Protokoll utskottssammanträde 2018/19:25

Civilutskottets protokoll 2018/19:25

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

2019-05-09

TID

9.30–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:24.

§ 2

Information om EU-representantens arbete

Sekretariatschefen Tuula Zetterman och EU-representanten Livia Spada informerade.

§ 3

Nya EU-regler om aktieägares rättigheter (CU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:56 och
motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:CU16.

M-, SD- och C-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

§ 5

Manipulation av vägmätare i fordon

Utskottet behandlade fråga om yttrande till trafikutskottet över förslag till utskottsinitiativ rörande manipulation av vägmätare.

Ärendet bordlades.

Utrikes studieresa

Utskottet beslutade att företa en resa den 2-4 september 2019 till
Finland.

Utskottet avser att besöka Helsingfors i Finland. Syftet med resan är b.la. att studera den finska hyressättningsmodellen, social bostadspolitik, olika upplåtelseformer och bostadsförmedling, den finska lagstiftningen gällande vårdnad och umgänge, medling inom ramen för vårdnad och umgänge samt systemet med faderskapsbekräftelse.

§ 7

Övriga frågor

Kanslichefen påminde om Veterandagen den 15 maj kl. 14.45-15.30 i civilutskottets sessionssal RÖ7-41.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 16 maj 2019 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 16 maj 2019

Emma Hult


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2018/19:25

§ 1-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

X

Mats Green (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

X

Lars Beckman (M)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Sanne Lennström (S)

X

Joakim Järrebring (S)

X

Robert Hannah (L)

-

Angelica Lundberg (SD)

X

David Josefsson (M)

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

O

Maria Stockhaus (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

O

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Heindorff (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Johan Pehrson (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Henrik Edin (L)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.