6–7 september 2012 deltog Ylva Johansson i en konferens i Bryssel anordnad av Europeiska kommissionen, Jobs for Europe: The Employment Policy Conference.

Inrikes resor

Utskottet gjorde en länsresa till Östergötland den 27–28 februari 2012. Studiebesök gjordes vid Toyota Material Handling (BT Products) i Mjölby, Motala kommun och Vägledningscentrum i Norrköping. Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson deltog i en del av programmet och bjöd på middag på residenset.

Utländska besök

Företrädare för utskottet har sammanträffat med utländska delegationer enligt följande.

-  Den 29 september 2011 deltog Tomas Tobé, Ylva Johansson och Jenny Petersson i ett möte med en delegation från det norska parlamentet och Ylva Johansson och Hans Backman i ett möte med en delegation från det rumänska parlamentet.

-  Den 27 oktober 2011 deltog Ylva Johansson och Maria Plass i ett möte med en delegation från Kina.

-  Den 17 november 2011 deltog Tomas Tobé och Anna-Lena Sörenson i ett möte med en delegation från Tjeckiens parlament.

-  Den 2 februari 2012 deltog Tomas Tobé och Anna-Lena Sörenson i ett möte med en delegation från Frankrike.

-  Den 28 mars 2012 deltog Maria Plass, Raimo Pärssinen, Katarina Brännström och Josefin Brink i ett möte med en delegation från den franska senaten.

-  Den 2 maj 2012 deltog Ylva Johansson och Jenny Petersson i ett möte med en delegation från Indonesiens parlament. 

Vissa övriga uppgifter

Utskottets första sammanträde hölls den 22 september 2011 och det sista den 28 augusti 2012. Totalt hölls under den tiden 40 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade ca 27 timmar och 40 minuter, att jämföra med ca 38 timmar föregående riksmöte. Utöver detta hölls 2 offentliga seminarier, den 24 och 31 maj 2012, som tog 2 timmar och 15 minuter respektive 1 timme och 45 minuter. Totalt behandlades utöver budgetpropositionen 2 propositioner, 3 skrivelser, en granskningsrapport från Riksrevisionen och 400 motionsyrkanden. Betänkandena omfattade 631 sidor, att jämföra med 574 sidor föregående riksmöte. Jämfört med året före avlämnades 3 betänkanden och ett yttrande mer.

Under riksmötet remitterades 3 propositioner utöver budgetpropositionen, 2 regeringsskrivelser och ca 376 motionsyrkanden till utskottet. Vid riksmötets slut var en proposition och 17 motionsyrkanden ännu inte behandlade.

 

Elanders, Stockholm  2012