Protokoll utskottssammanträde 2015/16:33

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:33

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33

DATUM

2016-04-14

TID

09.45–10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:32.

§ 2

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU10)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:126.

Ärendet bordlades.

§ 3

Stöd till Frankrike med försvarsmateriel (FöU15)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:153 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FöU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75.

Ärendet bordlades.

§ 5

Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 6

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument.

  • Regeringskansliets Faktapromemoria 2015/16:FPM66, Förordning om ett instrument för nödhjälp inom EU.
  • JOIN(2016) 18, Gemensam ram för att motverka hybridhot - Europeiska unionens insatser.
  • Rådsslutsatser inför FAC (försvar) den 19 april 2016 finns hos kansliet.

§ 7

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kansliet informerade om:

  • Finlands talman Maria Lohela besöker riksdagen. Försvarsutskottet, utrikesutskottet och EU-nämnden har ett gemensamt möte med henne den 26 maj kl. 14.45.
  • Samma dag kl. 11.00 tar försvarsutskottet tillsammans med utrikesutskottet emot studenter från Elliot School of International Affairs.
  • Seminariet i Försvarsmaktens högkvarter den 15 juni kommer att pågå mellan kl. 17.00 och 19.00.

§ 9

Konferensdeltagande

Utskottet beslutade att sända följande delegation till det årliga försvars- och säkerhetsforumet för Norden, Baltikum och Polen den 22-23 maj: Allan Widman (L), Kent Härstedt (S) och Daniel Bäckström (C).

§ 10

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredraganden Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkten 10 på föredragningslistan som avsåg information inför FAC (försvar) den 19 april 2016 och lämnade återrapport från det informella försvarsministermötet den 3 och 4 februari 2016.

Utskottet fattade ett generellt beslut att under den här valperioden tillåta att tjänstemän från EU-nämnden är närvarande då utskottet får information inför ministerrådsmöten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 19 april 2016

Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnig Anders Eriksson, ämnesråd Ola Hedin, kansliråd Christina Wilén, kansliråd Ingrid Ullbors Hägg, militärsakkunnig Håkan Andersson och departementssekreterare Anna Ferlin informerade inför FAC (försvar) den 19 april 2016.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 21 april 2016 kl. 09.30.

Vid protokollet

Monique Karlsson

Justeras torsdagen den 21 april 2016

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:33

§ 1-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

Jakop Dalunde (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

Dag Klackenberg (M)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


FÖRSVARSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2015/16:33

Inkomna skrivelser

Inbjudan

Elsäkerhetsverket, generaldirektör Elisabet Falemo. Inbjudan att besöka Elsäkerhetsverket (dnr 1944-201516).