Protokoll utskottssammanträde 2019/20:17

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:17

DATUM

2019-12-17

TID

11:00–11:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Riksrevisionen om granskningsrapporten Undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn (RiR 2019:37)

Riksrevisorn Helena Lindberg, enhetschefen Katarina Richardsson och revisionsdirektören och projektledaren Sofia Sandgren Massih, samtliga från Riksrevisionen, informerade om granskningsrapporten Undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn (RiR 2019:37).

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:16.

Förskolan (UbU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UbU8.

M-, SD-, C-, V- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, KD och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Grundsärskolans kunskapsuppdrag (UbU7)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:39 och en motion.

Ärendet bordlades.

Tack

Ordföranden framförde ett varmt tack till kansliet för höstens arbete och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 januari 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 17 december 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:17

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Lars Püss (M)

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Fredrik Christensson (C)

O

O

O

Daniel Riazat (V)

X

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

Linus Sköld (S)

X

O

X

Gudrun Brunegård (KD)

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

X

X

Maria Nilsson (L)

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

O

X

O

Noria Manouchi (M)

O

O

O

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

O

O

Aylin Fazelian (S)

O

O

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

X

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Lars-Arne Staxäng (M)

Inga-Lill Sjöblom (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande