Protokoll utskottssammanträde 2018/19:33

Näringsutskottets protokoll 2018/19:33

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:33

DATUM

2019-05-02

TID

10.30–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:32.

§ 2

Mineralpolitik (NU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 11 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av S-, V-, L- och MP-ledamöterna,

vid punkt 2 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 3 av M-, C- och KD-ledamöterna,

vid punkt 4 dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 5 av V- och KD-ledamöterna,

vid punkt 6 av SD-ledamöterna.

§ 3

Elmarknadsfrågor (NU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om elmarknadsfrågor.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 12 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av M-, SD-, KD- och L-ledamöterna,

vid punkt 2 av M- och KD-ledamöterna,

vid punkt 3 av SD- och L-ledamöterna,

vid punkt 4 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C- och V-ledamöterna, dels av KD-ledamoten, dels av L-ledamoten.

§ 4

Riksdagens skrivelser till regeringen (NU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU3y justerades.

§ 5

Handelspolitik (NU13)

Utskottet behandlade motioner om handelspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 6

Vårändringsbudget för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 om vårändringsbudget för 2019.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 7

Årsredovisning för staten 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2018/19:101 om årsredovisning för staten 2018.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 8

Förslag om utskottsinitiativ

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag från L-ledamoten om ett utskottsinitiativ gällande en omställning av energipolitiken enligt bilaga 2.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

SD- och L-ledamöterna anmälde avvikande mening och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

§ 9

Inbjudningar

Utskottet informerades om inbjudan att nominera 1–2 ledamöter till möte och middag med Islands talman Steingrímur J. Sigfússon.


Utskottet beslutade att överlåta till presidiet att avgöra frågan.

Utskottet informerades om inbjudan från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) till möte om verksamheten.

Utskottet beslutade att delta.

§ 10

Regeringens syn på effektsituationen

Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Anders Ygeman för information om regeringens syn på el- och effektsituationen i Skåne och Mälardalen.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 9 maj kl. 10.00.

§ 12

Säkerhetsintroduktion

Biträdande enhetschefer Lisa Simonsson och Anders Wennersten, Säkerhetspolisen, säkerhetsspecialist Maria Lundström, riksdagens säkerhetsenhet och informationssäkerhetsansvarig Lukas Elestedt, riksdagens juridiska enhet, informerade om olika säkerhetsfrågor.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 14 maj 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:33

§ 1-4

§ 5

§ 6-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Carl-Oskar Bohlin (M), ordf.

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

X

O

X

Lotta Olsson (M)

O

O

O

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

Peter Helander (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Vakant (M)

Gunilla Svantorp (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

X

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

X

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

X

O

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Åsa Hartzell (M)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande