Protokoll utskottssammanträde 2019/20:4

Socialutskottets protokoll 2019/20:4

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4

DATUM

2019-10-15

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollet 2019/20:3.

§ 2

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Höständringsbudget för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:2 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för perioden 24 september – 8 oktober 2019 anmäldes.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 17 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 oktober 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2019/20:4

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Bladelius (S)

X

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Michael Anefur (KD)

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

O

Ulrika Jörgensen (M)

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

Maj Karlsson (V)

O

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

X

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars-Arne Staxäng (M)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande