Protokoll utskottssammanträde 2017/18:16

Socialutskottets protokoll 2017/18:16

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16

DATUM

2017-12-14

TID

09.30–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att dagens sammanträde får pågå under arbetsplenum i kammaren.

§ 2

Information från Riksdagens utvärderings- och forsknings-sekretariat (RUFS)

Forskningssekreterare Helene Limén presenterade utvärderings-rapporten om samordnad individuell plan (SIP).

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:15.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för november 2017 anmäldes.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Övriga frågor

Ordföranden önskade alla God Jul och Gott Nytt År och tackade för gott samarbete. Vice ordförande tackade ordföranden och önskade detsamma.

§ 7

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 25 januari 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 14 december 2017


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:16

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Lennart Axelsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Amir Adan (M)

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Jenny Petersson (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

Barbro Westerholm (L)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

O

Ann-Britt Åsebol (M)

X

Sultan Kayhan (S)

Finn Bengtsson (M)

O

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

O

Thomas Finnborg (M)

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

O

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Eva Lohman (M)

Hamza Demir (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande