Protokoll utskottssammanträde 2017/18:40

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:40

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:40

DATUM

2018-07-24

TID

11.00–12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Beslut om rätt att närvara

Utskottet beslutade att kanslichef Ann Aurén och utskottshandläggare Johan Eriksson fick närvara under sammanträdet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information av Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet med anledning av pågående skogsbränder

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, departementsråden Karin Erlingsson och Ari Soppela, pressekreteraren Joanna Abrahamsson och politiskt sakkunniga Sara Yazfandar samt försvarsminister Peter Hultqvist, ämnesrådet Mikael Andersson,

ämnesrådet  Per Bolinder och pressekreterare Tora Heckscher informerade om vilka samordnade brandbekämpningsinsatser som görs och planeringen för de närmaste veckorna.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 1 augusti 2018 kl. 13.00.

Vid protokollet

Johan Eriksson

Justeras onsdagen den 1 augusti 2018

Allan Widman

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2017/18:40

§ 1-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

Beatrice Ask (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (-)

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

Roger Richtoff (SD)

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

Vakant (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Vakant (MP)

Pål Jonson (M)

X

Kenneth G Forslund (S)

O

Jeff Ahl (-)

X

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

X

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Lena Asplund (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande