Protokoll utskottssammanträde 2015/16:29

Kulturutskottets protokoll 2015/16:29

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29

DATUM

Tisdagen den 24 maj 2016

TID

Kl. 11.00–11.10
11.20–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:28 av den 19 maj 2016.

§ 2

Förutsättningar för svensk film (KrU11)

Fortsattes behandlingen av proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik och motioner (jfr prot. 2015/16:25.5 och 2015/16:26.2).

Ärendet bordlades.

§ 3

Yttrande till finansutskottet över Vårändringsbudget för 2016 för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 i de delar som avser utgiftsområde 17 samt kommittémotion 2015/16:3396 (SD) yrkande 1 motsvarande delar.

Kulturutskottet beslutade följande yttrande: Utskottet välkomnar och delar regeringens bedömning att det med anledning av den rådande flyktingsituationen behöver tillföras ytterligare medel innevarande år till studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Likaså välkomnar utskottet regeringens förslag till insatser för att tillgängliggöra lättläst litteratur och samhällsinformation samt för att stärka arbetet mot polarisering, rasism och liknande former av fientlighet i syfte att värna ett öppet och demokratiskt samhälle. Anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, 3:2 Myndigheten för tillgängliga medier, 8:3 Bidrag till vissa museer, 8:5 Forum för levande historia och 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen bör därför öka med 10,5 miljoner kronor, 0,5 miljoner kronor, 1,5 miljoner kronor, 3,5 miljoner kronor respektive 97 miljoner kronor. Vidare bör regeringen ges ett bemyndigande för anslaget 9:2 Stöd till trossamfund. Bemyndigandet för anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning bör ökas.

Kulturutskottet föreslog att finansutskottet tillstyrker proposition 2015/16:99 i de delar som avser utgiftsområde 17 samt avstyrker kommittémotion 2015/16:3396 (SD) i motsvarande delar.

Avvikande mening anmäldes av företrädarna för Sverigedemokraterna. Företrädarna framhöll följande: Sverigedemokraterna motsätter sig fortsatt öronmärkning av miljontals kronor till nyanlända och asylsökande inom folkbildningen. Partiet anser att det riskerar att ge otydliga signaler till personer som ännu inte fått uppehållstillstånd och ta resurser i anspråk som kan behövas i annan svenskundervisning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslog Sverigedemokraterna att finansutskottet avstyrker proposition 2015/16:99 i de delar som avser utgiftsområde 17, anslagen 1:2, 8:5 och 14:3 och tillstyrker Sverigedemokraternas motion 2015/16:3396 i motsvarande delar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 9 juni 2016 kl. 9.30.

§ 5

Förutsättningar för svensk film (KrU11)

Fortsattes behandlingen av proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik och motioner (jfr prot. 2015/16:25.5, 2015/16:26.2 och 2015/16:29.2).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2015/16:KrU11 justerades.

S-, M-, SD-, MP-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

–

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:29

– – – §§

1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

D

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande