Protokoll utskottssammanträde 2018/19:5

Justitieutskottets protokoll 2018/19:5

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:5

DATUM

2018-10-23

TID

11.30-12.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praoeleven Philip Sandwall fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Förslag till förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeisk gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624, COM(2018) 631.

Underlaget utgjordes av faktapromemoria 2018/19:FPM10 Förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning. Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian. När det gäller situationer vid de yttre gränserna som kräver omedelbara åtgärder förtydligades att regeringen i första hand anser att ett beslut om sådana åtgärder liksom i dag ska fattas av rådet. Om denna behörighet ändå flyttas till kommissionen är det viktigt att behålla medlemsstaternas inflytande.

Företrädarna för S, M, SD, C, KD, L och MP förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Företrädaren för V anmälde en avvikande mening och förklarade att hon inte kan ställa sig bakom regeringens ståndpunkt att välkomna idén om ett utökat mandat för den Europeiska gräns- och kustbevakningen. Hon har bland annat invändningar mot utformningen av gränspolisens befogenheter och återvändande- och verkställighetsmandatet. Det går inte heller att bortse från sambandet mellan förslaget och frågor om skyddande av mänskliga fri- och rättigheter och om asylrätten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 3

Förslag till förordning om att förebygga spridning av terrorisminnehåll på internet

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online, COM(2018) 640.

Underlaget utgjordes av faktapromemoria 2018/19:FPM6 Förordning om att förebygga spridning av terrorisminnehåll på internt. Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, SD, C, V, KD, L och MP förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Information från regeringen

Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare informerade om kommissionens förstärkta insatser mot våldsbejakande extremism.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:4

§ 6

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (JuU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:269.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU3.

§ 7

En modernisering av lagen om skiljeförfarande (JuU6)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:257.

Ärendet bordlades.

§ 8

Återinförande av direktförverkande i samband med förläggande av ordningsbot (JuU7)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:302.

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Inkomna skrivelser

Lista på inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 11

Nästa sammanträde

Tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras den 6 november 2018

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:5

§ 1-11

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Tomas Tobé (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Kristina Axén Olin (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Henrik Vinge (SD)

-

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

O

Hans Hoff (S)

Alexandra Anstrell (M)

O

Richard Jomshoff (SD)

X

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

O

Jessica Thunander (V)

O

Arin Karapet (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

O

Jennie Åfeldt (SD)

Annica Hjerling (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-10-16

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.