Protokoll utskottssammanträde 2015/16:27

Kulturutskottets protokoll 2015/16:27

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27

DATUM

Tisdagen den 17 maj 2016

TID

Kl. 11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:26 av den 10 maj 2016.

§ 2

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, om utkast till rådets slutsatser om Europeanas roll för digital tillgång till, synlighet för och användning av det europeiska kulturarvet (7689/16 CULT 24 AUDIO 35 DIGIT 29 TELECOM 41 PI 35).

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Kulturdepartementet (dnr 2228-2015/16) där följande ståndpunkt anges:


Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt under förutsättning att följande tillägg görs: Sverige har i förhandlingarna genomgående drivit en budgetrestriktiv hållning och verkat för ett mindre expansivt Europeana med begränsade krav på operatören i syfte att minska risken för krav på ökad finansiering från medlemsstaterna. Det har funnits en samstämmighet bland medlemsstaterna att Europeana ska bevaras med en tydligt markerad respekt för subsidiaritetsprincipen och utan att kostnaderna för medlemsstaterna ökar. Sverige har också framgångsrikt verkat för att Europeanas funktion som plattform och kulturarvsinstitutionernas medverkan betonas. Sverige vill också betona att EU, enligt FEUF, endast har en stödjande kompetens på kulturområdet och att detta inte får innebära någon harmonisering av medlemsstaternas regelverk. Sverige ställer sig med detta bakom antagandet av slutsatserna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Christina Ohlén, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 3

Information inför ministerrådsmöte

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, informerade inför riktlinjedebatt om revidering av direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) och främjande av europeiskt audiovisuellt innehåll (8668/16 AUDIO 53 CULT 35 DIGIT 45) inför ministerrådsmötet den 31 maj 2016 (dnr 2228-2015/16).

Christina Ohlén, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, Utbildningsdepartementet, om utkast till slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ungdomssektorns roll i ett integrerat och sektorsövergrip-ande tillvägagångssätt för att förebygga och bekämpa radikalisering bland ungdomar (8349/16 JEUN 31 EDUC 120 SPORT 16 CULT 31 EMPL 126 JAI 329).

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Utbildningsdepartementet (dnr 2242-2015/16) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen välkomnar och stödjer ordförandeskapets val av tema för rådsslutsatser.

Regeringen har framfört att det är viktigt att det förebyggande arbetet riktar sig mot alla former av våldsbejakande radikalisering och våldsbejakande extremism.

Regeringen har vidare framfört att en nyckel till ett framgångsrikt förebyggande arbete dels handlar det om metoder för att inkludera unga som lever i utanförskap och dels handlar det om fungerande samverkan mellan relevanta myndigheter och organisationer. Samverkan är nödvändig för att på ett tidigt stadium identifiera personer som är i riskzonen att dras till våldsbejakande extremistiska miljöer och för att stödja personer som är aktiva inom sådana miljöer att hoppa av samt för att motverka att våldsbejakande extremistiska miljöer uppkommer, etablerar eller breder ut sig.

Regeringen anser även att det är viktigt att poängtera att rådsslutsatserna inte är bindande utan ska uppfattas som rekommendationer till medlemsstaterna.

Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till rådsslutsatser.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt under förutsättning att det i den svenska ståndpunkten förs in vikten av att motverka polarisering samt betona vikten av arbete, utbildning och bostad som verktyg för att stärka integration och bryta segregering.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Christina Ohlén, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 5

Information inför ministerrådsmöte

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, Utbildningsdepartementet, informerade inför riktlinjedebatt om ungdomspolititikens och ungdomssektorns roll i ett integrerat angreppssätt för att stödja ungdomar i deras identitetsutveckling (8365/16 JEUN 32 EDUC 121 SPORT 18 CULT 32 EMPL 127 JAI 330) inför ministerrådsmötet den 30 maj 2016 (dnr 2242-2015/16).

Christina Ohlén, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 maj 2016 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:27

– – – §§

1–3

4–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (L)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

N

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

D

D

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Wallin, Eva (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande