Protokoll utskottssammanträde 2017/18:13

Justitieutskottets protokoll 2017/18:13

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13

DATUM

2017-12-14

TID

10.00-10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:12.

§ 2

Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet (JuU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:224 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU6.

S-, SD-, MP-, V-, och (-)-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar (JuU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:35 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU7.

M-, SD- och (-)-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (JuU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:36

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU9.

§ 5

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2016/17:3430 yrkande 11 av Roger Haddad m.fl. (L) från socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Reseberättelse från resa till Baltimore och Chicago


Reseberättelsen läggs till handlingarna, se bilaga 2.

§ 7

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 3.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 4.

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdagen den 25 januari 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 25 januari 2018

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:13

§ 1-9

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2018-04-30

-

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

-

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Kent Ekeroth (SD)

-

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

-

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

Carina Ohlsson (S)

X

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Gustaf Lantz (S)

X

Sultan Kayhan (S)

X

Mats Pertoft (MP) vice ordförande t.o.m. 2018-04-30

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-12-01