Protokoll utskottssammanträde 2015/16:31

Kulturutskottets protokoll 2015/16:31

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31

DATUM

Torsdagen den 16 juni 2016

TID

Kl. 9.30–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:30 av den 9 juni 2016.

§ 2

Bemyndigande i EU-ärenden

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att i förekommande fall, under sommaren 2016, inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 2504-2015/16).

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 27 september 2016 kl. 11.00.

§ 6

Information från säkerhetsenheten

Riksdagsförvaltningens biträdande säkerhetschef Anna-Karin Jonsson informerade utskottets ledamöter inför utskottets kommande utrikesresor.

§ 7

Tack

Ordförande Olof Lavesson (M) framförde sitt tack till utskottets ledamöter samt till kanslipersonalen för gott samarbete under detta riksmöte och önskade alla en skön och trevlig sommar.

Vice ordförande Gunilla Carlsson (S) framförde sitt och övriga ledamöters tack till ordförande Olof Lavesson (M) samt till utskottets kanslipersonal för gott samarbete under detta riksmöte och önskade alla en skön och trevlig sommar.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:31

– – – §§

1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande