Protokoll utskottssammanträde 2017/18:3

Justitieutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3

DATUM

2017-10-03

TID

11.00-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information inför RIF-råd den 12-13 oktober 2017

Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare informerade.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:2.

§ 3

Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte (JuU2)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:214.

Ärendet bordlades.

§ 4

En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater (JuU3)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:209.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nya regler för bevisinhämtning inom EU (JuU4)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:218.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (JuU2y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2016/17:222 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU3y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över med anledning av konstitutionsutskottets granskning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 8

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 9

Inbjudningar och besök

Inbjudan från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism till presentation på Rosenbad: Våldsbejakande extremism – vilken forskning finns och vad saknas?.

§ 10

Information inför RIF-råd den 12-13 oktober 2017

Statssekreterare Charlotte Svensson med medarbetare informerade.

§ 11

Nästa sammanträde

Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 17 oktober 2017

Annika Hirvonen FalkJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:3

§ 1-10

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

-

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Kent Ekeroth (SD)

-

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

-

Petter Löberg (S)

-

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

-

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

Carina Ohlsson (S)

X

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

X

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Gustaf Lantz (S)

X

Sultan Kayhan (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-09-19