Protokoll utskottssammanträde 2016/17:13

Justitieutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13

DATUM

2017-01-19

TID

10.00-10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:12.

§ 2

Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (JuU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:41 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU8.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Kommissionens arbetsprogram (JuU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över KOM(2016) 710 Kommissionens arbetsprogram 2017 inklusive bilagor.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:JuU5y.

SD-ledamöterna anmälde avvikande mening.

§ 4

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (JuU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till arbetsmarknadsutskottet över skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Transporter av frihetsberövande (JuU9)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:57 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Den parlamentariska kontrollen av Europol – granskningsutlåtande (JuU23)

Utskottet inledde granskningen av utkast till text från trojkans arbetsgrupp inför EU-talmanskonferensen den 23-25 april 2017.

Ärendet bordlades.

§ 7

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2016/17:2279 yrkande 1 av Markus Wiechel (SD) från civilutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2015/16:585 av Phia Andersson (S) från konstitutionsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Överlämnade av motionsyrkanden

Utskottet beslutade att överlämna motionerna 2016/17:676 av Lars-Arne Staxäng (M), 2016/17:865 yrkande 48 av Annie Lööf m.fl. (C), 2016/17:2321 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD), 2016/17:2346 av Kent Ekeroth (SD) och 2016:17:3431 yrkande 7 av Roger Haddad m.fl. (L) till konstitutionsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionsyrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Överlämnade av motionsyrkanden

Utskottet beslutade att överlämna motionerna 2016/17:392 yrkande 1 av Annica Engblom m.fl. (M), 2016/17:3237 yrkande 1 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) och 2016/17:3474 yrkande 20 av Roger Haddad m.fl. (L) till socialutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Överlämnande av motion

Utskottet beslutade att överlämna motion 2016/17:1418 av Finn Bengtsson (M) till socialutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Utskottsresa

Utskottet beslutade att resa till Oslo den 7-9 februari 2017.

Utskottet beslutade att en resegrupp bestående av Anti Avsan (M) och Petter Löberg (S) tillsammans med kansliet ska ta fram ett förslag till program inför ett eventuellt besök i USA under hösten 2017.

§ 13

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 14

Inkomna skrivelser

Lista på inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 15

Nästa sammanträde

Torsdagen den 26 januari 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 26 januari 2017

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:13

§ 1-4

§ 5

§ 6-15

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

X

X

Helene Petersson (S)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

X

Kent Ekeroth (SD)

-

-

-

Anti Avsan (M)

X

X

X

Susanne Eberstein (S)

-

-

-

Johan Hedin (C)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

O

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Roger Haddad (L)

X

X

X

Linda Snecker (V)

X

X

X

Andreas Carlson (KD)

-

-

-

Lawen Redar (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

O

X

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

O

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Hans Linde (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

Sofia Modigh (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-01-02