Protokoll utskottssammanträde 2018/19:39

Finansutskottets protokoll 2018/19:39Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:39

Datum

2019-04-23

Tid

kl. 11.00-11.45

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Sveriges nationella reformprogram 2019 och Sveriges konvergensprogram 2019
Statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

Underlag för informationen var ett utkast till Sveriges nationella reformprogram 2019 och ett utkast till Sveriges konvergensprogram 2019 samt två presentationer (dnr 2155-2018/19).

§ 2

Förslag till stadgeändring i Nordiska investeringsbanken (NIB)

Statssekreterare Max Elger informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

Underlag för informationen var ett PM och en presentation (dnr 2156-2018/19).

§ 3

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 2018/19:38

§ 4

Riksbankens förvaltning (FiU23)
Utskottet fortsatte behandlingen av framställningarna 2018/19:RB1, RB2 och redogörelse 2018/19:RR2.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU23.

§ 5

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (FiU37)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:38.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU37.

§ 6

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (FiU4y)
Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 208/19:115 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:FiU4y.

§ 7

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag (FiU36)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:73 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018
Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Utskottet beslutade att avstå från att yttra sig.

§ 9

Inhämtande av yttrande över 2019 års ekonomiska vårproposition

Finansutskottet beslutade att bereda skatteutskottet tillfälle att senast 23 maj 2019 yttra sig över prop. 2018/19:100 och motioner, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Inhämtande av yttrande över Årsredovisning för staten 2018

Finansutskottet beslutade att bereda samtliga utskott tillfälle att senast 23 maj 2019 yttra sig över Årsredovisning för staten 2018 (skr. 2018/19:101) med ev. motioner, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Övrigt
V- och KD-ledamöterna anmälde fråga om initiativ till en utredning.

Frågan bordlades.

§ 12

Nästa sammanträde

Torsdag 25 april kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning

– – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:39

–

§1

§2-12

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

X

Gunilla Carlsson (S)

-

-

Edward Riedl (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

-

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

O

X

Jan Ericson (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Johan Pehrson (L)

-

-

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

O

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

X

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

X

X

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande