Protokoll utskottssammanträde 2015/16:24

Kulturutskottets protokoll 2015/16:24

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24

DATUM

Torsdagen den 14 april 2016

TID

Kl. 09.30–09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:23 av den 5 april 2016.

§ 2

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2015/16:75 om behandlingen av riksdagens skrivelser.

Utskottets beslutade att avge yttrande i protokollsform till konstitutionsutskottet. Mot detta reserverade sig S- och MP-ledamöterna.

Ärendet bordlades.

§ 3

Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i EU under 2015

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i EU under 2015.

Utskottets beslutade att avge yttrande i protokollsform till utrikesutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1863-2015/16).

§ 5

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om den uppdaterade arbetsplanen för vårens arbete i utskottet.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 26 april 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:24

– – – §§

1

2

3–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

D

Wiechel, Björn (S)

Lodenius, Per (C)

D

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

D

Eliasson, Bengt (L)

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

D

Lohman, Eva (M)

N

N

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Wallin, Eva (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande