Protokoll utskottssammanträde 2015/16:26

Kulturutskottets protokoll 2015/16:26

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26

DATUM

Tisdagen den 10 maj 2016

TID

Kl. 11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:25 av den 26 april 2016.

§ 2

Förutsättningar för svensk film (KrU11)

Fortsattes behandlingen av proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik och motioner (jfr prot. 2015/16:25.5).

Ärendet bordlades.

§ 3

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över Vårpropositionen för 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 2–11.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Fråga om yttranden till finansutskottet över Vårändringsbudget för 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 och en motion.

Utskottet beslutade att yttra sig via protokollsutdrag till finansutskottet.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Fråga om yttrande till finansutskottet över Årsredovisning för staten för 2015

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen om:

– Draft Council Conclusions on the role of the youth sector in an integrated and cross-sectoral approach to preventing and combating violent radicalisation of young people,

– Draft Council Conclusions on the role of Europeana for the digital access, visibility and use of European cultural heritage,

– Draft Council Conclusions on enhancing integrity, transparency and good governance in major sport events.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde tre inkomna skrivelser
– Dnr 2104-2015/16

– Dnr 2115-2015/16

– Dnr 2156-2015/16

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 17 maj 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:26

– – – §§

1–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

N

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Wallin, Eva (KD)

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande