Protokoll utskottssammanträde 2015/16:25

Kulturutskottets protokoll 2015/16:25

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25

DATUM

Tisdagen den 26 april 2016

TID

Kl. 11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att ledamoten Eva Wallin (KD) fick närvara vid dagens sammanträde.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:24 av den 14 april 2016.

§ 3

Yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2015/16:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottet beslutade om följande yttrande till konstitutionsutskottet.

Riksdagen riktade i mars 2015 ett tillkännagivande till regeringen om att en blocköverskridande och parlamentariskt sammansatt utredning av radio- och tv-avgiften bör komma till stånd i god tid inför nästa tillståndsperiod 2020 (bet. 2014/15:KrU4, rskr, 2014/15:157).

Regeringen meddelade i budgetpropositionen för 2016 att den avser att återkomma i frågan (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 17, s. 39). I sitt betänkande Radio och tv i allmänhetens tjänst förutsätter kulturutskottet att regeringen agerar i god tid och behandlar utskottets tillkännagivande och finner det mycket angeläget att regeringen snarast återkommer i frågan. (bet. 2015/16:KrU5, s. 11–12). I regeringens skrivelse med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen återkommer regeringen med att den avser att återkomma i frågan i god tid inför nästa tillståndsperiod som inleds 2020 (skr. 2015/16:75, s. 169).

Frågan har även följts upp i riksdagsdebatter både med anledning av utskottets betänkande 2015/16:KrU5 och interpellationsdebatter med Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i mars 2016 där även frågor om regeringens tidplan för arbetet ställdes.

Utskottet noterar att Medieutredningen inkommit med underlag till Kulturdepartementet i enlighet med sitt uppdrag (dir. 2015:26) i form av promemorian De offentligt finansierade medierna – frågeställningar som bör utredas inför nästa tillståndsperiod. Utskottet noterar vidare att regeringen beslutat om förlängd utredningstid för Medieutredningen med redovisning av uppdraget senast den 31 oktober 2016 (dir. 2016:14).

Utskottet respekterar att inkomna och kommande underlag från Medieutredningen kräver beredning i Regeringskansliet. Många av underlagen tillsammans med de frågor som de ställer och synpunkter de ger upphov till behöver diskuteras. Det rör sig om komplexa frågor som behöver god tid för att belysas utifrån olika perspektiv och där gott om tid även främjar förutsättningarna för ett bra samtal.

För att möjliggöra delaktighet i utformandet av en solidariskt finansierad och långsiktigt trygg modell som garanterar fortsatt oberoende för radio och tv i allmänhetens tjänst är det dock angeläget att en sådan utredning som förutsätts i tillkännagivandet påbörjas. Utskottet finner det anmärkningsvärt att regeringen inte presenterat i vart fall en tidsplan för det kommande arbetet.

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmälde en avvikande mening och konstaterar att det finns god tid att tillsätta en utredning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över berättelsen om verksamheten i EU under 2015.

Utskottet beslutade om följande yttrande till utrikesutskottet.

Kulturutskottet konstaterar i enlighet med regeringens beskrivning att ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Detta arbete förutsätter insatser på såväl nationell, regional och lokal som internationell nivå (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 17, s. 171). Under 2015 antog EU en arbetsplan på ungdomsområdet (2016-2018) som under en pilotfas ska använda existerande verktyg och resurser mer effektivt för att möta de utmaningar som unga står inför. Utskottet noterar att i såväl EU:s ramverk för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010-2018) som ovannämnda arbetsplan återfinns de nationella prioriteringarna om försörjning, inflytande och psykisk hälsa. Utskottet vill dock understryka vikten av att det beaktas att EU när det gäller ungdomsfrågor enbart har befogenhet att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Motion 2015/16:3380 (SD) yrkande 68 bör därför avstyrkas.

Kulturpolitiken är inte bindande på EU-nivå utan vilar på frivillighet. EU ska stödja, samordna och komplettera medlemsstaternas insatser. Detta sker i första hand genom att främja samarbete mellan medlemsstaterna, bl.a. via den s.k. öppna samordningsmetoden (OMC). Utskottet anser att internationellt samarbete, där olikheter möts, är centralt för utveckling och förnyelse av det svenska kulturlivet. Det är också betydelsefullt att svensk kultur har möjlighet att nå utanför landets gränser. Utskottet betonade den principiella betydelsen av frivillighet i EU-arbetet i sitt yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2016 (prot. 2015/16:13). Där betonade utskottet vikten av att de åtgärder som planeras inom ramen för arbetsprogrammet inte innebär en utveckling mot en gemensam kulturpolitik inom EU. Utskottet vill även i detta sammanhang understryka att kulturpolitiken är en nationell angelägenhet och det är viktigt att åtgärderna inte inkräktar på de enskilda staternas befogenhet på området. Utskottet menar att motion 2015/16:3380 (SD) yrkande 69 inte bör föranleda något initiativ från riksdagens sida.

Sverigedemokraternas ledamöter anmälde en avvikande mening och ansåg att utskottet borde ha tillstyrkt motion 2015/16:3360 (SD) yrkandena 68–69.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Förutsättningar för svensk film (KrU11)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:132 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förutsättningar för svensk film (KrU11)

Utskottet beslutade att ge skatteutskottet tillfälle att senast tisdagen den 17 maj 2016 yttra sig över proposition 2015/16:132 och eventuella följdmotioner i de delar som berör skatteutskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

§ 7

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde fyra inkomna skrivelser:

– Dnr 1973-2015/16

– Dnr 2027-2015/16

– Dnr 2033-2015/16

– Dnr 2062-2015/16

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 10 maj 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:25

– – – §§

1–4

5–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

Wiechel, Björn (S)

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (L)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

D

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande