Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2005/06

utskottsdokument 2005/06:818

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2005/06

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde m.m.

Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt samt 3. jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Anslag inom utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv ingår i beredningsområdet.

Ändringar av utskottets beredningsområde kommer att träda i kraft den 1 oktober 2006.

Utskottets sammansättning m.m.

Antalet ordinarie ledamöter i utskottet var 17. Vid riksmötets slut var antalet suppleanter 22.

Utskottet hade följande sammansättning.

Ledamöter

Anders Karlsson (s)

Cinnika Beiming (s)

Margareta Andersson (c)

Patrik Norinder (m)

Laila Bjurling (s)

Lars Lilja (s)

Anders G Högmark (m)

Carl B Hamilton (fp)

Tina Acketoft (fp)

Ann-Marie Fagerström (s)

Christer Skoog (s)

Henrik Westman (m)

Sonja Fransson (s) (t.o.m. juli 2006)

Ronny Olander (s)

Stefan Attefall (kd)

Ulf Holm (mp)

Camilla Sköld Jansson (v)

 

 


Suppleanter

Luciano Astudillo (s)

Rolf Lindén (s)

Magdalena Andersson (m)

Mauricio Rojas (fp)

Anita Jönsson (s)

Lars Wegendal (s)

Annelie Enochson (kd)

Anders Wiklund (v)

Kurt Kvarnström (s)

Tobias Billström (m)

Britt-Marie Lindkvist (s) (till den 31 maj)

Birgitta Ohlsson (fp)

Sofia Larsen (c)

Sylvia Lindgren (s)

Anna Lindgren (m)

Raimo Pärssinen (s)

Barbro Feltzing (mp)

Liselott Hagberg (fp) (till den 15 februari)

Martin Andreasson (fp) (från den 16 februari)

Maria Larsson (kd)

Lars-Ivar Ericsson (c)

Mona Jönsson (mp)

Karin Åström (s)

Maryam Yazdanfar (s) (från den 1 januari t. o. m. 31 augusti)

Ann-Christin Ahlberg (s) ersatte Sonja Fransson (s), Maryam Yazdanfar ersatte Cinnika Beiming (s) och Peter Rådberg (mp) ersatte Barbro Feltzing (mp) under respektive ledighet.

Samtliga riksdagspartier hade ordinarie företrädare i utskottet. Som framgår av förteckningen företrädde 8 av ledamöterna Socialdemokraterna, 3 Moderaterna och 2 Folkpartiet. Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet de gröna hade 1 ledamot vartdera.

Presidium

I utskottets presidium ingick Anders Karlsson (s), ordförande, och Margareta Andersson (c), vice ordförande.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av följande personer.

Gunilla Upmark, kanslichef

Eva Kvarfordt, föredragande (t.o.m. oktober 2005)

Elise-Marie (Lise) Donovan, föredragande (tjänstledig till juni 2006)

Susanne Forssman, föredragande (t.o.m. augusti 2006)

Ingrid Skogö, föredragande (september 2005–juni 2006, tjänstledig från socialutskottet)

Alexandra Oljans Ahlin, byrådirektör

Sanna Feltenmark, byråassistent

Utskottets verksamhet m.m.

Betänkanden

Utskottet avlämnade 12 betänkanden enligt följande.

AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

AU2 Arbetsmiljö

AU3 Arbetsrätt

AU4 Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverket

AU5 Arbetslöshetsförsäkringen

AU6 Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet

AU7 Anställningsvillkor i bemanningsföretag

AU8 Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga

AU9 Arbetstagarinflytande i europakooperativ

AU10 En ny lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

AU11 Nya mål i jämställdhetspolitiken

AU12 Uppskov med behandling av ärenden

 

Följande kan nämnas om ärendena.

AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

I betänkandet behandlades budgetpropositionen för 2006 med förslag om anslag på de angivna utgiftsområdena. Ramen för utgiftsområde 13 uppgick till 70,2 miljarder kronor och ramen för utgiftsområde 14 till 1,2 miljarder kronor. Anslagen inom utgiftsområde 13 som omfattar politikområde Arbetsmarknadspolitik hänför sig främst till kontantstödet vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadsprogram. Utgiftsområde 14 omfattar politikområdena Arbetslivspolitik och Jämställdhetspolitik. Utskottet redovisade sin syn på arbetsmarknads- och arbetslivspolitiken. I betänkandet lämnades en redogörelse för regeringens sysselsättningspaket som beräknades ge 55 000 personer möjlighet till arbete, praktik eller utbildning. Vid omröstningen i kammaren tillstyrktes en fempartimotion (m, fp, kd, c, mp) om ökad mångfald i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Utskottet ställde sig bakom förslag om att orden ”arbetshandikapp” och ”arbetshandikappade” ersätts av ”funktionshinder” respektive ”personer med funktionshinder”, vilket föranledde vissa lagändringar, och om en ny modell i tre steg för arbetssökande med särskilda behov. Utskottet tillstyrkte också förslaget att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder för att ett nytt aktiebolag ägt direkt av staten bildas genom en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster. Utskottsmajoriteten tillstyrkte en motion om möjligheten att fortsätta en anställning med lönebidrag till 67 års ålder.

AU2 Arbetsmiljö

Betänkandet tog upp ett 60-tal motionsyrkanden om arbetsmiljöfrågor. Det gällde bl.a. företagshälsovården, lokalt och regionalt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverkets uppdrag, gränsvärden för buller, elektromagnetiska fält och isocyanater och olika insatser för att motverka våld, hot och mobbning i arbetslivet. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes bl.a. med hänvisning till pågående utredningsarbete, beredningsarbete inom Regeringskansliet och föreskriftsarbete inom Arbetsmiljöverket.

AU3 Arbetsrätt

I betänkandet behandlades 138 motionsförslag från den allmänna motionstiden hösten 2005 om olika arbetsrättsliga frågor som en moderniserad arbetsrätt, turordningsregler vid uppsägning, rätt till återanställning, äldre i arbetslivet, visstidsanställningar, skydd för föräldralediga, medbestämmandelagen, kollektivavtal, fackliga rättigheter och stridsåtgärder, företagsnedläggning, rätt till heltid och möjlighet till deltid, arbetstidens omfattning och förläggning, mertid, övertid och ledighet. Utskottsmajoriteten (s+v) tillstyrkte ett antal motioner om upphävande av tvåpersonsundantaget i turordningsreglerna för småföretag i lagen om anställningsskydd (LAS). Vid omröstningen i kammaren bifölls dock en reservation (m, fp, kd, c, mp) om att behålla undantaget. Utskottet föreslog ett tillkännagivande med anledning av en motion om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling och ratificering av ILO-konventionen nr 94 om arbetsklausuler i kontrakt där offentlig myndighet är part. Övriga motioner avstyrktes.

AU4 Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverket

I ärendet behandlades proposition 2005/06:52 som innehöll två lagförslag. En arbetslöshetskassa ska kunna lämna ut personuppgifter till en annan kassa i ett ärende om arbetslöshetsersättning. En enskild ska kunna ha s.k. direktåtkomst till uppgifter om sig själv i en arbetsmarknadspolitisk databas.

 

AU5 Arbetslöshetsförsäkringen

I betänkandet behandlades Riksrevisionens styrelses framställning (2004/05:RRS22) angående arbetslöshetsförsäkringen – kontroll och effektivitet. I den bakomliggande rapporten hade Riksrevisionen pekat på brister i arbetsförmedlingens hantering av försäkringen. Utskottet konstaterade att regeringen vidtagit åtgärder för att komma till rätta med bristerna och att dessa låg i linje med Riksrevisionens rekommendationer. Betänkandet behandlade också 30 motionsyrkanden om olika frågor med anknytning till försäkringen, däribland inträdesvillkor och a-kassa vid studier. Samtliga motioner avstyrktes bl.a. med hänvisning till pågående utredningsarbete.

AU6 Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet

I betänkandet behandlades ett antal motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2004 och 2005 som tog upp frågor om diskriminering och jämställdhet med en rad olika förslag om bl.a. diskrimineringslagstiftningen och skolan, etnisk diskriminering, rekrytering, mångfaldsplaner och positiv särbehandling, diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionshinder och ålder, jämställdhetslagen, arbetsliv och löneskillnader, förvärvsarbete och familjeliv, könsroller, begäran om en samordnad lag och myndighet, processen i diskrimineringstvister och sanktioner. Samtliga motioner avstyrktes med hänvisning till Diskrimineringskommitténs slutbetänkande, pågående berednings- och utredningsarbete och regeringens nyligen avlämnade proposition 2005/06:155 om nya mål i jämställdhetspolitiken (AU11).

AU7 Anställningsvillkor i bemanningsföretag

I betänkandet behandlades regeringens skrivelse 2005/06:91. Skrivelsen, som var föranledd av ett tillkännagivande som riksdagen gjorde till regeringen 1999, innehöll en genomgång av olika rättsliga frågeställningar som är förknippade med en anställning i bemanningsföretag. Det gäller bl.a. den s.k. karensregeln och rätten till arbetslöshetsersättning. De anknytande motioner som också behandlades i betänkandet avstyrktes bl.a. med hänvisning till att vissa frågor skulle övervägas ytterligare av regeringen.

AU8 Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga

Betänkandet behandlade proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen. I den ena delen av propositionen med lagregler som träder i kraft den 1 juli 2007 föreslogs nya regler i lagen om anställningsskydd om tidsbegränsade anställningar. Avtal om sådan anställning ska kunna träffas för s.k. fri visstidsanställning. Om en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd hos samma arbetsgivare i en sådan anställning i sammanlagt mer än 14 månader ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning. Kvalifikationstiden för företrädesrätt till återanställning förkortas från tolv till sex månader. Den andra delen av propositionen avsåg lagregler som trädde i kraft den 1 juli 2006. Skyddet för föräldralediga förstärktes dels så att det infördes ett förbud mot missgynnande av en arbetssökande eller arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet, dels så att uppsägningstiden enligt LAS när en föräldraledig arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist börjar löpa först när arbetet återupptas. I en avstyrkt fyrpartimotion (m, fp, kd, c) fanns alternativa förslag om hur reglerna för visstidsanställning och företrädesrätt borde utformas.

AU9 Arbetstagarinflytande i europakooperativ

I betänkandet behandlades proposition 2005/06:170 Arbetstagarinflytande i europakooperativ, m.m. Genom att en ny lag om arbetstagarinflytande i europakooperativ infördes och genom ändringar i lagen om europeiska företagsråd och i lagen om styrelserepresentation för de privatanställda genomfördes rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande. Dessutom ändrades lagen om arbetstagarinflytande i europabolag. Inga motioner behandlades i ärendet.

AU10 En ny lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

Betänkandet behandlade regeringens proposition 2005/06:152 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, m.m. En ny lag om personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen infördes. Ändringar gjordes i lagen om arbetslöshetsförsäkring så att möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter om försäkringens tillämpning utvidgades. Försäkringsersättning ska inte lämnas samtidigt som någon får ekonomiskt skadestånd från arbetsgivaren. En regel om återbetalningsskyldighet infördes. En ändring gjordes också i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Utskottet föreslog två tillkännagivanden till regeringen om reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Det gällde dels omräkning av dagsförtjänst, dels ersättning vid uppehåll i utbildning. Inga motioner behandlades i ärendet.

AU11 Nya mål i jämställdhetspolitiken

Ärendet avsåg regeringens proposition 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet som riksdagen godkände ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Fyra delmål fastställdes på områdena makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, det obetalda hem- och omsorgsarbetet och mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsintegrering ligger fast som strategi för att uppnå målen. I ärendet behandlades också ett stort antal motioner om både övergripande jämställdhetsfrågor och frågor med anknytning till mål och delmål.

AU12 Uppskov med behandling av ärenden

På förslag av utskottet medgav riksdagen att behandlingen av proposition 2005/06:207 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder och framställning 2005/06:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående insatserna mot deltidsarbetslösheten liksom eventuella nya ärenden får skjutas upp till nästa riksmöte.

Yttranden till andra utskott

Utskottet avlämnade tre yttranden till andra utskott enligt följande.

AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (till finansutskottet)

AU2y Riksdagen i en ny tid (till konstitutionsutskottet)

AU3y Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen (till konstitutionsutskottet)

EU-frågor

a) Med anknytning till ärendebehandling

Betänkande AU8 Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga innehöll utöver vad som redovisats ovan förslag om lagändringar som innebar att två EG-direktiv genomfördes på ett tydligare sätt  Dessa regler avsåg ändringar och förtydliganden av arbetsgivarens skyldighet att lämna skriftlig information till arbetstagaren om anställningsvillkoren (det s.k. upplysningsdirektivet) och nya regler om skyldighet att informera tidsbegränsat anställda om vissa lediga anställningar (det s.k. visstidsdirektivet). I den del av ärendet som avsåg ett förstärkt skydd för föräldralediga innebar lagändringarna att EU:s s.k. likabehandlingsdirektiv genomfördes fullt ut i svensk rätt.

Syftet med de lagändringar som genomfördes med betänkande AU9 Arbetstagarinflytande i europakooperativ var som framgått att genomföra ett EG-direktiv.

b) I övrigt

Utskottet har följt verksamheten i EU både genom det egna kansliet och genom information från Regeringskansliet i samband med utskottssammanträden. Enligt överenskommelse med Regeringskansliet eftersträvas en tematiskt inriktad information vid dessa möten. I vissa fall lämnas också information inför rådsmöten. Som framgår av redovisningen nedan har EU-information lämnats vid 4 tillfällen.

En inom kansliet upprättad promemoria med redovisning av aktuella EU-frågor har uppdaterats under verksamhetsåret.

Uppföljning och utvärdering m.m.

Några särskilda uppföljnings- eller utvärderingsprojekt har inte avslutats under verksamhetsåret. Mot slutet av verksamhetsåret påbörjades dock på kansliets initiativ en mindre studie av rättstillämpningen på antidiskrimineringsområdet.

Sedan 1998 görs genom kansliets försorg en sammanställning med några veckors mellanrum i form av ett nyhetsbrev, AU-Hänt, som distribueras med e-post. Där redovisas förutom sådant som har direkt anknytning till ärendehanteringen bl.a. olika statistiska data, prognoser, utredningar, forskningsrapporter m.m. med anknytning till beredningsområdet. Under verksamhetsåret fanns det i dessa nyhetsblad ett hundratal länkar till olika slags uppföljningar/utvärderingar i frågor med anknytning till beredningsområdet. Tanken enligt ett tidigare principbeslut i utskottet om uppföljning och utvärdering är att nyhetsbrevet ska kunna ge uppslag till lämpliga ämnen för fördjupande studier. Sedan lång tid tillbaka görs också en sammanställning av den månatliga arbetskraftsundersökningen (AKU) från Statistiska centralbyrån (SCB) som distribueras till ledamöterna.

Uppvaktningar m.m.

Under riksmötet har muntlig information lämnats till utskottet enligt följande.

 • Statssekreteraren Anders Teljebäck, kansliråden Anders Stålsby och Helena Larsson och departementssekreterarna Gustaf Lindgren och Cecilia Palm, Näringsdepartementet, EU-information
 • Generaldirektören Bo Bylund, ställföreträdande generaldirektören Lars Sjöström och direktören Eva Plogéus, AMS
 • Generaldirektören Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet
 • Generaldirektören Anders Lindström, Medlingsinstitutet
 • Statssekreteraren Anders Teljebäck, kanslirådet Eivy Häggström och departementssekreterarna Gustaf Lindgren, Cecilia Palm, Johanna Dunér och Tommy Larsson, Näringsdepartementet, kammarrättsassessorn Henrik Hedberg, Utrikesdepartementet, och departementssekreteraren Malin Skäringer, Socialdepartementet, EU-information
 • Statssekreteraren Anders Teljebäck, departementssekreterarna Gustaf Lindgren, Cecilia Palm, Johanna Dunér och Tommy Larsson, Näringsdepartementet, och Jesper Kansbod, Utrikesdepartementet, EU-information
 • Generaldirektören Peter Fredriksson och docenten Anders Forslund, IFAU
 • Generaldirektören Mikael Sjöberg och forskaren Tor Larsson, ALI
 • Företrädare för Svenskt Näringsliv, Gröna näringens riksorganisation (GRO), och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), med anledning av förslagen i proposition 2005/06:185, AU8
 • Statssekreteraren Anders Teljebäck och departementssekreteraren Gustaf Lindgren, Näringsdepartementet, EU-information

Utfrågningar m.m.

Den 17 november 2005 arrangerade utskottet en sluten utskottsutfrågning om arbetsmarknaden för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga med deltagande av företrädare för AMS (direktören Eva Plogéus med medarbetare), Samhall AB (verkställande direktören Birgitta Böhlin med medarbetare) och Handikappombudsmannen (Lars Lööw med medarbetare).

Studiebesök m.m.

Utskottet gjorde studiebesök m.m. enligt följande.

Almega och Bemanningsföretagen den 1 februari 2006 och Riksbanken den 29 mars 2006.

Utrikes resor

I månadsskiftet februari/mars gjordes studieresor med utskottet uppdelat i två grupper till Spanien respektive Portugal. Resorna har dokumenterats i reseberättelser som överlämnats till riksdagsstyrelsen.

En grupp ledamöter bestående av Anders Karlsson, Margareta Andersson, Laila Bjurling, Anders G Högmark och Ulf Holm och kanslichefen deltog i en talmansresa till Rumänien i slutet av november 2005.

Anders Karlsson, Tina Acketoft och Magdalena Andersson ingick tillsammans med kanslichefen i en delegation ledd av Britt Bohlin (s) i ett besök i USA den 28 februari–4 mars 2006. Delegationen deltog i seminarier om jämställdhet i FN respektive i Aspen Institute, Washington, The Council of Women World Leaders.

Inrikes resor

Utskottet gjorde inga inrikes resor under riksmötet 2005/06.

Utländska besök

Företrädare för utskottet tog emot utländska delegationer enligt följande.

 • Parlamentarisk delegation från Vietnam, december 2005
 • Regeringsdelegation från Armenien, december 2005
 • Delegation från Rumänien, april 2006
 • Talmansbesök från Polen, april 2006
 • Delegation från Baskien, maj 2006

Kansliet tog emot en delegation från Turkmenistan i maj 2006.

Enkät till utskottet

För första gången gjordes under hösten genom kansliets försorg en enkät till utskottets ledamöter om arbetsrutiner m.m.

Vissa övriga uppgifter

Utskottets första sammanträde hölls torsdagen den 13 oktober 2005 och det sista torsdagen den 1 juni 2006. Totalt hölls under den tiden 27 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade ca 28 timmar. Totalt behandlades 660 motionsyrkanden. Betänkandena omfattade 792 sidor, att jämföra med 671 sidor året före.

Betänkandena var 3 fler än under föregående riksmöte. Den totala sammanträdestiden var ca 2 timmar kortare.

 

Elanders Gotab, Stockholm  2006