Protokoll utskottssammanträde 2017/18:38

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:38

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:38

DATUM

2018-06-19

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 25 juni 2018

Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Johan Lagerlöf, ämnessakkunnige Erik Berglund, militärsakkunnige Kjell-Ove Schramm, departementssekreterare Nujin Tasci, pressekreterare Marinette Nyh Radebo och politiskt sakkunnige Anders Eriksson informerade inför FAC (försvar) den 25 juni 2018.

Ledamöternas frågor besvarades.

Föredraganden Pia Törsleff Hertzberg, EU-nämnden, närvarade under denna punkt.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:37.

§ 3

EU-frågor

Kansliet informerade om en förväntad subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättandet av Europeiska försvarsfonden (COM (2018) 476) på sammanträdet den 1 augusti 2018.

§ 4

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 5

Övriga frågor

Ledamoten Roger Richtoff (SD) framförde önskemål om ytterligare information om luftvärnssystem.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 1 augusti 2018 kl. 13.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 19 juni 2018

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:38

§ 1

§ 2-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

X

Beatrice Ask (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (-)

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

Lotta Olsson (M)

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

O

Vakant (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

X

X

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

O

-

Vakant (MP)

Pål Jonson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (-)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Lena Asplund (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande